Ohjeita kunnille Ukrainasta paenneiden vastaanottoon

Sisäministeriö on yhteistyössä muiden ministeriöiden ja viranomaisten kanssa koonnut muistion asioista, jotka liittyvät Ukrainasta paenneiden oleskeluun Suomessa.

Muistio on tarkoitettu ohjeeksi erityisesti viranomaisten käyttöön. Sen pohjalta viranomaiset voivat myös laatia tarkempaa ohjeistusta esimerkiksi asiakkaille ja kunnille.

Ukrainasta siirtymään joutuneiden oleskelu Suomessa, muistio 17.3.2022

Kunnat saavat korvausta ukrainalaisille tarjoamistaan palveluista

Maahanmuuttovirasto on valmistellut toimintamallin, jossa kuntien majoittamat tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt saavat tarvitsemansa vastaanottopalvelut ilman, että kuntaan perustetaan omaa vastaanottokeskusta. Kunnat saavat valtiolta korvausta sovittujen palveluiden tuottamisesta.

Kunnat saavat korvausta ukrainalaisille tarjoamistaan palveluista, tiedote 8.4.2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille

Jos henkilöllä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, hänellä on oikeus terveyspalveluihin saman laajuisesti kuin niillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin.

Myös matkailijat, jotka oleskelevat Suomessa 90 vuorokautta, ovat oikeutettuja kiireellisiin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin, joiden järjestämisestä vastaa kunta tai sairaanhoitopiiri. 

Työntekijöinä Suomessa olevat ukrainalaiset rinnastetaan terveydenhuollon palveluissa kotikuntalaisiin ja he saavat kunnan, sairaanhoitopiirin tai työterveyshuollon järjestämät palvelut. He saavat myös välttämättömät ja kiireelliset sosiaalihuollon palvelut kunnasta. 

Kuntainfo sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Ukrainasta tulleille | STM
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset | THL
Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin | Kela

Koulunkäyntiin ja koulutukseen liittyvät ohjeet

Ukrainasta on tullut Suomeen paljon lapsia ja nuoria.

Varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja opiskelulla on merkittävä vaikutus arjen turvallisuuden rakentumiseen.

Kuntia kannustetaan varhaiskasvatuksen tarjoamiseen kaikille tilapäisen suojelun piirissä oleville lapsille. Kunnat ovat velvollisia antamaan neuvontaa ja ohjausta kunnassa käytettävissä olevista varhaiskasvatuspalveluista. Kouluikäisille opetus järjestetään esi- tai perusopetuksena tai mm. maahanmuuttajille tarkoitettuna perusopetukseen valmistavana opetuksena. Oppilailla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, oppilaanohjaukseen sekä riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Kun maahantulija on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, hän voi opiskella Suomessa ilman rajoituksia.

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus, ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt voivat hakea niihin samoin edellytyksin kuin Suomen kansalaiset.

Lisätietoa Ukrainasta Suomeen tulevien lasten ja nuorten varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja toisen asteen opinnoista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla | OKM
Opetushallituksen tukimateriaalit kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille | OKM

Tietoa kotoutumisesta ja työllistymisestä

Monet Ukrainasta sotaa pakenevat ovat työikäisiä. Heillä on paljon osaamista ja erityisesti monilla nuoremmilla on hyvä koulutus. 

Ukrainasta paenneet voivat tehdä Suomessa vapaasti töitä kaikilla aloilla heti, kun he ovat hakeneet tilapäistä suojelua. He saavat toimia myös ammatinharjoittajina.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kertoo Ukrainasta paenneille työnteko-oikeudesta ja työllistymispalveluista tarkemmin. Ohjeessa myös muistutetaan, että palkka- ja työehdot koskevat Suomessa kaikkia, eikä työpaikasta tai sen välittämisestä saa periä työntekijältä maksua. Ohje neuvoo, mistä voi pyytää apua, jos kohtaa asiatonta kohtelua. 

Tilapäistä suojelua hakeneilla on oikeus tehdä töitä Suomessa | TEM

Ohjeen kieliversiot:

Kotoutuminen.fi:ssä on tietoa muun muassa tilapäisestä suojelusta, palveluista ja ukrainalaisten työllistymisestä. 

Tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen kotoutumistoimijoille

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa kunnat, järjestöt ja muut organisaatiot voivat ilmoittaa matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja, jotka tukevat maahan muuttaneita asettumisessa ja kotoutumisessa. Palvelu on tehty etenkin asiakasohjauksen työvälineeksi kaikille vieraskielisille kohtaaville.

Kotoutumisentukena.fi