Suomen tavoitteet siviilikriisinhallinnassa

Suomen osallistumista siviilikriisinhallintaan ohjaa vuonna 2005 voimaan tullut laki siviilikriisinhallinnasta ja vuonna 2014 päivitetty siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan. Siviilikriisinhallintaan liittyvän lainsäädännön päivitystyö on parhaillaan meneillään.

Suomen tavoitteena on, että kansainvälinen siviilikriisinhallinta on koordinoitua, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa asiantuntijatoimintaa, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti edistää rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä.

Operaatioissa 150 asiantuntijaa vuosittain

Suomen siviilikriisinhallinnan strategian tavoitteena on lähettää siviilikriisinhallintaoperaatioihin 150 asiantuntijaa vuosittain. Väkilukuun suhteutettuna Suomi on lähetettyjen asiantuntijoiden määrän perusteella suurimpia EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuvia maita.

Suomalaisista siviilikriisinhallinnan asiantuntijoista keskimäärin 40 % on naisia. Kaikessa Suomen siviilikriisinhallintatyössä pyritään noudattamaan YK:n päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” ja sitä täydentävien päätöslauselmien tavoitteita.