Osastot ja yksiköt

Poliisiosasto

Poliisiosastolla käsitellään Poliisihallituksen alaista poliisihallintoa ja rikostorjuntaa sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta, lupahallintoa, arpajaishallintoa ja rahapelipolitiikkaa sekä yksityistä turvallisuusalaa koskevat asiat sekä poliisia koskevat kansainväliset asiat. Lisäksi poliisiosasto vastaa ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamisesta sisäministeriön hallinnonalalla.

Poliisia koskeva lainsäädäntö valmistellaan poliisiosastolla. Poliisiosasto tulosohjaa Poliisihallitusta.

Poliisiosastoa johtaa ylijohtaja Tomi Vuori.

Poliisiosaston yksiköt ovat

 • kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö
 • lainsäädäntöyksikkö
 • poliisitoiminnan ohjausyksikkö.

Poliisiosaston henkilökunnan yhteystiedot

Pelastusosasto

Pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista järjestelyistä sekä yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Lisäksi pelastusosasto päättää pelastustoiminnan avunannosta ulkomaille.

Pelastustointa ja hätäkeskustoimintaa koskeva lainsäädäntö valmistellaan pelastusosastolla.
Pelastusosasto vastaa Pelastusopiston tulosohjauksesta ja tulosohjaa Hätäkeskuslaitosta yhdessä sisäministeriön poliisiosaston sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Pelastusosasto on myös Hätäkeskuslaitoksen ja Pelastusopiston laillisuusvalvoja.

Pelastusosasto vastaa hyvinvointialueiden ohjauksesta yhdessä muiden ohjauksesta vastaavien ministeriöiden, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

Pelastusosasto huolehtii sisäministeriölle kuuluvista keskushallinnon tehtävistä aluehallinnon yhteisessä varautumisessa normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Pelastusosasto ohjaa lisäksi aluehallintovirastoja niille kuuluvien pelastustoimen ja alueellisen varautumisen tehtävien osalta.

Pelastusosaston yhteydessä toimii Palosuojelurahasto, joka myöntää avustuksia tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin.

Pelastusosastoa johtaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Pelastusosaston yksiköt ovat

 • strategia- ja ohjausyksikkö
 • pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö
 • oikeudelliset asiat -yksikkö
 • siviilivalmiusyksikkö
 • EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö.

Pelastusosaston henkilökunnan yhteystiedot

Maahanmuutto-osasto

Maahanmuutto-osasto vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta. Maahanmuutto-osasto tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä.

Maahanmuutto-osastoa johtaa ylijohtaja Minna Hulkkonen.

Maahanmuutto-osaston yksiköt ovat:

 • maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö
 • kansainvälinen suojelu ja varautuminen -yksikkö
 • paluuyksikkö.

Maahanmuutto-osaston henkilökunnan yhteystiedot

Rajavartio-osasto

Rajavartiolaitoksen esikunta toimii sisäministeriön rajavartio-osastona, jossa käsitellään rajojen valvontaa, rajatarkastuksia, meripelastusta, Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa sekä sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistumista koskevat asiat sekä valmistellaan näitä asioita koskeva lainsäädäntö.

Rajavartio-osastoa johtaa Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen

Rajavartio-osaston eli Rajavartiolaitoksen esikunnan osastot ovat:

 • henkilöstöosasto
 • raja- ja meriosasto
 • teknillinen osasto
 • oikeudellinen osasto.

Hallinto- ja kehittämisosasto

Toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu, tutkimus- ja kehittämistoiminta, henkilöstöhallinto ja rekrytointi, hallinnonalan yhteiset tietohallintotehtävät, hankintatoimen ohjaus, laillisuusvalvonnan ja lainvalmistelun laadun kehittäminen, oikeudelliset tukitehtävät sekä erilaiset ministeriön hallinnolliset tehtävät on keskitetty sisäministeriössä hallinto- ja kehittämisosastolle. Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee myös Suomen lippua ja vaakunaa koskevat asiat.

Hallinto- ja kehittämisosastoa johtaa ylijohtaja Jukka Aalto.

Hallinto- ja kehittämisosaston yksiköt

 • henkilöstö- ja oikeusyksikkö
 • konsernipalvelut-yksikkö
 • strategia- ja kehittämisyksikkö
 • talous- ja suunnitteluyksikkö.

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilökunnan yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden yksikkö

Sisäministeriö toimii jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sisäministeriön kansainvälistä toimintaa koordinoi kansainvälisten asioiden yksikkö. Lisäksi kansainvälisten asioiden yksikkö kehittää ja koordinoi siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä hallinnoi Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja Suomessa.

Kansainvälisten asioiden yksikköä johtaa ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri.

Kansainvälisten asioiden yksikön vastuualueet ovat

 • EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta
 • sisäasioiden EU-rahastot.

Kansainvälisten asioiden yksikön henkilökunnan yhteystiedot

Kansallisen turvallisuuden yksikkö

Kansallisen turvallisuuden yksikkö käsittelee kansallista turvallisuutta ja siviilitiedustelua sekä valmiutta, varautumista, organisaatioturvallisuutta, riskienhallintaa ja kyberturvallisuutta koskevia asioita, minkä lisäksi yksikkö koordinoi ministeriön hybridiasioita. Yksikkö myös valvoo, yhteensovittaa ja kehittää näitä asioita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kansallisen turvallisuuden yksikkö tulosohjaa suojelupoliisia.

Yksikköä johtaa kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape.

Kansallisen turvallisuuden yksikön henkilökunnan yhteystiedot

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö johtaa, kehittää ja toteuttaa sisäministeriön viestintää johdon, osastojen ja virkamiesten tukena.

Viestintäyksikköä johtaa viestintäjohtaja Eriikka Koistinen.

Viestintäyksikön henkilökunnan yhteystiedot

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastus tuottaa sisäministeriön johdolle riippumatonta tietoa ministeriön ja hallinnonalan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta sekä toiminnan tavoitteiden mukaisuudesta.   

Sisäistä tarkastusta johtaa tarkastuspäällikkö Tuula Weckman.

Sisäisen tarkastuksen yksikön henkilökunnan yhteystiedot

Esikunnan tukipalvelut

Esikunnan tukipalvelut avustaa ja tukee kansliapäällikön toimintaa mm. valtioneuvoston prosesseissa sekä ministeriön ja sen hallinnonalan asioiden valmistelussa ja seurannassa. Lisäksi esikunnan tukipalvelut vastaa ministeriön ylimmän virkajohdon sihteeri- ja assistenttipalveluista.

Esikunnan tukipalveluita johtaa johtava asiantuntija Katarine Lindstedt.