Hallitusohjelman uudistukset maahan­muutto­politiikkaan

Hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa Suomen maahanmuutto­politiikkaa niin, että se tarjoaa avun hädänalaisille ja estää väärinkäytökset. 

Suomen turvapaikkapolitiikkaa kiristetään vastaamaan yleistä pohjoismaista tasoa. Hakujärjestelmää kehitetään ja prosesseja sujuvoitetaan niin, että hakijat saisivat päätöksen kansainvälisestä suojeluasemasta tai sen epäämisestä mahdollisimman nopeasti. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet palaavat tai palautetaan nopeasti. Myös paluuneuvontaa tehostetaan. Tavoitteena on kannustaa vapaaehtoiseen paluuseen kotimaahan. 

Painopiste turvapaikkapolitiikassa on hädänalaisissa ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevissa, kuten lapsissa ja vammaisissa henkilöissä. Myös pakolaiskiintiössä kiinnitetään erityistä huomiota näihin ryhmiin. 

Kansalaistamisen ehtoja kiristetään. Tavoitteena on kannustaa kotoutumiseen, työntekoon ja suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen noudattamiseen.

Maahanmuuttopolitiikkaan liittyvien toimien aikataulu ja tavoitteet

Tähän taulukkoon on koottu hallituksen keskeisimmät maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät hankkeet sekä tietoa niiden aikataulusta ja tavoitteista.

Toimenpide Aikataulu Tavoite
Rajamenettelyn käyttöönotto ja nopeutetun menettelyn perusteiden laajentaminen  Hallituksen esitys keväällä 2024 Otetaan käyttöön menettelydirektiivin mukainen rajamenettely. Ulkomaalaislakiin sisällytetään kaikki ne menettelydirektiivin nopeutetun menettelyn perusteet, joita ei ole vielä laissa.
Tiukennukset kansainvälisen suojelun lupien pituuteen  Hallituksen esitys keväällä 2024 Lyhennetään kansainvälisen suojelu­aseman mukaisia oleskelulupia määritelmä­direktiivin minimi­vaatimuksia vastaaviksi. Otetaan käyttöön perusteet kansainvälisen suojelu­aseman myöntämättä jättämiselle ja lakkaut­tamiselle. 
Kansainvälistä suojelua koskevan ulko­maalaislain sääntelyn uudistaminen Hallituksen esitys syksyllä  2024  Uudistetaan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröintiä, jättämistä ja turvapaikka­tutkintaa koskeva ulkomaalais­lain sääntely. Poistetaan velvoite turvapaikka­puhuttelu­pöytäkirjan läpikäynnistä hakijan kanssa sekä arvioidaan valmiutta ja varautumista muuttoliikkeen häiriö­tilanteisiin. 
Ulkomaalaislain­säädännön oleskelulupa­sääntelyn kehittäminen Hallituksen esitys keväällä 2024 Uudistetaan maahantulo­säännösten kiertämistä koskeva sääntely ja selkeytetään henkilöllisyyden todentamista koskevia säännöksiä. Lisäksi kielteisen turvapaikka­päätöksen saaneiden kaistanvaihto työ- ja koulutus­perusteisen maahanmuuton puolelle estetään.
Perheen­yhdistäminen Hallituksen esitys syksyllä  2024  Tiukennetaan perheen­yhdistämisen edellytyksiä ottamalla käyttöön perheen­yhdistämis­direktiivin mahdollistamia muutoksia.
Säilöönotto ja maahantulo­kielto  Hallituksen esitys syksyllä  2024 Tiukennetaan säilöönottoa koskevaa sääntelyä, uudistetaan maahantulo­kieltoa koskeva sääntely ja mahdollistetaan maahantulo­kiellon määrääminen Suomen ulkopuolelle oleskelevalle henkilölle. 
Vastaanotto­rahan pienentäminen Hallituksen esitys keväällä 2024 Pienennetään vastaanotto­raha perustuslain ja vastaanotto­direktiivin sallimaan minimiin. 
Vastaanottolain uudistaminen Hanke käynnistyy keväällä 2024 Vastaanottopalveluita tehostetaan. Rajataan uusinta­hakijoille järjestettäviä vastaanotto­palveluita ja uudistetaan ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikan­hakijoiden edustaja­järjestelmä.
Pysyvän oleskeluluvan edellytysten tiukentaminen Hallituksen esitys keväällä 2025 Pidennetään pysyvän oleskelu­luvan asumisaika­edellytystä kuuteen vuoteen ja otetaan käyttöön kielitaito­vaatimus. Lisäksi tiukennetaan nuhteettomuus­edellytystä. 
Kansalaisuuslaki 1. vaihe Hallituksen esitys keväällä 2024 Pidennetään kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa kahdeksaan vuoteen. 
Kansalaisuuslaki 2. vaihe Hallituksen esitys syksyllä 2024 Tiukennetaan mm. nuhteettomuus­edellytystä, palautetaan varsinaisen toimeentulon edellytys sekä tarkastellaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön ns. Tanskan malli kansalaisuuden perumisesta. 
Kansalaisuuslaki 3. vaihe Hallituksen esitys keväällä 2025 Otetaan käyttöön kansalaiskoe. Selvitetään mahdollisuudet siirtyä kaksois­kansalaisuus­järjestelmän osalta vastavuoroisuus­periaatteeseen