Poliisin toimivaltuudet ovat tarkkaan säädeltyjä

Poliisin toimivaltuudet on määritelty pääosin poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolaeissa.

Sisäministeriön valmisteluvastuulla oleva poliisilaki sisältää poliisin päivittäistä toimintaa koskevat yleiset säännökset sekä periaatteet. Lisäksi laissa säädetään poliisin salaisesta tiedonhankinnasta rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa.

Esitutkintalaki sisältää säännökset muun muassa esitutkinnassa noudatettavista yleisistä periaatteista, kuulusteluista ja esitutkinta-aineiston säilyttämisestä.

Pakkokeinolaissa puolestaan säädetään rikoksen esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista, kuten pidättämisestä ja vangitsemisesta, takavarikosta ja kotietsinnästä sekä niin sanotuista salaisista pakkokeinoista, kuten telekuuntelusta ja teknisestä tarkkailusta. Esitutkinta- ja pakkokeinolait ovat oikeusministeriön valmisteluvastuulla olevia lakeja.

Lainsäädännön lisäksi poliisin toimintaa ohjaavat poliisin omat eettiset arvot.

Poliisin toimivaltuuksia säädettäessä on otettu huomioon perus- ja ihmisoikeudet sekä poliisin mahdollisuudet tehdä tehokasta kansainvälistä rikostorjuntayhteistyötä.