Perheenyhdistämisen edellytysten muuttaminen

SM003:00/2024 Säädösvalmistelu

Hallitusohjelman kohdan 10.3 (Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka) mukaan perheenyhdistämisen edellytyksiä muutetaan. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun C- 279/20, jonka kanssa ulkomaalaislaki on ristiriidassa. Euroopan komissio on käynnistänyt Suomea kohtaan rikkomusmenettelyn määritelmädirektiivistä. Muutetaan ulkomaalaislakia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM003:00/2024

Asianumerot VN/1960/2024

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 6.2.2024 – 30.6.2025

Asettamispäivä 6.2.2024

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 658
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan hallitusohjelman mukaiset kirjaukset perheenyhdistämisen edellytysten muuttamisesta ulkomaalaislakiin (301/2004).

Lisäksi hankkeessa toteutetaan Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun C- 279/20 perusteella ulkomaalaislakiin tarvittavat muutokset, jotka koskevat lapsen alaikäisyyden määrittämistä.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan komission rikkomusmenettelyn johdosta ulkomaalaislakiin tarvittavat muutokset, jotka koskevat kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan epäämistä kansanterveydellisen syyn nojalla.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman kohdan 10.3 (Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka) mukaan perheenyhdistämisen edellytyksiä muutetaan. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun C- 279/20, jonka kanssa ulkomaalaislaki on ristiriidassa. Euroopan komissio on käynnistänyt Suomea kohtaan rikkomusmenettelyn määritelmädirektiivistä. Muutetaan ulkomaalaislakia.

Lähtökohdat

Pääministeri Orpon hallitusohjelman kohdan 10.3 (Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka) mukaan perheenyhdistämisen edellytyksiä muutetaan seuraavasti:
• Selvitetään mahdollisuudet rajata perheenyhdistämisessä sovellettavaa perheen määritelmää siten, että se kattaa kaikissa tilanteissa vain puolison ja lapset.
• Otetaan käyttöön perheenkokoajalta edellytettävä 21 vuoden ikäraja puolison perheenyhdistämisessä varmistaen mahdollisten alaikäisten lasten oikeudet.
• Palataan alaikäisen perheenkokoajan kohdalla viime vaalikautta edeltäneeseen oikeustilaan huomioiden Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut.
• Otetaan käyttöön kansainvälistä suojelua saavien perheenkokoajien perheenyhdistämisissä kahden vuoden asumisaikavaatimus kotoutumisen varmistamiseksi turvaten lasten oikeuksien tosiasiallinen toteutuminen.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun C- 279/20, jonka kanssa ulkomaalaislain lapsen alaikäisyyden määrittämistä koskeva säännökset ovat ristiriidassa. Hankkeessa toteutetaan ratkaisun C- 279/20 perusteella ulkomaalaislakiin tarvittavat muutokset.

Euroopan komissio on käynnistänyt SEUT 258 artiklan mukaisen rikkomusmenettelyn Suomea kohtaan määritelmädirektiivin 2011/95/EU 23 artiklan 4 kohdan saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio katsoo, ettei Suomen lainsäädäntö ole tältä osin yhdenmukainen direktiivin kanssa, koska Suomi on saattanut sen osaksi kansallista lainsäädäntöään virheellisesti. Hankkeessa toteutetaan ulkomaalaislakiin tarvittavat muutokset, jotka koskevat kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan epäämistä kansanterveydellisen syyn nojalla.

Lisää aiheesta