Suurin osa rikoksista on omaisuus- ja liikennerikoksia

Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana pääosin laskenut. Vuonna 2020 rikokset kuitenkin lisääntyivät selvästi edellisvuodesta.

Viranomaisten tietoon vuonna 2020 tuli noin 686 000 rikosta ja rikkomusta, joista 543 429 oli rikoslakirikoksia ja 129 549 liikenteeseen liittyviä rikkomuksia. Rikkomusten määrä laski 63 prosenttia, pääosin koska eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkojen sijasta hallinnollinen seuraamus.

Rikoslakirikosten määrä nousi 19 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Omaisuusrikokset muodostavat rikosten kokonaismäärästä hieman alle puolet ja liikennerikokset noin neljänneksen. 

Eri rikoslajien kehitys riippuu paitsi rikollisuuden todellisesta lisääntymisestä tai vähenemisestä, myös siitä, miten aktiivisesti rikosten uhriksi joutuneet ilmoittavat niistä poliisille. Ilmi tulleiden rikosten määrään vaikuttaa myös viranomaisten valvonnan tehokkuus ja se, miten valvontaa suunnataan.

Omaisuusrikokset ja liikennerikokset lisääntyivät

Vuonna 2020 varkausrikokset nousivat lähes 10 prosenttia edellisvuodesta (noin 139 000 rikosta). Tämä on poikkeus pitkään jatkuneessa varkausrikosten laskutrendissä, mutta määrä on kuitenkin selvästi laskenut verrattuna 1990-luvun alun tasoon.

Polkupyörävarkaudet ovat yleisin kotitalouksiin ja yksityishenkilöihin kohdistuva varkaustyyppi. Polkupyörävarkauksien määrä on kääntynyt kasvuun vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Varkausrikokset ovat yleisempiä kaupunkimaisissa ympäristöissä. Uudellamaalla varkausrikosten esiintyvyys on moninkertainen muuhun Suomeen nähden. Euroopan mittakaavassa Suomi kuuluu vähäisen omaisuusrikollisuuden maihin.

Noin neljännes poliisin tietoon tulleista rikoksista on liikennerikoksia. Vuonna 2020 kirjattiin 132 000 liikennerikosta, joista noin 15 prosenttia oli rattijuopumuksia.

Rattijuopumusten määrät vuosina 2011–2020 ovat pysyneet melko samalla tasolla. Törkeiden rattijuopumusten osuus viranomaisten kirjaamista rattijuopumusrikoksista on kuitenkin kymmenen vuoden aikavälillä laskenut 53 prosentista 34 prosenttiin. Huumetapausten määrä ja osuus rattijuopumuksista on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi.

Henkirikoksilla ja alkoholilla kiinteä yhteys

Vuonna 2020 maassamme tehtiin 95 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Kuolemaan johtaneiden väkivaltarikosten määrä nousi 14 prosenttia edellisvuoden tasosta, mutta se on selvästi alle 1990-luvun ja 2000-luvun alun keskitason.

Henkirikollisuutta hallitsee syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten keskinäinen väkivalta. Rikokset liittyvät kiinteästi alkoholinkäyttötilanteisiin.

Suomen henkirikollisuuden asukaslukuun suhteutettu taso on matalampi kuin Venäjän ja Baltian maiden, mutta korkeampi kuin läntisten naapurimaittemme. Ero muihin Pohjoismaihin muodostuu pääosin syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten alkoholisidonnaisista rikoksista. Työssä käyvän väestön rikollisuustaso ei Suomessa juurikaan eroa muista Pohjoismaista.

Rikokset lisääntyivät viidenneksellä viime vuonna | Helsingin yliopisto, tiedote 10.12.2021

Lähde: Rikollisuustilanne 2020 (Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti)