Suurin osa rikoksista on omaisuus- ja liikennerikoksia

Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana pääosin laskenut. Vuonna 2021 rikoslakirikokset vähenivät yli kymmenen prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2021 viranomaisten tietoon tuli noin 501 500 rikosta ja rikkomusta, joista 482 593 oli rikoslakirikoksia. Rikoslakirikokset vähenivät noin 13 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Omaisuusrikokset muodostivat rikosten kokonaismäärästä hieman alle puolet ja liikennerikokset noin neljänneksen. 

Eri rikoslajien kehitys riippuu paitsi rikollisuuden todellisesta lisääntymisestä tai vähenemisestä, myös siitä, miten aktiivisesti rikosten uhriksi joutuneet ilmoittavat niistä poliisille. Ilmi tulleiden rikosten määrään vaikuttaa myös viranomaisten valvonnan tehokkuus ja se, miten valvontaa suunnataan.

Omaisuusrikokset vähenivät vuonna 2021

Varkausrikokset laskivat vuonna 2021 lähes kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Varkausrikoksissa palattiin lähelle vuoden 2019 tasoa.
Polkupyörävarkaudet ovat yleisin kotitalouksiin ja yksityishenkilöihin kohdistuva varkaustyyppi. Vuonna 2021 polkupyörävarkauksien määrä näyttää kuitenkin sekä poliisin että vakuutusyhtiöiden tietojen mukaan laskeneen. 
Varkausrikokset ovat yleisempiä kaupunkimaisissa ympäristöissä. Uudellamaalla varkausrikosten esiintyvyys on moninkertainen muuhun Suomeen nähden. 
Noin neljännes poliisin tietoon tulevista rikoksista on liikennerikoksia. Vuonna 2021 kirjattiin yhteensä 134 442 liikennerikosta. Näistä rattijuopumusrikoksia oli 17 370 eli noin 13 prosenttia
Rattijuopumusten määrä on vuosina 2012–2021 pysynyt melko vakaana. Törkeiden rattijuopumusten osuus viranomaisten kirjaamista rattijuopumusrikoksista on kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana laskenut 53 prosentista 36 prosenttiin.

Henkirikoksilla ja alkoholilla kiinteä yhteys

Vuonna 2021 maassamme tehtiin 94 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Henkirikollisuus pysyi lähes yhtä korkealla tasolla kuin vuonna 2020, mutta oli edelleen selvästi alle 2000-luvun alun keskitason.

Henkirikollisuutta hallitsee syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten keskinäinen väkivalta. Suurin osa henkirikoksista tapahtuu yksityisasunnoissa. 

Suomen henkirikollisuuden asukaslukuun suhteutettu taso on matalampi kuin Venäjän ja Baltian maiden, mutta korkeampi kuin läntisten naapurimaiden. Ero muihin Pohjoismaihin muodostuu pääosin syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten alkoholisidonnaisista rikoksista. Työssä käyvän väestön rikollisuustaso ei Suomessa juurikaan eroa muista Pohjoismaista.

Omaisuus- ja huumausainerikokset vähenivät viime vuonna | Helsingin yliopisto, tiedote 20.12.2022

Lähde: Rikollisuustilanne 2021 (Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti)