Lainsäädäntöhanke poliisin rekisteriin tallennettuja biometrisia tietoja koskevan sääntelyn muuttamiseksi

Lainsäädäntöhanke poliisin rekisteriin tallennettuja biometrisia tietoja koskevan sääntelyn muuttamiseksi

SM048:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tehtävänä on arvioida lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat passirekisteriin ja henkilökorttirekisteriin tallennettujen sekä ulkomaalaislain 131 §:n nojalla poliisin rekisteriin tallennettujen biometristen tietojen käsittelyä muuhun kuin niiden alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM048:00/2023

Asianumerot VN/27189/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 25.9.2023 – 31.5.2025

Asettamispäivä 25.9.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Suvi Pato-Oja, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 379
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on, että ehdotettu sääntely mahdollistaa biometristen tietojen käsittelyn välttämättömässä laajuudessa ottaen huomioon perus- ja ihmisoikeudet sekä yleislainsäädännössä tietojen käsittelylle asetetut edellytykset. Valmistelussa tulee huomioida eri perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen siten, että oikeudet ovat keskenään tasapainossa. Hankkeessa ehdotettavat lainsäädäntömuutokset on sovitettava yhteen EU:n tietosuojasääntelyn, muun EU-sääntelyn ja kansallisen yleislainsäädännön vaatimusten kanssa.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on arvioida lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat passirekisteriin ja henkilökorttirekisteriin tallennettujen sekä ulkomaalaislain 131 §:n nojalla poliisin rekisteriin tallennettujen biometristen tietojen käsittelyä muuhun kuin niiden alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus vahvistaa rikostorjuntaa kansalaisten turvallisuuden ja viranomaisia kohtaan koetun luottamuksen lisäämiseksi. Osana tätä hallitus muun muassa arvioi ja parantaa edellytyksiä biometriikan käyttöön lainvalvonta- ja rikoksentorjuntatarkoituksissa.

Eduskunta edellytti esitystä HE 206/2020 vp koskevassa vastauksessaan, että sisäministeriö selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset lainmuutokselle, jolla passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi (EV 81/2021 vp). Sisäministeriössä valmisteltiin passirekisterin ja henkilökorttirekisterin biometristen tietojen käyttämisestä selvitys, joka annettiin hallintovaliokunnalle 6.9 2022. Selvityksessä arvioitiin, että passirekisterin ja henkilökorttirekisterin biometristen tietojen hyödyt korostuisivat erityisesti vakavimpien rikosten estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä.

Eduskunta edellytti esityksestä HE 35/2021 vp antamassaan vastauksessa, että hallitus selvittää ja arvioi tarkkaan ulkomaalaisten biometristen tietojen käsittelyä koskevaa kansallista ja EU-sääntelyä, mukaan lukien edellytyksiä kansallisiin tietojärjestelmiin tallennettujen biometristen tietojen käyttämiselle SIS-asetusten mukaisissa kuulutuksissa, ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimiin kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi (EV 92/2022 vp).

Lisää aiheesta