Sisäasiainhallinnon painopisteet EU- ja kansainvälisissä asioissa 2018

Edistämme maahanmuuttovirtojen hallintaa ja ulkorajojen valvontaa

 • Edistämme yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja ehdotettujen uudistusten tehokasta läpivientiä.
 • Pyrimme nopeuttamaan turvapaikkamenettelyitä sekä tehostamaan väärinkäytösten ja turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumisen torjuntaa EU:ssa.
 • Kehitämme EU:n palautuspolitiikkaa ja tuemme EU:n kaikkien politiikkojen hyödyntämistä muuttoliikeyhteistyössä kolmansien maiden kanssa.
 • Neuvottelemme paluuta ja palautuksia koskevista yhteistyöjärjestelyistä etenkin Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa.
 • Kannamme kansainvälistä vastuuta uudelleensijoittamalla pakolaisia ja pyrimme edistämään tämän laillisen väylän sitoutunutta käyttöä koko EU:ssa
 • Osallistumme EU:n ulkorajayhteistyön tiivistämiseen ja EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanemiseen.
 • Edistämme toimia, joilla parannetaan rajaturvallisuutta ja rajatarkastusten sujuvuutta.
 • Valmistaudumme huolellisesti tulevaan Suomen Schengen -arviointiin ja osallistumme aktiivisesti arviointeihin muissa jäsenvaltioissa.
 • Vaikutamme siviilikriisinhallinnan keinoin hallitsemattoman muuttoliikkeen ja ihmissalakuljetuksen torjuntaan lähtö- ja kauttakulkumaissa ja parannamme siten myös kansallista ja kansainvälistä turvallisuustilannetta.

Ennakoimme kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymisen ja ulkoisen turvallisuusympäristön muutokset

 • Vahvistamme kansainvälisellä yhteistyöllä yhteiskuntamme kriisinsietokykyä sekä kykyämme vastata sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin.
 • Toimimme aktiivisesti osana unionin pelastuspalvelumekanismia, jonka toimintakenttä on globaali sekä kehitämme ja ylläpidämme kansallisia valmiuksia kansainvälisen avun antamiseksi ja vastaanottamiseksi.
 • Ennakoimme turvallisuusympäristön muutoksista johtuvia yhteistyötarpeita ja ylläpidämme suoria yhteyksiä strategisiin kumppanimaihin; erityisesti turvaamme kahden- ja monenvälisen yhteistyön sujuvuuden Venäjän kanssa.
 • Kehitämme kansainvälistä tiedonhankintaa ja analyysitoimintaa sisäisen turvallisuuden tilannekuvan tarkentamiseksi ja hybridiuhkien torjumiseksi.
 • Osallistumme tiedonvaihdon ja EU-tason tietojärjestelmien kehittämiseen terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi.
 • Tuemme EU:n väkivaltaisen ekstremismin vastaisen (CVE) työn kehittämistä, erityisesti kehittämällä EU:n CVE-rakenteiden toimivuutta ja jatkamalla aktiivista työtä Suomen parhaiden käytänteiden jakamiseksi.