Osastot ja yksiköt

Poliisiosasto

Poliisia koskeva lainsäädäntö valmistellaan poliisiosastolla. Poliisiosasto tulosohjaa Poliisihallitusta ja Suojelupoliisia.

Poliisiosastolla käsitellään poliisihallintoa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, poliisin rikostorjuntaa, lupahallintoa, arpajaishallintoa ja rahapelipolitiikkaa sekä yksityistä turvallisuusalaa koskevat asiat sekä poliisia koskevat kansainväliset asiat. Lisäksi poliisiosasto vastaa ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamisesta sisäministeriön hallinnonalalla.

Poliisiosastoa johtaa osastopäällikkö Risto Lammi.

Poliisiosaston yksiköt ovat

 • Kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö
 • Lainsäädäntöyksikkö
 • Poliisitoiminnan ohjausyksikkö
 • Kansallisen turvallisuuden ohjausyksikkö.

Poliisiosaston henkilökunnan yhteystiedot

Pelastusosasto

Pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista järjestelyistä sekä yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Lisäksi pelastusosasto päättää pelastustoiminnan avunannosta ulkomaille.

Pelastustointa ja hätäkeskustoimintaa koskeva lainsäädäntö valmistellaan pelastusosastolla.

Pelastusosasto vastaa Pelastusopiston tulosohjauksesta ja tulosohjaa Hätäkeskuslaitosta yhdessä sisäministeriön poliisiosaston sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Pelastusosaston yhteydessä toimii Palosuojelurahasto, joka myöntää avustuksia tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin.

Pelastusosastoa johtaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Pelastusosaston yksiköt ovat

 • kansainväliset asiat -yksikkö
 • ohjausyksikkö
 • oikeusyksikkö
 • pelastustoimen palvelut -yksikkö
 • siviilivalmiusyksikkö.

Pelastusosaston henkilökunnan yhteystiedot

Maahanmuutto-osasto

Maahanmuutto-osasto vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta. Maahanmuutto-osasto tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä.

Maahanmuutto-osastoa johtaa ylijohtaja Jorma Vuorio.

Maahanmuutto-osaston yksiköt ovat:

 • oikeudellinen yksikkö
 • politiikkayksikkö
 • ohjaus- ja kehittämisyksikkö.

Maahanmuutto-osaston henkilökunnan yhteystiedot

Rajavartio-osasto

Rajavartiolaitoksen esikunta toimii sisäministeriön rajavartio-osastona, jossa käsitellään rajojen valvontaa, rajatarkastuksia, meripelastusta, Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa sekä sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistumista koskevat asiat sekä valmistellaan näitä asioita koskeva lainsäädäntö.

Rajavartio-osastoa johtaa Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Pasi Kostamovaara.

Rajavartio-osaston eli Rajavartiolaitoksen esikunnan osastot ovat:

 • henkilöstöosasto
 • raja- ja meriosasto
 • teknillinen osasto
 • oikeudellinen osasto.

Hallinto- ja kehittämisosasto

Toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu, tutkimus- ja kehittämistoiminta, hankintatoimen ohjaus, laillisuusvalvonnan ja lainvalmistelun laadun kehittäminen, oikeudelliset tukitehtävät sekä erilaiset ministeriön hallinnolliset tehtävät on keskitetty sisäministeriössä hallinto- ja kehittämisosastolle. Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee myös Suomen lippua ja vaakunaa koskevat asiat.

Hallinto- ja kehittämisosastoa johtaa ylijohtaja Jukka Aalto.

Hallinto- ja kehittämisosaston yksiköt

 • henkilöstö- ja hallinto
 • strateginen ohjaus ja kehittäminen
 • oikeudellinen tuki
 • talous
 • tietohallinto.

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilökunnan yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden yksikkö

Sisäministeriö toimii jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sisäministeriön kansainvälistä toimintaa koordinoi kansainvälisten asioiden yksikkö. Lisäksi kansainvälisten asioiden yksikkö kehittää ja koordinoi siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä hallinnoi Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja Suomessa.

Kansainvälisten asioiden yksikköä johtaa ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri.

Kansainvälisten asioiden yksikön ryhmät ovat

 • ohjaus ja suunnittelu
 • ministeriön kansainvälisten ja EU-asioiden yhteensovittaminen
 • siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
 • sisäasioiden EU-rahastot.

Kansainvälisten asioiden yksikön henkilökunnan yhteystiedot

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö johtaa, kehittää ja toteuttaa sisäministeriön viestintää johdon, osastojen ja virkamiesten tukena.

Välitön viestintä vaikuttaa - Sisäministeriön viestinnän linjaukset vuosille 2016-2017

Viestintäyksikköä johtaa viestintäjohtaja Eriikka Koistinen.

Viestintäyksikön henkilökunnan yhteystiedot

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastus tuottaa sisäministeriön johdolle riippumatonta tietoa ministeriön ja hallinnonalan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta sekä toiminnan tavoitteiden mukaisuudesta.   

Sisäistä tarkastusta johtaa tarkastuspäällikkö Jyrki Pennanen.

Sisäisen tarkastuksen yksikön henkilökunnan yhteystiedot