Inrikesförvaltningens prioriteringar för EU-frågor och internationella frågor 2024

Inrikesministeriet godkänner årligen prioriteringarna för EU-verksamheten och den internationella verksamheten inom förvaltningsområdet.

Den allmänna utgångspunkten för EU-verksamheten och den internationella verksamheten inom inrikesförvaltningen är att på ett övergripande sätt främja målen i det säkerhetsbetonade regeringsprogrammet, Finlands centrala mål under EU-valperioden och inrikesministeriets koncernstrategi.

Prioriteringar:

 • Vi främjar på ett konstruktivt sätt åtgärder på EU-nivå som utvecklar möjligheter att genomföra asylprocessen och processen för att erbjuda internationellt skydd i säkra tredjeländer.
   
 • Vi främjar och stöder initiativ på EU-nivå som syftar till att fastställa vilka tredjeländer som är säkra i asylprocessen.
   
 • Vi främjar effektiviseringen av såväl den nationella återvändandepolitiken som EU:s gemensamma återvändandepolitik, utnyttjar olika politiksektorers (utvecklings-, handels- och viseringspolitik samt yttre förbindelser) verktyg och samarbetar med EU-samordnaren för återvändande. Vi utreder möjligheterna att återsända personer som vistas olagligt i landet till tredjeländer (inkl. ätervändandecenter) i situationer där de inte kan återsändas till sina hemländer.
   
 • Vi främjar målmedvetet lösningar som förhindrar möjligheterna för externa aktörer att använda migration som ett verktyg för att påverka unionen.
   
 • Vi arbetar konstruktivt för införande av en mekanism på EU-nivå genom vilken, i en situation med omfattande illegal eller instrumentaliserad invandring, behandlingen av individuella asylansökningar tillfälligt kan avbrytas när en stats suveränitet äventyras till exempel på grund av en främmande stats fientliga åtgärder.
   
 • Vi stärker Schengenområdets funktion och resiliens genom att påverka revideringen av Schengenregelverket, delta i Schengenutvärderingar och stödja vidareutvecklingen av Schengensystemet och Schengenförvaltningen.
   
 • Vi främjar en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning genom att påverka genomförandet av en flerårig policy och uppdateringen av bestämmelserna om den europeiska gräns- och kustbevakningen. Vid sidan av det europeiska samarbetet främjar vi ett aktivt bilateralt samarbete med stater som är relevanta för Finland, detta i syfte att bemöta hoten kring gränssäkerheten.
   
 • Vi utvecklar de brottsbekämpande myndigheternas verksamhetsförutsättningar för att bemöta föränderliga säkerhetshot. Målet är att öka informationsutbytet mellan myndigheterna i EU-medlemsstaterna i syfte att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet och gängkriminalitet.
   
 • Vi främjar initiativ till ett närmare samarbete kring resiliens i de nordiska länderna, EU och Nato. Kompetensen och styrkorna inom inrikesministeriets förvaltningsområde görs till en del av det arbete som utförs för att utveckla Europas resiliens och beredskap.
   
 • Vi avvärjer hot mot den nationella säkerheten genom att säkerhetsmyndigheternas förmåga att reagera på informationspåverkan, hybridpåverkan och allvarliga cyberhot utvecklas med beaktande av målen för EU:s strategiska kompass och de krav på resiliens som ställs på den kritiska infrastrukturen. Vi beaktar EU/Nato-politiksamarbetet när det gäller att skydda kritisk infrastruktur.
   
 • Vi främjar aktivt utnyttjandet och utvecklingen av den nationella kompetensen i beredningen av EU:s digitaliseringspolitik och forsknings- och innovationspolitik och i genomförandet av olika program.

 Vid inrikesministeriet följer vi effekterna och genomförandet av prioriteringarna vid sidan av genomförandet av koncernstrategin. Vid genomförandet av prioriteringarna utnyttjar vi tillgänglig utomstående finansiering fullt ut.