Hållbar utveckling inom inrikesförvaltningen

Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. I beslutsfattandet försöker man hitta en balans mellan människans välfärd, ekonomi och miljö.

Inom inrikesförvaltningen har hållbar utveckling samband med frågan om hur vi också i framtiden ska producera säkerhet på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt och delta i bekämpningen av klimatförändringen och uppbyggandet av ett hållbarare Finland.

I oktober 2019 gjorde inrikesministeriet sitt eget åtgärdsåtagande för hållbar utveckling. Det består av fem separata åtaganden:

 1. minska koldioxidavtrycket inom inrikesministeriets förvaltningsområde
 2. öka vikten av hållbar utveckling vid upphandling
 3. främja likabehandlingen i larmtjänsterna
 4. minska återfallsbrottsligheten och upprepade offererfarenheter
 5. utmana ämbetsverken inom förvaltningsområdena att ingå egna åtgärdsåtaganden

Målet med åtagandet är att hållbar utveckling ska bli en princip som allt starkare styr verksamheten inom förvaltningsområdet.

 

Vilka framsteg har det gjorts i fråga om målet?

Målet för åtagandet är att hållbar utveckling ska bli en princip som allt starkare styr verksamheten inom förvaltningsområdet. Detta har lyckats, eftersom hållbar utveckling har beaktats både i redogörelsen för den inre säkerheten och i inrikesförvaltningens koncernstrategi. Dessutom har ämbetsverken inom förvaltningsområdet ingått egna åtgärdsåtaganden och utarbetat ansvarsplaner.

Det ökade distansarbetet till följd av coronapandemin samt minskade tjänsteresor och inköp av olika slag har minskat klimatavtrycket inom inrikesministeriets förvaltningsområde betydligt. Inom förvaltningsområdet har man strävat efter att minska klimatavtrycket också genom aktiva åtgärder, till exempel effektivare energiutnyttjande i fastigheter och byte till bilar som drivs med alternativa drivkrafter. 

Principerna för hållbar utveckling syns i ministeriets handlingsplan för den nationella strategin för offentlig upphandling. När det gäller ansvarstagande vid upphandling fokuserar ministeriet på ekonomiskt ansvarstagande. Att informera och utbilda beställarna har varit viktiga åtgärder.

Ansvarsrapporter om förvaltningsområdets arbete för hållbar utveckling utarbetas och publiceras årligen.

Statsförvaltningens ansvarsrapporter 2021

Finlands strategi för hållbar utveckling styr arbetet

Finlands nya strategi för hållbar utveckling offentliggjordes i april 2022. Målet för strategin är ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft. Strategin syftar till att stärka arbetet för hållbar utveckling, som ska sträcka sig över flera valperioder.

Strategin bygger på följande sex områden där det behövs förändringar på systemnivå:

 • ekonomi och arbete som främjar välbefinnande samt hållbar konsumtion
 • bildning, kompetens och hållbara levnadssätt
 • välbefinnande, hälsa och samhällelig delaktighet
 • ett hållbart energisystem
 • ett livsmedelssystem som främjar välbefinnandet
 • skogs-, vatten- och markanvändning som stärker mångfald och koldioxidneutralitet.

Utöver förändringsområdena innehåller strategin åtgärder genom vilka Finland kan bidra till målen för hållbar utveckling i andra delar av världen, framför allt i utvecklingsländer.

Samordningsgrupp främjar genomförandet

Inom inrikesförvaltningen finns också en samordningsgrupp för hållbar utveckling. Gruppen har till uppgift att främja och följa genomförandet av åtgärdsåtagandet för hållbar utveckling, främja medvetenheten och kunnandet om hållbar utveckling hos personalen inom inrikesförvaltningen samt årligen rapportera om hur målen för hållbar utveckling inom förvaltningsområdet har uppnåtts.