Terrorismin torjunnassa painopiste on tehokkaassa ennalta estämisessä

Suomessa terrorismintorjunta perustuu viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyöhön.

Suomessa terrorismintorjunnan päävastuu on poliisilla. Painopiste on ennalta estävissä toimissa, joiden onnistuminen riippuu laajasta ja kiinteästä yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Suojelupoliisilla on päävastuu terrorismiin liittyvästä tiedustelusta, ilmiöiden seurannasta ja analysoinnista.

Terrorismirikoksia koskevasta esitutkinnasta vastaa keskusrikospoliisi. Tutkinnassa keskusrikospoliisia avustaa tarvittaessa suojelupoliisi. Myös muut viranomaiset ovat mukana esitutkinnassa ja tukevat omilla toimillaan esitutkintaa tekevää poliisiyksikköä.

Rajavartiolaitos osallistuu terrorismintorjuntaan rajaturvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä ja tarvittaessa tukemalla poliisia erityishenkilöstöllä ja -kalustolla. Puolustusvoimat ja Tulli osallistuvat omilla toimialoillaan terrorismintorjuntaan.

Pelastustoimi ylläpitää ja kehittää omaa valmiuttaan hallita terrori-iskujen seurauksia. Maahanmuuttoviraston rooli on ennalta estävä maahan pääsyyn, maassa oleskeluun sekä lupa- ja kansalaisuusasioiden päätöksenteon, henkilöllisyyden varmentamisen ja vastaanottokeskusjärjestelmän ylläpitämisen kautta.

Rikosseuraamuslaitos tukee väkivaltaisen radikalisoitumisen ja terrorismin vastaisia toimia ennalta estämällä uusintarikollisuutta ja integroimalla rikostaustaisia yhteiskuntaan.

Välineitä terrorismin torjuntaan

Suomen terrorismintorjunnan painopiste on varhaisessa ennalta estämisessä, jolla tarkoitetaan puuttumista taustasyihin, vaikuttimiin sekä muihin tekijöihin, jotka voivat johtaa väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja äärimmillään terroristiryhmiin värväytymiseen.

Esimerkiksi väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisevä työ ja moniammatillinen ankkuritoiminta ovat osa kansallista terrorismintorjuntaa.

Terrorismin rahoittamisen estäminen on olennainen osa terrorismintorjuntaa. Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa suoraan tai välillisesti annetaan tai kerätään varoja terroristiseen toimintaan. Terroristiryhmän tai yksittäisen terroristin rahoittaminen tai rahoittamisen yrittäminen on rangaistavaa. Keskeinen toimija rahoittamisen estämisessä on keskusrikospoliisiin sijoitettu rahanpesun selvittelykeskus.

Rikosvastuun toteutuminen terrorismirikoksista edellyttää ajantasaista ja riittävän kattavaa rikoslainsäädäntöä. Suomessa terrorismirikokset ovat keskitetty rikoslain 34 a lukuun. Oikeusministeriö on asettanut hallitusohjelman mukaisesti työryhmän uudistamaan terrorismirikoksia koskevaa lainsäädäntöä.

Lisätietoja

Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488545   Sähköpostiosoite:


Jenni Raitanen, Johtava asiantuntija 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488689   Sähköpostiosoite: