Hållbar utveckling inom inrikesförvaltningen

Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. I beslutsfattandet försöker man hitta en balans mellan människans välfärd, ekonomi och miljö.

Den nationella strategin för hållbar utveckling sågs över 2013. I stället för en traditionell strategi beslutade Finlands kommission för hållbar utveckling att utarbeta ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050". Genom det samhälleliga åtagandet förbinder sig den offentliga förvaltningen tillsammans med andra aktörer att i allt sitt arbete och all sin verksamhet främja en hållbar utveckling. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för att genomföra FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det samhälleliga åtagandet är en gemensam långsiktig vision för framtidens Finland.

Inom inrikesförvaltningen har hållbar utveckling samband med frågan om hur vi också i framtiden ska producera säkerhet på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt och delta i bekämpningen av klimatförändringen och uppbyggandet av ett hållbarare Finland.

I oktober 2019 gjorde inrikesministeriet sitt eget åtgärdsåtagande för hållbar utveckling. Det består av fem separata åtaganden:

  1. minska koldioxidavtrycket inom inrikesministeriets förvaltningsområde
  2. öka vikten av hållbar utveckling vid upphandling
  3. främja likabehandlingen i larmtjänsterna
  4. minska återfallsbrottsligheten och upprepade offererfarenheter
  5. utmana ämbetsverken inom förvaltningsområdena att ingå egna åtgärdsåtaganden

Målet med åtagandet är att hållbar utveckling ska bli en princip som allt starkare styr verksamheten inom förvaltningsområdet.

Samordningsgrupp för hållbar utveckling inom förvaltningsområdet

I samband med att inrikesministeriet ingick åtagandet inrättades det vid ministeriet även en samordningsgrupp för hållbar utveckling inom förvaltningsområdet. Gruppen har till uppgift att främja och följa upp genomförandet av åtgärdsåtagandet för hållbar utveckling, främja medvetenheten och kunnandet om hållbar utveckling hos personalen inom inrikesförvaltningen samt årligen rapportera om hur målen för hållbar utveckling inom förvaltningsområdet har uppnåtts.

Ytterligare information