Finlands mål

Finlands deltagande i civil krishantering styrs av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering som trädde i kraft 2015 samt av den nationella strategin för civil krishantering som uppdaterades 2014. Uppdatering av lagstiftningen om civil krishantering pågår.

Målet med Finlands strategi för civil krishantering är att sända ut 150 experter till civila krishanteringsinsatser per år. På basis av antalet experter som sänts ut är Finland i förhållande till folkmängden ett av de största länderna som deltar i EU:s civila krishanteringsinsatser.

Av de finländska experterna inom civil krishantering är i genomsnitt 40 procent kvinnor. I allt civilt krishanteringsarbete i Finland är avsikten att nå målen i FN:s resolution 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" och i de resolutioner som kompletterar den.