Sisäasiainhallinnon painopisteet EU- ja kansainvälisissä asioissa 

Sisäministeriö päivittää vuosittain EU- ja kansainvälisen toimintaansa ohjaavat painopisteet. COVID19-tilanne vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 EU- ja kansanvälisten asioiden toimintaan kun tapaamiset ja kokoukset on pitkälti toteutettu virtuaalisesti. Pandemiatilanteesta huolimatta sisäministeriössä tähdätään EU- ja kansainvälisissä asioissa suunnitelmalliseen ja aktiiviseen toimintaan, jolla tuetaan hallituksen politiikkaa.

Painopisteet

 • Oikeusvaltiokehityksen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen tukeminen EU-lainsäädännön valmistelussa ja viranomaisten välisessä yhteistyössä.
   
 • EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistaminen perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti komission syksyllä 2020 antamien esitysten pohjalta. Muuttoliikkeen ennakoinnin ja kriisivarautumisen kehittäminen EU:ssa ja kansallisesti.
   
 • Räätälöityjen muuttoliikekumppanuuksien rakentaminen kahdenvälisesti ja EU-tasolla keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, kattaen paluu- ja takaisinottokysymykset, uudelleenkotoutumisen sekä laillisten väylien kehittämisen. 
   
 • Schengen-järjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen ja Schengen-alueen vahvistaminen, mukaan lukien Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimeenpano.
   
 • Pyritään kehittämään lainvalvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä vastaamaan muuttuviin turvallisuusuhkiin tietosuoja, yksityisyydensuoja ja muut perus- ja ihmisoikeudet huomioiden.
   
 • Jatketaan vahvaa vaikuttamista EU-tasolla ja kansainvälisesti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisaation ennaltaestämiseksi.
   
 • Siviilivalmius- ja varautumisasioiden sekä kriisivalmiuden painottaminen pohjoismaisessa yhteistyössä erityisesti Haga-yhteistyön puheenjohtajuudessa ja Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuudessa, EU-tason yhteistyössä, sekä NATO:n siviilivalmiusyhteistyössä.
   
 • Suomen osaamista edelleen hyödynnetään kriittisen infrastruktuurin ja kriisinkestävyyden EU-sääntelyn uudistamistyössä.
   
 • Sisäisen turvallisuuden viranomaistoiminnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistetään viranomaisten käyttöön tarkoitettujen EU- ja kansainvälisten tietojärjestelmähankkeiden sekä yhteistyöfoorumien kautta huomioiden myös eurooppalaisen satelliittiyhteistyön.
   
 • COVID19-pandemian tilanteesta riippuen palataan tavanomaiseen EU- ja kansainvälisten vierailujen ja tapaamisten toteutukseen tai pandemian edelleen rajoittaessa fyysisiä tapaamisia lisätään ja kehitetään etäkokousten toteuttamisia.
   
 • Tavoitellaan suomalaisten asiantuntijoiden suunnitelmallista rekrytoitumista vaikuttaviin EU- ja kansainvälisiin tehtäviin.
   
 • EU:n ohjelmakauden 2021-2027 käynnistäminen joutuisasti ja rahoituksen kattava hyödyntäminen ml. sisäasioiden rahastot sekä elpymisväline ja rescEU. Varmistetaan eri rahoitusvälineiden osalta mahdollisimman täysimääräinen saanto.
   
 • Vaikuttaminen EU:n digitalisaatio- ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan, sekä ohjelmasisältöihin viranomaisten tarpeiden edistämiseksi ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.