Sisäasiainhallinnon painopisteet EU- ja kansainvälisissä asioissa 2023

Sisäministeriö hyväksyy vuosittain hallinnonalaa koskevat EU- ja kansainvälisen toiminnan painopisteet.

Sisäasiainhallinnon EU- ja kansainvälisen toiminnan yleisenä lähtökohtana on oikeusvaltiokehityksen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen.

 • Vaikutetaan aktiivisesti EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi, tavoitteena kaikissa muuttoliiketilanteissa toimiva järjestelmä. Kehitetään muuttoliikkeen ennakointia ja kriisivarautumista EU:ssa ja kansallisesti.
   
 • Rakennetaan räätälöityjä muuttoliikekumppanuuksia kahdenvälisesti ja EU-tasolla keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, kattaen paluu- ja takaisinottokysymykset, uudelleenkotoutumisen sekä laillisten väylien kehittämisen. 
   
 • Vahvistetaan Schengen-alueen kriisinkestävyyttä tukemalla Schengen-järjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä.
   
 • Edistetään tehokasta eurooppalaista yhdennettyä rajaturvallisuutta vaikuttamalla aktiivisesti monivuotisen toimintapolitiikan toimeenpanon käynnistämiseen sekä Euroopan raja- ja merivartiostoa koskevan sääntelyn päivittämiseen.
   
 • Kehitetään lainvalvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä vastaamaan muuttuviin turvallisuusuhkiin. EU:n tekoälysääntelyn valmistelussa huomioidaan kattavasti sisäasiainhallinnon tarpeet, sekä tietosuoja ja yksityisyydensuoja.
   
 • Osoitetaan johtajuutta EU-tasolla ja kansainvälisesti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisaation ennaltaestämiseksi.
   
 • Vahvistetaan Pohjoismaissa, EU:ssa ja Natossa työtä kriisinsietokyvyn (resilienssin) ja varautumisen parantamiseksi tuomalla aktiivisesti esille suomalaista osaamista ja toimivia yhteistyömalleja sekä edistetään EU:n ja Naton välistä yhteistyötä näillä aloilla. 
   
 • Torjutaan kansallisen turvallisuuden uhkia kehittämällä turvallisuusviranomaisten kykyä vastata informaatiovaikuttamiseen, hybridivaikuttamiseen ja vakaviin kyberuhkiin huomioiden EU:n strategisen kompassin tavoitteet ja kriittiselle infrastruktuurille tulevat resilienssivaatimukset.
   
 • Edistetään aktiivisesti kansallisen osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä EU:n digitalisaatio- ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikan valmistelussa sekä eri ohjelmien toimeenpanossa.

Painopisteiden vaikuttavuutta ja täytäntöönpanoa seurataan sisäministeriössä konsernistrategian toimeenpanon rinnalla. Painopisteiden täytäntöönpanossa hyödynnetään käytettävissä olevaa ulkopuolista rahoitusta täysimääräisesti.