Finland satsar på arbetskraftsinvandringen

Finland utvecklar arbetskraftsinvandringen på olika sätt för att svara på efterfrågan på arbetskraft. Finlands befolkning åldras och nativiteten räcker inte till att upprätthålla befolkningsökningen. Detta betyder att andelen arbetsför befolkning minskar och att det inte finns tillräckligt med personal i alla branscher. En lösning på problemen på arbetsmarknaden och på att upprätthålla välfärdssamhället är arbetskraftsinvandringen.

Konkurrensen om toppexperter är hård

Finland tävlar liksom de andra länderna om utländska företagare och spetskompetens. Rekryteringarna i uppstartsföretag samt i små och medelstora företag sker snabbt, och en experts arbetsinsats kan vara betydande: om en nyckelperson fattas, kan företagets framgång och även andra arbetsplatser äventyras.

Ett smidigt uppehållstillståndssystem påverkar för sin del företagens möjligheter till framgång. Regeringen har som mål att utveckla behandlingen av uppehållstillstånd för arbete så att den genomsnittliga behandlingstiden ska vara cirka en månad. När det blir lättare för företag och toppförmågor att komma till Finland, förbättras också Finlands konkurrenskraft.

Under de senaste åren har Migrationsverket kraftigt utvecklat e-tjänsterna och den automatiska behandlingen av ansökningar, vilket gör det lättare och snabbare att ansöka om och behandla tillstånd.

Säsongsarbetarna är viktiga inom jordbruk och turism

Utgångspunkten för arbetskraftsinvandringen är att säkra tillgången till arbetskraft också när arbetskraft inte finns att tillgå i Finland eller inom den europeiska inre marknaden. Sådan arbetskraft är t.ex. säsongsarbetare.

Säsongsarbetarna är viktiga i synnerhet inom jordbruk och turism där behovet av arbetskraft varierar enligt säsongerna. Säsongsarbetet får vara i högst 9 månader.

Tillståndsförfarandet för arbetstagare fördelar sig på tre förvaltningsområden

Vid ingången av 2020 överfördes den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet. Man kom överens om överföringen i regeringsprogrammet. Syftet med överföringen är att starkare integrera arbetskraftsinvandringen i sysselsättnings-, utbildnings-, närings- och innovationspolitiken.

Ansvar och faser för tillståndsförfarandet inom de olika förvaltningsområdena:

  1. utrikesministeriet: vid beskickningarna tas emot ansökningar och personuppgifter samt intervjuas sökande.
  2. arbets- och näringsministeriet: arbets- och näringsbyråerna fattar ett delbeslut i samband med uppehållstillstånd för arbetstagare. Delbeslutet inbegriper en bedömning av tillgången på arbetskraft, av anställningsförhållandets villkor samt av förutsättningarna för arbetsgivare och arbetstagare.
  3. inrikesministeriet: Migrationsverket fattar de egentliga besluten i alla tillståndsärenden.

Inrikesministeriet behandlar inte arbetstagarnas ansökningar om uppehållstillstånd. Ytterligare uppgifter om uppehållstillstånd och förutsättningarna i fråga om dem finns på Migrationsverkets och arbets- och näringstjänsternas webbplatser.