Finland satsar på arbetskraftsinvandringen

Finland utvecklar arbetskraftsinvandringen så att lagstiftningen ska motsvara efterfrågan på arbetskraft i Finland. Finlands befolkning åldras och nativiteten räcker inte till att upprätthålla befolkningsökningen. Detta betyder att andelen arbetsför befolkning minskar och att det inte finns tillräckligt med personal i alla branscher. Ett svar på problemen på arbetsmarknaden är invandring. 

Utgångspunkten för arbetskraftsinvandringen är att säkra tillgången till arbetskraft från länder utanför Europa när den inte finns att få i Finland eller inom den europeiska inre marknaden.

Sådan arbetskraft är t.ex. säsongarbetare. 13 000 - 15 000 säsongarbetare kommer till Finland årligen. Säsongarbetarna är viktiga i synnerhet inom jordbruk och turism där behovet av arbetskraft varierar enligt säsongerna. Man behöver arbetskraft från utlandet eftersom det inom dessa branscher inte finns tillräckligt med arbetstagare i Finland.  Säsongarbetarna kommer inte för att stanna, utan de återvänder hem när säsongen slutar.

Konkurrensen om experter är hård

Finland tävlar liksom de andra länderna också om utländska företagare och spetskompetens. Målet är att utveckla lagstiftningen så att det är lättare för företagare och toppförmågor att komma till Finland, vilket i sin tur förbättrar Finlands konkurrenskraft.

Rekryteringarna i uppstartsföretag samt i små och medelstora företag sker snabbt, och en experts arbetsinsats kan vara betydande: om en nyckelperson fattas, kan företagets framgång och även andra arbetsplatser äventyras.

Ett smidigt uppehållstillståndssystem påverkar för sin del företagens möjligheter till framgång. Om systemet inte fungerar, finns det en risk att företag flyttar sin verksamhet bort från Finland.

Läs mera på projektsidan om utländska experter

EU utvecklar arbetskraftens rörlighet

Under de senaste femton åren har en avsevärd mängd lagstiftning om migration antagits i Europeiska unionen. Målet har varit att EU ska bli ett mer konkurrenskraftigt ekonomiskt område och att invandrarnas ställning ska förbättras.

Nu har utvecklingen blivit långsammare, och under beredning finns endast det s.k. Blue Card i blåkortsdirektivet. Genom att se över det försöker man öka EU:s attraktivitet som ett målland för experter. Kärnan i blåkortet är att det möjliggör rörlighet från medlemsstat till medlemsstat. Sådan egenskap kan inte fogas till medlemsstaternas egna tillstånd. Avveckling av tillståndsbyråkratin och den därtill anknytande hinderfria rörligheten i EU är ett av de sätt genom vilka man kan utveckla verksamheten på den inre marknaden som är viktig för finländska företag.

Europeiska unionen satsar också på forskares och studerandes invandring och rörlighet. Målet är att så många som möjligt av dem som avlagt sin examen i ett EU-land ska stanna och arbeta i EU-området.

Inrikesministeriet behandlar inte arbetstagarnas ansökningar om uppehållstillstånd. Ytterligare uppgifter om uppehållstillstånd och förutsättningarna i fråga om dem finns på Migrationsverkets och arbets- och näringstjänsternas webbplatser.