Finlands mål

Finlands deltagande i den civila krishanteringen styrs av den nationella strategin för civil krishantering från 2014 samt av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, som uppdaterades vid ingången av 2019.

Finlands mål är att den internationella civila krishanteringen är samordnad sakkunnigverksamhet som grundar sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati, jämlikhet och likabehandling och som enligt rättsstatsprincipen främjar fred, stabilitet och hållbar utveckling.

Årligen 120 experter i insatserna

Finland har kontinuerligt cirka 120 experter i uppgifter inom den civila krishanteringen i EU, FN, OSSE, Europarådet, Nato eller i insatser eller sekretariat som lyder under andra internationella aktörer.

Till insatserna sänds experter från bl.a. polisväsendet, justitieförvaltningen, gränssäkerhetsområdet, tullförvaltningen, brottspåföljdssektorn, människorättsområdet, området för internationell politik samt experter som sköter stödfunktioner inom insatserna. Experterna arbetar med olika lednings-, observations-, rådgivnings- och utbildningsuppgifter.

Av de finländska experterna inom civil krishantering ungefär hälften är kvinnor. I allt civilt krishanteringsarbete i Finland är avsikten att nå målen i FN:s resolution 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" och i de resolutioner som kompletterar den.