Migrationspolitiken baserar sig på gemensamma riktlinjer och avtal

Finlands migrationspolitik och beredningen av lagstiftningen om den grundar sig på de mål som Finlands regering ställt upp, EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik och internationella fördrag.

De viktigaste fördragen är

  • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
  • konventionen mot tortyr
  • konventionen om barnets rättigheter
  • Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning.

Genom migrationspolitiken främjar man sådan invandring som Finland behöver bl.a. på grund av att befolkningen blir äldre. Arbetskraftsinvandringen stöds genom ett fungerande och effektivt tillståndssystem som tar hänsyn till arbetsgivarnas och företagens behov.

Finland deltar aktivt i utvecklingen av EU:s migrations- och asylpolitik

I världen pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Enligt FN:s flyktingorganisation har tiotals miljoner människor varit tvungna att fly sina hem på grund av krig, konflikter och förföljelse. Internationella överenskommelser förpliktar Finland och andra EU-länder att ta emot asylsökande som behöver internationellt skydd.

Som en följd av flyktingkrisen mångdubblades antalet asylsökande i Europa och också i Finland. 

När antalen asylsökande har ökat, har det blivit klart att den befintliga EU-regleringen inte fungerar under trycket av stora befolkningsmängder. Finland stöder Europeiska unionens strävanden efter att bättre hantera invandringen och deltar aktivt i utvecklingen av EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik. Finland understöder att t.ex. mottagandet av kvotflyktingar utvidgas till allt flera medlemsstater som ett sätt att främja invandring via lagliga kanaler.

Mer information

Harri Sivula, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Telefon:0295488623   E-postadress: