Inrikesförvaltningens prioriteringar för EU-frågor och internationella frågor 2023 

Inrikesministeriet godkänner årligen prioriteringarna för EU-frågor och internationella frågor inom förvaltningsområdet.

Den allmänna utgångspunkten för EU-verksamheten och den internationella verksamheten inom inrikesförvaltningen är att främja rättsstatsutvecklingen och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

 • Vi påverkar aktivt reformen av EU:s asylsystem med målet att systemet ska fungera i alla migrationssituationer. Vi utvecklar prognostiseringen av migration och krisberedskapen inom EU och nationellt.
   
 • Vi bygger skräddarsydda partnerskap för migration med de viktigaste utrese- och transitländerna bilateralt och på EU-nivå, inklusive frågor som gäller återvändande och återtagande, återintegration och utveckling av lagliga kanaler.
   
 • Vi stärker Schengenområdets resiliens genom att stödja en övergripande utveckling av Schengensystemet.
   
 • Vi främjar en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning genom att aktivt påverka dels inledandet av genomförandet av en flerårig policy, dels uppdateringen av bestämmelserna om den europeiska gräns- och kustbevakningen.
   
 • Vi utvecklar de brottsbekämpande myndigheternas verksamhetsförutsättningar för att bemöta föränderliga säkerhetshot. Vid beredningen av EU:s lagstiftning om artificiell intelligens beaktar vi inrikesförvaltningens behov samt dataskyddet och integritetsskyddet på ett övergripande sätt.
   
 • Vi visar ledarskap på EU-nivå och internationellt för att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering.
   
 • Vi stärker arbetet i de nordiska länderna, EU och Nato för bättre resiliens och beredskap genom att aktivt lyfta fram den finländska kompetensen och våra fungerande samarbetsmodeller samt främjar samarbetet mellan EU och Nato inom dessa områden.
   
 • Vi avvärjer hot mot den nationella säkerheten genom att säkerhetsmyndigheternas förmåga att reagera på informationspåverkan, hybridpåverkan och allvarliga cyberhot utvecklas med beaktande av målen för EU:s strategiska kompass och de krav på resiliensen som ställs på den kritiska infrastrukturen.
   
 • Vi främjar aktivt utnyttjandet och utvecklingen av den nationella kompetensen i beredningen av EU:s digitaliserings- och forsknings- och innovationspolitik samt i genomförandet av olika program.

Vi följer effekterna och genomförandet av prioriteringarna vid inrikesministeriet vid sidan av genomförandet av koncernstrategin.