Lippu ja vaakuna elinkeinotoiminnassa ja tavaramerkissä

Suomen lipun tai vaakunan kuvan käyttö elinkeinotoiminnassa ei sinänsä ole kiellettyä ja lippua sekä vaakunaa myös käytetään laajasti kuvaamaan suomalaisuutta eri yhteyksissä. Käytön tulee kuitenkin aina olla lippua sekä vaakunaa kunnioittavaa ja hyvän tavan mukaista.

Sisäministeriön lupa Suomen lipun tai Suomen vaakunan käyttöön tarvitaan vain silloin, kun Suomen lippu tai vaakuna tai niihin sekoitettavissa oleva tunnuskuvio on tarkoitus ottaa osaksi

  • rekisteröityä tavaramerkkiä (Tavaramerkkilaki 544/2019, 12 §)
  • suojattavaa mallia (Mallioikeuslaki 221/1971, 4 a §).

Lisäksi lainsäädännössä Suomen vaakunan käyttöä on rajoitettu siten, että kaupan ei saa pitää vaakunaa, joka olennaisesti poikkeaa Suomen vaakunan selityksestä (Laki Suomen vaakunasta 381/1978, 3 §).  Niin ikään viranomaisten sineteistä ja leimoista annetussa laissa (19/2009) on säädetty, että Suomen vaakunan tunnuskuvaa voivat käyttää sineteissään ja leimoissaan vain laissa tarkoitetut valtioelimet, valtion viranomaiset ja Suomen Pankki.

Luvan hakeminen

Lupaa Suomen lipun tai Suomen vaakunan kuvan käyttämiseen tavaramerkissä haetaan sisäministeriöltä. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee liittää havainnekuva Suomen lipun tai vaakunan sisältävästä tavaramerkistä, yhteismerkistä tai mallista, tulee toimittaa ministeriön kirjaamoon.

Asiaa ratkaistessaan ministeriö harkitsee, onko hakija esittänyt sellaisia perusteluja, jotka puoltavat valtion tunnuskuvan käyttöä yksityisessä tavaramerkissä. Merkin tulee lisäksi täyttää sekä heraldiset että hyvän tavan vaatimukset. Sisäministeriö pyytää asiasta yleensä kansallisarkiston (heraldisen lautakunnan) lausunnon.

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan patentti- ja rekisterihallituksesta.

Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos siihen ilman asianomaista lupaa on otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, rekisteröitävän merkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima, suomalainen kunnallisvaakuna taikka kansainvälisen, valtioiden keskeisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhennys taikka myös kuvio, nimitys tai nimen lyhennys, jos se on sanotunlaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen lyhennykseen sekoitettavissa (tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 6. kohta).

Mitä edellä on sanottu Suomen lipun ja Suomen vaakunan käytöstä tavaramerkissä, koskee myös yhteismerkin ja mallin rekisteröimistä.