Inrikesförvaltningens prioriteringar för EU-frågor och internationella frågor

Inrikesministeriet uppdaterar varje år de prioriteringar som styr EU-verksamheten och den internationella verksamheten vid ministeriet. Förutseendet av den internationella säkerhetssituationen, hanteringen av migrationen och kontrollen av de yttre gränserna är viktiga prioriteringar för verksamheten inom förvaltningsområdet också under det nya året.

När det gäller EU-frågor och internationella frågor siktar inrikesministeriet på en planmässig och aktiv verksamhet som stöder regeringens politik.

Vi förutser utvecklingen av den internationella säkerhetssituationen och ändringarna i den externa säkerhetspolitiska miljön

 • Vi förutser samarbetsbehov som beror på ändringar i den säkerhetspolitiska miljön och upprätthåller direkta kontakter med strategiska partnerländer; vi säkerställer att det bilaterala och multilaterala samarbetet fungerar i synnerhet med våra grannländer.
 • Vi utvecklar det internationella informationsutbytet och förmågan att identifiera och analysera hot för att precisera lägesbilden för den inre säkerheten och för att avvärja hybridhot samt utökar vår förmåga till prognostisering, forskning och innovation.
 • Genom internationellt samarbete och genom att delta i internationella sakkunniguppgifter stärker vi EU:s och dess medlemsländers krishanteringsförmåga samt vår förmåga att bemöta hot mot den inre säkerheten, inklusive hybridhot.
 • Vi arbetar aktivt som en del av unionens civilskyddsmekanism samt utvecklar och upprätthåller nationella färdigheter för att lämna och ta emot internationellt bistånd.
 • Vi deltar aktivt i beredningen av EU:s kommande programperiod 2021–2027 när det gäller finansiering som stöder inrikesförvaltningen.
 • Vi stöder utvecklingen av EU:s kamp mot våldsbejakande extremism (CVE), i synnerhet genom att utveckla funktionen av CVE-strukturerna i EU och genom att fortsätta det aktiva arbetet för att sprida Finlands bästa praxis.
 • Vi deltar i att utveckla informationsutbytet och informationssystemen på EU-nivå för att bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet.

Vi främjar kontrollerad migration och kontrollen av de yttre gränserna

 • Vi främjar införandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och ett effektivt genomförande av de föreslagna reformerna. Vi främjar överföringen av sökande av asyl så att det i stället för inom EU ska ske centraliserat vid EU:s yttre gränser eller utanför EU.
 • Vi strävar efter att påskynda asylförfaranden samt att effektivisera bekämpningen av missbruk och av sekundära förflyttningar av asylsökande i EU.
 • Vi utvecklar EU:s återvändandepolitik och stöder användningen av all politik i EU i migrationssamarbetet med tredjeländer.
 • Vi förhandlar om samarbetsarrangemangen i fråga om återresa och återsändande i synnerhet med Irak, Afghanistan och Somalia.
 • Vi bär internationellt ansvar genom att vidarebosätta flyktingar. Vi försöker främja en engagerad användning av denna lagliga väg i hela EU och flytta fokusen i att ge skydd från sökande av asyl genom vidarebosättning så att den ska ligga närmare flyktingarnas utreseländer.
 • Vi deltar i intensifieringen av EU:s samarbete över de yttre gränserna samt i genomförandet av EU:s integrerade gränsförvaltning.
 • Vi främjar åtgärder som förbättrar gränssäkerheten och gränskontrollernas smidighet.
 • Vi bereder en verksamhetsplan för att åtgärda de brister som upptäckts i Schengenutvärderingen av Finland och ger kommissionen en utredning om genomförandet av verksamhetsplanen. Vi deltar aktivt i utvärderingar i andra medlemsstater.
 • Vi främjar aktivt i EU sådana lösningar som möjliggör invandring till Finland på grund av arbete, studier eller företagande och smidiga processer som en del av Finlands attraktivitet i utländska experters och aktörers ögon.