Finsk medborgare kan man bli vid födseln eller på ansökan

Bestämmelser om finskt medborgarskap finns i Finlands grundlag och närmare i medborgarskapslagen. Finskt medborgarskap kan förvärvas vid födseln, genom föräldrarnas medborgarskap, på ansökan eller efter anmälan. Ingen kan befrias från sitt finska medborgarskap annat än under förutsättning att personen har eller får medborgarskap i en annan stat.

I Finland iakttas i första hand härstamningsprincipen, enligt vilken barnet får samma medborgarskap som föräldrarna. Om att ett barn till en finsk medborgare föds utomlands, förvärvar barnet trots det sin förälders finska medborgarskap. Eftersom de finska myndigheterna inte automatiskt får information om ett barn som föds utomlands och om barnets finska medborgarskap, är det bäst att föräldrarna själva underrättar magistraten eller Befolkningsregistercentralen om födseln.

Det är Migrationsverket som fattar beslut om förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt om bestämmande av medborgarskapsstatus.

Medborgarskapslagen uppdateras 

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda ändringar i medborgarskapslagen och i statsrådets förordning som kompletterar lagen. Avsikten är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna . Avsikten är inte att ändra villkoren för förvärv eller förlust av medborgarskap. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 28 april 2022.

Ändring av medborgarslagen

Mer information

Tiina Sinkkanen, Lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, rättsenheten 0295488626