Sisäministeriö rakentaa Suomesta maailman turvallisinta maata

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Sen tehtäväkenttä on muuttunut nopeasti aiempaa merkityksellisemmäksi, kun turvallisuusympäristömme on käynyt epävakaammaksi. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus.

Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka

Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka, koko elämäntapamme rakentuu sen varaan. Turvallisuuden kokeminen on yksi ihmisen perustarpeista ja siten osa hyvinvointia. Sisäinen turvallisuus tarkoittaa, että yhteiskunnassa jokainen ihminen, yritys tai organisaatio voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista tai muista ilmiöistä johtuvaa aiheellista pelkoa ja turvattomuutta.

Sisäinen turvallisuus on suuri kokonaisuus. Sitä rakentavat monet eri toimijat, mutta rauhan ajan turvallisuuden kovasta ytimestä vastaa sisäministeriön hallinnonala.  Sen tärkein tehtävä on taata sisäinen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa - ilman tätä perustaa kansalaisyhteiskunta ei voi toimia. 

Osana valtioneuvostoa sisäministeriö vastaa sisäisen turvallisuuden rakentumisesta läpi koko valtionhallinnon.

Visiona maailman turvallisin maa

Sisäministeriön visio on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Visio on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa - monelta osin Suomi on jo nyt maailman turvallisimpien maiden joukossa. Turvallisuuden tunne Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna korkea. Tätä selittää osaltaan vahva sosiaalinen koheesio, vähäinen korruptio, luottamus viranomaisiin ja omiin läheisiin. Myös tilastollisesti tarkasteltuna maamme on monelta osin hyvin turvallinen. Esimerkiksi rikostaso on kansainvälisesti vertaillen alhainen, ja rikosten määrä on laskenut 1990-luvulta lähtien.

Sisäisen turvallisuuden kehityksen osata Suomi on kuitenkin monella tapaa vedenjakajalla

Ympäristömme uhkat monimutkaistuvat ja muuttuvat nopeasti. Ulkoiset ja sisäiset uhat kietoutuvat yhteen, ja asioiden ennustettavuus heikentyy.

Uudessa turvallisuustilanteessa sisäministeriön rooli korostuu.  Sisäministeriön hallinnonalan viranomaiset ehkäisevät uhkia ennalta ja turvaavat avun saannin hädän hetkellä.  Kaikki sisäisen turvallisuuden viranomaiset kykenevät toimimaan nopeasti ja selkein johtamisjärjestelmin, jokaisena päivänä ja ympäri vuorokauden.

Sisäministeriön arvot

Ministeriön toimintaa ohjaa kolme arvoa. Ne ovat

 • avoin ja konstailematon
 • reilu ja luotettava
 • yhdessä vahva.

Sisäministeriö valmistelee lakeja ja ohjaa hallinnonalaa

Sisäministeriö valmistelee lait ja asetukset, jotka koskevat

 • yleisestä järjestystä ja turvallisuutta
 • maahanmuuttoa, kansainvälistä suojelua ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa
 • pelastustoimea ja hätäkeskustoimintaa
 • rajaturvallisuutta ja meripelastusta
 • siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia
 • Suomen kansalaisuutta
 • aluehallinnon yhteisestä varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

Ministeriö myös vastaa oman hallinnonalansa

 • säädösvalmistelusta
 • strategisesta suunnittelusta
 • ohjauksesta ja voimavaroista.

Sisäministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan strategiset painopisteet, lainsäädäntö- ja muut keskeiset hankkeet sisältyvät useamman vuoden kattavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä vuosittain tehtävään tulossuunnitelmaan.