Perheenyhdistämistä voi hakea Suomen tai ulkomaan kansalaisen perheenjäsen

Perheenyhdistämisellä tarkoitetaan ulkomaalaiselle perhesiteen perusteella myönnettyä oleskelulupaa. Perheenyhdistämistä voi hakea Suomen tai muun maan kansalaisen perheenjäsen.

Perheenyhdistämistä voi hakea esimerkiksi Suomen kansalaisen ulkomaalainen puoliso, Suomessa työskentelevän tai opiskelevan ulkomaalaisen perheenjäsen tai Suomeen pakolaisena saapuneen perheenjäsen. Suomessa asuvaa perheenjäsentä, jonka kanssa perhe-elämää on tarkoitus viettää, kutsutaan perheenkokoajaksi.

Oleskelulupahakemuksen perhesiteen perusteella voi panna vireille ainoastaan ulkomailla asuva hakija itse.

Perheenjäsenen määritelmä on kirjattu ulkomaalaislakiin. Määritelmä ei välttämättä aina vastaa muiden maiden perhekäsitystä, sillä suomalainen perhekäsitys on suppeampi kuin monissa muissa maissa.

Suomen kansalaisten sekä muiden kuin EU-kansalaisten ja heihin rinnastettavien perheenjäseniä ovat aviopuoliso, rekisteröity parisuhdekumppani, avopuoliso, alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja tai lapsi.

EU-kansalaisten perheenjäseniin sovelletaan perheenjäsenen laajempaa määritelmää.

Perheenkokoajan on lähtökohtaisesti pystyttävä elättämään perheensä Suomessa

Perheenyhdistämisen edellytyksenä on yleensä se, että perheensä Suomeen haluava pystyy elättämään perheenjäsenensä. Tämä tarkoittaa, että perheenkokoajalta vaaditaan riittävää toimeentuloa. Perheenkokoajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa perheenjäsentä, jonka kanssa perhe-elämää on tarkoitus viettää.

Turvattua toimeentuloa edellytetään ulkomaalaislain mukaan pääsääntöisesti kaikissa oleskeluluvissa. Kun perheenyhdistämistä hakee kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsen, käytännössä huoltaja, hän voi saada oleskeluluvan ilman, että alaikäiseltä perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa. 

Poikkeuksena ovat myös turvapaikan saaneet, joiden perheenjäseniä toimeentuloedellytys ei koske, jos he hakevat perheenyhdistämistä kolmen kuukauden sisällä siitä, kun perheenkokoaja on saanut tiedon myönteisestä turvapaikkapäätöksestä. Sama koskee kiintiöpakolaisia. Poikkeus ei koske toissijaista suojelua saavien perheenjäseniä.

Poikkeus koskee vain turvapaikan saaneiden henkilöiden niin sanottua vanhaa perhettä, eli perhettä, joka on muodostettu jo ennen turvapaikanhakijan saapumista Suomeen. Turvattu toimeentulo vaaditaan aina, jos perhe on muodostettu vasta sen jälkeen, kun perheenkokoaja on saapunut Suomeen.

Maahanmuuttovirasto määrittelee suuntaa-antavat euromääräiset tulorajat ohjeessaan yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Suomen tai muiden Pohjoismaiden kansalaisten osalta perheen maahantulolle ei ole asetettu toimeentuloon liittyviä edellytyksiä.

Lisätietoja

Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Puhelin:0295488658   Sähköpostiosoite: