Hallitusohjelman toimenpiteet poliisin toimialalla

Hallitusohjelman tavoite on vahvistaa turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Poliisin läsnäolo turvataan koko maassa.

Rikostorjuntaa vahvistetaan kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi. Sisäministeriö valmistelee poliisin rikostiedustelua koskevaa lainsäädäntöä, ja viranomaisten tiedonvaihdon esteitä rikostorjunnasta poistetaan. Lisäksi arvioidaan muun muassa biometristen tietojen käytön parantamista rikostorjunnassa. 

Järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia, väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä torjutaan tehokkaasti. Tehokas viranomaisyhteistyö ja tiedonvaihto ovat keskeisiä vakavan rikollisuuden torjunnassa ja uusien uhkien tunnistamisessa.

Hallitusohjelman tavoite on torjua nuoriso- ja katujengirikollisuuden kasvu. Ongelman ratkaisemiseksi hallitus toteuttaa laajan joukon sekä kovia että pehmeitä toimenpiteitä. Yhteinen toimenpideohjelma valmisteltiin oikeusministeriön johdolla.

Poliisien määrä nostetaan asteittain 8000 henkilötyövuoteen hallituskauden aikana. Lisäys tehdään operatiiviseen toimintaan. Poliisin resurssit turvataan pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti siten, että poliisin mahdollisuudet pitkän aikavälin toiminnan suunnitteluun paranevat. Poliisikoulutuksen uudistamistarpeet selvitetään ja varmistetaan, että poliisikoulutukseen on myös tulevina vuosina riittävästi sopivia hakijoita.

Valmiutta ja varautumista parannetaan muun muassa ottamalla käyttöön poliisin reservi, joka tukee poliisia vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Poliisin toimialaan liittyvien hankkeiden aikataulu ja tavoitteet

Taulukkoon on koottu hallituksen keskeisimmät poliisitoimintaan liittyvät hankkeet sekä tietoa niiden aikataulusta ja tavoitteista.

Toimenpide Aikataulu Tavoite
Poliisin rikostiedustelua koskeva lainsäädäntö­hanke Hallituksen esitys keväällä 2026 Valmistellaan poliisin rikostiedustelua koskevat säännökset, parannetaan poliisin mahdollisuuksia saada tietoa sisäisen turvallisuuden uhkista
Poliisin tiedonvaihtoa koskevan sääntelyn muuttaminen Hallituksen esitys keväällä 2026 Tiedonvaihdon esteitä rikostorjunnas­ta poistetaan
Biometristen tietojen käyttö rikos­torjunnassa Hallituksen esitys keväällä 2025 Arvioidaan ja parannetaan biometristen tietojen käyttöä rikostorjun­nassa, tavoitteena on vahvistaa rikostorjuntaa
Väkivaltaisen radikalisoitu­misen ja ekstremismin ennaltaehkäi­syn toimenpide­ohjelma Ohjelma valmistuu syksyllä 2024, seuranta läpi hallituskauden Ohjelmassa määritellään keskeiset toimenpiteet, joilla Suomessa ennaltaehkäis­tään väkivaltaista radikalisoitu­mista ja ekstremismiä
Poliisin toiminta­lähtöinen verkosto­tarkastelu Hankkeen toinen vaihe päättyy kesällä 2024. Hankkeessa laaditaan enintään kolme vaihtoehtoista mallia poliisin toiminta- ja toimitila­verkostosta
Rahapelijärjes­telmän uudistaminen Rahapelijärjes­telmän uudistaminen -verkkosivu Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistunto­kaudella 2025. Hankkeessa valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti rahapelaamista koskevan lisenssijärjes­telmän käyttöönottoa.