Onnettomuuksien ehkäisy on yhteispeliä

Onnettomuuksien ehkäisy on osa pelastustointa. Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät.

Pelastusviranomaiset valvovat rakennusten ja toiminnan turvallisuutta palotarkastuksilla ja muilla valvontamenetelmillä. Onnettomuuksien ehkäisyssä tehdään yhteistyötä alueen muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Pelastustoimen tekemän onnettomuuksien ehkäisytyön tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen valmiuksia tunnistaa vaaratilanteet, ehkäistä vaaroja ja toimia hätätilanteissa. Turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu ihan jokaiselle. 

Kansallisissa strategisissa tavoitteissa ja hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on kaikkien tulipalojen puolittaminen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii laajaa ja monialaista yhteistyötä, jossa varovaisen tulen käsittelyn huomioimiseen kannustetaan kaikkia ihmisiä. 

Jokainen voi ehkäistä onnettomuuksia tai rajoittaa vahinkoja omalla toiminnallaan

Pelastuslaissa on jokaista koskettavia yleisiä velvoitteita. Näitä ovat
•    jokaisen toimintavelvollisuus
•    yleinen huolellisuusvaatimus
•    velvollisuus varovaisuuteen tulen käsittelyssä.

Onnistunut pelastustoiminta edellyttää sitä, että onnettomuuden havainneet ihmiset osaavat ja pystyvät toimimaan oikein jo ennen kuin ammattipelastajat pääsevät paikalle. Monia erilaisia onnettomuuksia tai niiden aiheuttamia vahinkoja voidaan estää ja rajoittaa yksinkertaisilla toimilla.

Jokaisen tulee noudattaa pelastuslain turvallisuussäännöksiä ja määräyksiä. Tulta ja vaarallisia aineita käsiteltäessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaaratilanteiden syntymistä on ehkäistävä, jotta tulipalo ei syttyisi tai muita onnettomuuksia tapahtuisi. Lisäksi jokainen asukas on vaaratilanteessa velvollinen tekemään hätäilmoituksen, varoittamaan vaarassa olevia sekä ryhtymään kykyjensä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla parannetaan arjen turvallisuutta

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma määrittelee onnettomuuksien ehkäisylle kansalliset tavoitteet ja tekee siitä yhä vahvemmin osan pelastustoimen kaikkea toimintaa. 

Ohjelman missiona on turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025. Tähän liittyvät osatavoitteet ovat

  • turvallisuuden kokemuksen vahvistuminen
  • väestön osaamisen ja omatoimisuuden lisääntyminen
  • palvelujen saatavuuden varmistuminen
  • yhteisen työn kehittyminen.

Toimintaohjelman kantavia teemoja ovat vaikuttavuus, ilmiölähtöisyys ja ihmiskeskeisyys. Erityistä painoarvoa on asetettu lasten ja nuorten turvallisuuskasvatukselle, yhteistyön kehittämiselle sekä välittämisen tunteen vahvistamiselle.

Toimintaohjelman tavoitteisiin päästään hyödyntämällä koko turvallisuustyön keinovalikoimaa. Kasvatuksen ja viestinnän lisäksi siihen kuuluvat esimerkiksi valvonta, tutkimus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Toimintaohjelman toteutumista seuraa pelastustoimialan edustajista koostuva koordinointiryhmä. Koordinointiryhmä tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kansallisella tasolla.
 

Lisätietoja

Jari Lepistö, Pelastusylitarkastaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Puhelin:0295488218   Sähköpostiosoite: