Inrikesförvaltningens åtgärder i samband med krisen i Ukraina

Som en del av Europeiska unionen bär Finland sitt ansvar för konsekvenserna av läget i Ukraina. Vi vill särskilt skydda människor som flyr kriget. Inrikesministeriet samordnar statens humanitära materiella bistånd och mottagandet av ukrainska flyktingar till Finland. 

Antalet flyktingar från Ukraina beror på hur krigshandlingarna fortsätter. Sedan krigets början har över 68 000 ansökningar om tillfälligt skydd lämnats in. År 2023 beviljade Finland tillfälligt skydd till cirka 19 000 personer som flytt från Ukraina (2022: 45 358). Migrationsverkets prognos kommer mellan 8 000 och 12 000 personer att söka tillfälligt skydd i Finland år 2024. 

Det är också nödvändigt att bereda sig på de eventuella konsekvenser som läget i Ukraina har för unionens inre säkerhet. Vi måste till exempel ha beredskap för eventuell hybridpåverkan. 

Myndigheterna med ansvar för den inre säkerheten har jour dygnet runt och är väl förberedda på störningssituationer som en del av sitt dagliga arbete. De sörjer för tryggheten i vardagen för var och en som bor i Finland. Myndigheterna följer med läget i Ukraina och hur situationen utvecklas.

Ministeriet bereder författningar

Inrikesministeriet bereder lagändringarna inom sitt ansvarsområde och förbereder sig på följderna av Rysslands invasion av Ukraina i nära samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet och de övriga ministerierna.

Ministeriet ansvarar för det internationella samarbete och EU-samarbete som hänför sig till ministeriets uppgifter. Det är viktigt att EU:s medlemsstater arbetar tillsammans, intensivt utbyter information och samordnar åtgärderna.  

Inrikesministeriet samordnar statens civila bistånd till utlandet

Inrikesministeriets räddningsavdelning samordnar finska statens civila bistånd till Ukraina via Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). 

Finland kan på begäran av ett annat land, EU eller en internationell organisation ge civilt bistånd till utlandet. Biståndet kan vara räddningsformationer, sakkunnig- eller materialhjälp. Bistånd lämnas till exempel i samband med naturkatastrofer eller konflikter och storolyckor orsakade av människor.

Mer information om lämnande av internationellt bistånd

Migrationsmyndigheterna tar emot ukrainska flyktingar

Inrikesministeriet, Migrationsverket och Gränsbevakningsväsendet följer noga med hur migrationsläget i Ukraina utvecklas. Informationsutbytet har ökats såväl nationellt inom statsförvaltningen som med internationella partner. Förmedlingen av lägesinformation har ytterligare effektiviserats inom EU.

Myndigheter inom inrikesförvaltningen har förberett sig på både ett stort antal asylsökande på kort tid och ett långvarigt migrationstryck. Myndigheterna hänvisar vid behov de nyanlända till flyktingslussar för registering.

Migrationsverket upprätthåller mottagningssystemet och fattar beslut i tillståndsärenden som gäller personer som kommer från Ukraina.

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina | Migrationsverket
Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina | Migrationsverket

Gränsbevakningsväsendet övervakar inresa

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränskontrollerna vid Finlands yttre gränser, utreder förutsättningarna för inresa och tar emot asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd. Gränsbevakningsväsendet följer nationella och EU:s riktlinjer vid bedömningen av förutsättningarna för inresa och eventuell flexibilitet i fråga om dem. Gränsbevakningsväsendet säkerställer gränssäkerheten och kontrollen av invandrarna vid den yttre gränsen.

Gränsbevakningsväsendet har också förberett sig på störningssituationer i gränssäkerheten. Det finns handlingsplaner för olika situationer som myndigheterna utarbetat tillsammans.

Gränsbevakningsväsendet ger anvisningar om inresa till Finland på sin webbplats. Anvisningar om gränsövergång ska i första hand kontrolleras på webbplatsen.

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina | Gränsbevakningsväsendet

 

Polisen registrerar invandrare

 

Polisens uppgift i anslutning till läget i Ukraina är att ta emot ansökningar om tillfälligt skydd och asyl och registrera dem.

En ansökan om internationellt skydd, det vill säga en asylansökan, ska lämnas in till polisen eller Gränsbevakningsväsendet vid ankomsten till landet eller så snart som möjligt efter det. Alla polisinrättningar har beredskap att ta emot en ansökan och registrera en sökande. Efter att ansökan har lämnats in överförs behandlingen av asylärendet till Migrationsverket.  

Utlänningsövervakning | Polisen
Kontaktuppgifter till personer som söker tillfälligt skydd eller asyl | Polisen

Inrikesministeriet och Skyddspolisen stöder den nationella säkerheten

Inrikesministeriet deltar i stor utsträckning i behandlingen av ärenden som gäller den nationella säkerheten tillsammans med statsrådet och ministerierna. Inrikesministeriet styr den civila underrättelseverksamheten och deltar i arbetet för att stärka hybrid- och cybersäkerheten i Finland samt i situationer som utvecklas snabbt och hotar samhällets funktionsförmåga.

Inrikesministeriet har till följd av Rysslands krigshandlingar effektiviserat beredskapsåtgärderna inom sitt förvaltningsområde. 

Som ett ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet har Skyddspolisen till uppgift att inhämta information, analysera den och rapportera om lägesbilden och i synnerhet om de kommande utvecklingsförloppen till statsledningen. Dessutom avvärjer Skyddspolisen underrättelseinhämtning som riktas mot Finland. Skyddspolisen har till uppgift att förebygga att främmande stater får tag på hemlig information och kan bedriva påverkan i strid med Finlands intressen.

Skyddspolisen

Inrikesministeriet samordnar räddningsväsendets beredskap i Finland

Beredskap innebär att man på förhand förbereder sig på olika storolyckor, störningar och undantagsförhållanden. Genom beredskapen försöker man säkerställa att uppgifterna inom räddningsväsendet sköts så störningsfritt som möjligt i alla situationer.

Beredskap är en del av räddningsväsendets grundläggande arbete

De finländska myndigheterna sörjer för att skydda befolkningen

De civila myndigheterna ansvarar för att skydda befolkningen under en väpnad konflikt. Befolkningen skyddas också vid olika risksituationer under normala förhållanden, till exempel kemikalieolyckor eller strålningsexponering.

Befolkningens egen beredskap är en viktig del av samhällets resiliens

Befolkningen ska kunna klara sig 72 timmar hemma vid olika störningar, till exempel vid störningar i el- eller vattendistributionen.

Mer information om reservförråd | 72timmar.fi