Sisäasiainhallinnon painopisteet EU- ja kansainvälisissä asioissa 

Sisäministeriö päivittää vuosittain EU- ja kansainvälisen toimintaansa ohjaavat painopisteet. Kansainvälinen turvallisuustilanteen ennakointi, muuttoliikkeen hallinta ja ulkorajojen valvonta pysyvät alkaneenakin vuotena keskeisinä hallinnonalan toiminnan painopistealueina.

Sisäministeriössä tähdätään EU- ja kansainvälisissä asioissa suunnitelmalliseen ja aktiiviseen toimintaan, jolla tuetaan hallituksen politiikkaa.

Ennakoimme kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymisen ja ulkoisen turvallisuusympäristön muutokset

 • Ennakoimme turvallisuusympäristön muutoksista johtuvia yhteistyötarpeita ja ylläpidämme suoria yhteyksiä strategisiin kumppanimaihin; varmistamme kahden- ja monenvälisen yhteistyön sujuvuuden erityisesti naapurimaidemme kanssa.
 • Kehitämme kansainvälistä tietojenvaihtoa ja uhkien tunnistamis- ja analyysikykyä sisäisen turvallisuuden tilannekuvan tarkentamiseksi ja hybridiuhkien torjumiseksi, sekä lisäämme ennakointi-, tutkimus- ja innovaatiokyvykkyyttämme.
 • Vahvistamme kansainvälisellä yhteistyöllä ja osallistumalla kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin EU:n ja sen jäsenvaltioiden kriisinsietokykyä sekä kykyämme vastata sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin ml. hybridiuhkiin.
 • Toimimme aktiivisesti osana unionin pelastuspalvelumekanismia, sekä kehitämme ja ylläpidämme kansallisia valmiuksia kansainvälisen avun antamiseksi ja vastaanottamiseksi.
 • Osallistumme aktiivisesti EU:n tulevan rahoitusohjelmakauden 2021–2027 valmisteluun sisäasioiden hallinnonalaa tukevan rahoituksen osalta.
 • Tuemme EU:n väkivaltaisen ekstremismin vastaisen (CVE) työn kehittämistä, erityisesti kehittämällä EU:n CVE-rakenteiden toimivuutta ja jatkamalla aktiivista työtä Suomen parhaiden käytänteiden jakamiseksi.
 • Osallistumme tiedonvaihdon ja EU-tason tietojärjestelmien kehittämiseen terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

Edistämme hallittua muuttoliikettä ja ulkorajojen valvontaa

 • Edistämme yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja ehdotettujen uudistusten tehokasta läpivientiä. Edistämme turvapaikanhaun siirtämistä EU:n sisältä keskitetysti EU:n ulkorajoille tai EU:n ulkopuolelle.
 • Pyrimme nopeuttamaan turvapaikkamenettelyitä sekä tehostamaan väärinkäytösten ja turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumisen torjuntaa EU:ssa.
 • Kehitämme EU:n palautuspolitiikkaa ja tuemme EU:n kaikkien politiikkojen hyödyntämistä muuttoliikeyhteistyössä kolmansien maiden kanssa.
 • Neuvottelemme paluuta ja palautuksia koskevista yhteistyöjärjestelyistä etenkin Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa.
 • Kannamme kansainvälistä vastuuta uudelleensijoittamalla pakolaisia. Pyrimme edistämään tämän laillisen väylän sitoutunutta käyttöä koko EU:ssa ja siirtämään suojelun antamisen painopistettä turvapaikanhausta uudelleensijoittamisen kautta lähemmäksi pakolaisten lähtömaita.
 • Osallistumme EU:n ulkorajayhteistyön tiivistämiseen ja EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanemiseen.
 • Edistämme toimia, joilla parannetaan rajaturvallisuutta ja rajatarkastusten sujuvuutta.
 • Valmistelemme toimintasuunnitelman Suomen Schengen-arvioinnissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja annamme komissiolle selvityksen toimintasuunnitelman toimeenpanosta. Osallistumme aktiivisesti arviointeihin muissa jäsenvaltioissa.
 • Edistämme aktiivisesti EU:ssa ratkaisuja, jotka mahdollistavat työn, opiskelun ja yrittämisen perusteella Suomeen muuttamisen sekä sujuvat prosessit osana Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten osaajien ja tekijöiden silmissä.