Nato-jäsenyys ja Suomen kriisinkestävyys

Suomesta tuli vuonna 2023 Pohjois-Atlantin liiton eli Naton jäsen. Jäsenyys vahvistaa Suomen omaa turvallisuutta sekä Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan turvallisuutta ja vakautta. Naton jäsenenä Suomi sitoutuu Pohjois-Atlantin sopimukseen ja osallistuu muiden liittokunnan jäsenten tavoin täysimääräisesti Naton toimintaan ja yhteiseen päätöksentekoon.

Nato edistää sotilaallisen puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden lisäksi siviilivalmiutta ja liittokunnan jäsenmaiden yhteiskuntien kriisinkestävyyttä sekä kriiseihin varautumista. Sisäministeriön hallinnonalan rooli Naton yhteisen puolustuksen vahvistamisessa liittyy erityisesti sisäisen turvallisuuden ja siviilivalmiuden ylläpitoon sekä yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistamiseen.

Resilienssi yhä tärkeämmässä roolissa Naton työssä

Kriisinkestävyys, eli resilienssi, tarkoittaa yhteiskunnan toimintavarmuutta myös mahdollisissa häiriötilanteissa kattaen myös erilaisiin hybridi- ja kyberuhkiin vastaamisen. Resilienssi on yhä tärkeämmässä roolissa Naton työssä. Vaikka jokainen jäsenmaa vastaa omasta kriisinkestävyydestään, yhteistyötä tehdään myös Nato-maiden kesken.

Nato määrittelee resilienssin yhteiskunnan kykynä vastustaa ja toipua häiriötilanteista, kuten luonnonkatastrofeista, kriittisen infrastruktuurin häiriöistä tai hybridi- tai aseellisesta hyökkäyksestä. Nato korostaa yhteiskunnan kriisinkestävyyden merkitystä Naton ydintehtävien näkökulmasta, jotta liittokunta kykenee mahdollisimman tehokkaasti suojelemaan jäseniään ja niiden yhteisiä arvoja. 

Kriisitilanteissa sotilaallisen suorituskyvyn varmistaminen edellyttää myös siviiliyhteiskunnan ja sen kriittisten infrastruktuurien toimintojen varmistamista. Näitä ovat esimerkiksi logistiset palvelut, viestiyhteydet, väestönsuojelu, energiahuolto ja puhdas vesi. 

Naton jäsenmaiden vahva kriisinkestävyys on perusta uskottavalle pelotteelle ja puolustukselle. Kun yhteiskunnan resilienssi on vahva, se pystyy ylläpitämään kriittisiä toimintoja myös kriisitilanteissa. Tämä tukee koko liittokunnan kriisinkestävyyttä. 

Esimerkiksi hybridiuhkatilanteissa sisäministeriön hallinnonalan viranomaiset kuten poliisi, suojelupoliisi, Rajavartiolaitos, pelastustoimi ja maahanmuuttoviranomaiset ovat usein keskeisiä viranomaisia vastaamaan tilanteeseen. Sisäministeriö vastaa Nato-yhteistyössä myös väestönsuojeluasioista.

Nato panostaa myös uusien uhkien tunnistamiseen

Suomi osallistuu Naton tiedustelutoimialan työhön. Sotilastiedustelun lisäksi siviilitiedustelu tukee Naton päätöksentekoa. Se rakentuu jäsenvaltioiden ja Naton yhteiskäyttöisen tiedustelujärjestelmän tietojen pohjalle. Nato panostaa myös uusien uhkien tunnistamiseen. 

Siviilivalmius- ja resilienssiyhteistyötä on tehty jo pitkään

Suomi on osallistunut aktiivisesti siviilivalmius- ja resilienssiyhteistyöhön Suomen vuonna 1994 alkaneen Nato-rauhankumppanuuden alusta lähtien.

Sisäministeriön vastuulla olevat kansallisen turvallisuuden ja siviilivalmiusasiat ovat osa Naton uutta kriisinkestävyyspolitiikkaa, joka on määritetty Naton 2030 -strategiassa. Tätä työtä ohjaa Naton resilienssikomitea, jonka työn valmisteluun sisäministeriö osallistuu yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.