Ohjeita kunnille Ukrainasta paenneiden vastaanottoon

Sadat kunnat ovat ottaneet vastaan Ukrainasta saapuneita ja tarjonneet heille majoituksen sekä muuta apua. Kunnilla on tärkeä rooli ukrainalaisten auttamisessa, jotta palvelut voidaan järjestää mahdollisimman sujuvasti.

Maaliskuusta 2023 alkaen tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voivat hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa, kun he ovat oleskelleet Suomessa vuoden. Kotikunnan saatuaan he siirtyvät vastaanottopalveluista kokonaan kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden asiakkaiksi ja kuntalaisiksi.

Vastaanottopalvelut

Maahanmuuttoviraston valmistelema kuntamalli on väliaikainen ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia.

Tietoa kunnille | Maahanmuuttovirasto

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Jos henkilöllä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, hänellä on oikeus terveyspalveluihin saman laajuisesti kuin niillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin.

Työntekijöinä Suomessa olevat ukrainalaiset rinnastetaan terveydenhuollon palveluissa kotikuntalaisiin ja he saavat kunnan, sairaanhoitopiirin tai työterveyshuollon järjestämät palvelut. He saavat myös välttämättömät ja kiireelliset sosiaalihuollon palvelut kunnasta. 

Kun tilapäistä suojelua saava henkilö saa kotikunnan, hänen sosiaali- ja terveyspalveluidensa järjestämisvastuu siirtyy vastaanottokeskukselta hyvinvointialueelle.

Kuntainfo sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Ukrainasta tulleille | STM
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset | THL
Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin | Kela

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, opiskelu

Ukrainasta on tullut Suomeen paljon lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja opiskelulla on merkittävä vaikutus arjen turvallisuuden rakentumiseen.

Kuntia kannustetaan varhaiskasvatuksen tarjoamiseen kaikille tilapäisen suojelun piirissä oleville lapsille. Kunnat ovat velvollisia antamaan neuvontaa ja ohjausta kunnassa käytettävissä olevista varhaiskasvatuspalveluista.

Kouluikäisille opetus järjestetään esi- tai perusopetuksena tai muun muassa maahanmuuttajille tarkoitettuna perusopetukseen valmistavana opetuksena. Oppilailla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, oppilaanohjaukseen sekä riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä.

Kun maahantulija on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, hän voi opiskella Suomessa ilman rajoituksia. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus, ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt voivat hakea niihin samoin edellytyksin kuin Suomen kansalaiset.

Kotikunnan saatuaan

  • lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen
  • esiopetusikäisellä lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen
  • oppivelvollisuusikäisiä lapsia ja nuoria koskee oppivelvollisuus.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla | OKM
Opetushallituksen tukimateriaalit kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille | OPH

Työllisyyspalvelut

Monet Ukrainasta sotaa pakenevat ovat työikäisiä. Heillä on paljon osaamista ja erityisesti monilla nuoremmilla on hyvä koulutus. 

Ukrainasta paenneet voivat tehdä Suomessa vapaasti töitä kaikilla aloilla heti, kun he ovat hakeneet tilapäistä suojelua. He saavat toimia myös ammatinharjoittajina. Työnteko-oikeus jatkuu ennallaan myös, jos henkilö saa kotikunnan.  

Tilapäistä suojelua saava voi ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Kotikunnan myötä hänet siirretään kunnan työllisyyskokeilun asiakkaaksi, jos asuinkunta on mukana kokeilussa. Kuntakokeilulain muutoksen myötä siirtäminen kuntakokeilun asiakkaaksi voidaan tehdä 1.3.2023 alkaen jo ennen kotikunnan rekisteröintiä.

Tilapäistä suojelua hakeneilla on oikeus tehdä töitä Suomessa | TEM
Kotikunta mahdollistaa osallistumisen kuntien työllisyyskokeiluihin | TEM

Kotoutumispalvelut

Kotoutumislakia on muutettu, jotta Ukrainasta paenneiden kotoutumista edistävät palvelut voidaan turvata. Muutoksen jälkeen valtio voi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä niille tilapäistä suojelua saaville, joilla on kotikunta.

Kotoutumista edistävistä palveluista maksetaan kunnille korvausta | TEM

Kotoutuminen.fi:ssä on tietoa muun muassa tilapäisestä suojelusta, palveluista ja ukrainalaisten työllistymisestä. 

Tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen kotoutumistoimijoille | Kotoutuminen.fi

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa kunnat, järjestöt ja muut organisaatiot voivat ilmoittaa matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja, jotka tukevat maahan muuttaneita asettumisessa ja kotoutumisessa. Palvelu on tehty etenkin asiakasohjauksen työvälineeksi kaikille vieraskielisille kohtaaville.

Kotoutumisentukena.fi