Asylsökandes nya ansökningar

En ny ansökan är en ansökan om internationellt skydd som en asylsökande lämnar in efter att ha meddelats ett lagakraftvunnet beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen på sin tidigare ansökan. Med ett lagakraftvunnet beslut avses ett beslut som inte längre kan överklagas, dvs. i vilket ändring inte längre får sökas genom besvär.

Som en ny ansökan kan också betraktas en ansökan som lämnas in efter att en tidigare ansökan har avvisats utan prövning eller efter att sökanden dragit tillbaka sin ansökan.

Det finns olika orsaker till att nya ansökningar lämnas in. I en del nya ansökningar läggs det fram nya beaktansvärda grunder som måste undersökas för att bedöma behovet av skydd. En del av sökandena lämnar in en ny ansökan för att fördröja avlägsnandet ur landet. En ny ansökan lämnas också ofta in av den orsaken att sökandens egen bedömning av sin situation eller sin säkerhet skiljer sig från Migrationsverkets och förvaltningsdomstolarnas bedömning.

En ny ansökan behandlas alltid preliminärt

Migrationsverket behandlar varje ny ansökan preliminärt. På så sätt utreds om ansökan uppfyller förutsättningarna för att tas upp till prövning.

En förutsättning för att en ny ansökan tas upp till prövning är att ansökan innehåller eller att det i ärendet har kommit fram sådana nya fakta eller uppgifter som på ett avgörande sätt bidrar till att sökanden bör beviljas internationellt skydd. 

Dessutom förutsätts det att sökanden av orsaker som inte beror på honom eller henne själv inte i samband med den tidigare ansökan har kunnat lägga fram de grunder som han eller hon anger för den nya ansökan. Situationen i sökandens hemland kan ha ändrats, eller sökanden kan också bevisligen ha fått information om någon omständighet som är av betydelse först efter att det tidigare beslutet har vunnit laga kraft. Sökanden kan också ha motiverade skäl som beror på exempelvis utsatt ställning, skam eller rädsla på grund av vilka han eller hon lägger fram grunderna först i samband med den nya ansökan.

Migrationsverket beslutar om ansökan uppfyller förutsättningarna för att tas upp till prövning eller om ansökan ska avvisas utan prövning. Om ansökan tas upp till prövning, ska också ett nytt asylsamtal föras med sökanden.

Så här påverkar en ny ansökan rätten att arbeta

En asylsökande kan börja arbeta i Finland

  • tre månader efter inlämnandet av asylansökan, om han eller hon har ett giltigt resedokument
  • sex månader efter inlämnandet av asylansökan, om han eller hon inte har ett resedokument.

För nya ansökningar gäller samma tidsfrister som för första ansökningar. Efter inlämnandet av en ny ansökan måste en asylsökande vänta tre eller sex månader innan han eller hon igen har rätt att arbeta.

En ny ansökan som lämnas in i fördröjningssyfte hindrar inte avvisningen

Enligt utlänningslagen hindrar den första nya ansökan inte verkställigheten av att ett tidigare avvisningsbeslut, om den inte uppfyller förutsättningarna för att tas upp till prövning och om den har lämnats in endast för att förhindra eller fördröja återsändandet. I praktiken avses med detta situationer där förberedelserna för avlägsnandet ur landet redan har gjorts och där en ny ansökan lämnas in t.ex. först på flygfältet. Den andra nya ansökan hindrar inte längre verkställigheten av ett tidigare beslut om avvisning, om den inte uppfyller förutsättningarna för att tas upp till prövning.

En ny ansökan måste alltså lämnas in genast när grunder för den finns.

Ett förbud mot återsändande ska alltid beaktas såväl i beslutsfattandet som i det skede då avlägsnandet ur landet verkställs också när det gäller nya ansökningar. Verkställigheten av ett avvisningsbeslut inleds inte om personen till följd av återsändandet kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan behandling som kränker människovärdet.

Mer information