Inrikesministeriet arbetar för att Finland ska bli världens tryggaste land

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Ministeriets uppgiftsområde har snabbt blivit viktigare än förr i och med att vår säkerhetspolitiska omgivning har blivit instabilare. Till ministeriets viktigaste uppgifter hör lagberedning samt strategisk planering och styrning av verksamheten inom förvaltningsområdet.

Säkerheten utgör grundvalen för ett stabilt och välmående samhälle

Säkerheten utgör grundvalen för ett stabilt och välmående samhälle, hela vår livsstil bygger på den. Känslan av trygghet är ett av människans grundläggande behov och på så sätt en del av välbefinnandet. Inre säkerhet innebär att varje människa, företag eller organisation kan i samhället åtnjuta de rättigheter och friheter som garanteras i rättssystemet utan rädsla eller otrygghet som beror på brottslighet, störningar, olyckor eller andra fenomen.

Inre säkerhet är en stor helhet. Den byggs upp av många olika aktörer, men det är inrikesministeriets förvaltningsområde som svarar för den fasta kärnan av säkerheten under fredstid. Dess viktigaste uppgift är att garantera den inre säkerheten vid alla tider och under alla förhållanden - utan denna grund kan det civila samhället inte fungera.

Som en del av statsrådet ansvarar inrikesministeriet för uppbyggandet av den inre säkerheten i hela statsförvaltningen.

Världens tryggaste land som vision

Inrikesministeriets vision är att Finland är världens tryggaste land.

Visionen är ambitiös, men den kan nås - till många delar är Finland redan nu bland de tryggaste länderna i världen. Trygghetskänslan är hög i Finland i internationell jämförelse. Detta förklaras delvis av stark social kohesion, låg korruption samt förtroende för myndigheterna och egna närstående. Också statistiskt sett är vårt land i många avseenden mycket tryggt. Exempelvis brottsnivån är låg i internationell jämförelse, och antalet brott har minskat sedan 1990-talet.

När det gäller utvecklingen av den inre säkerheten befinner sig dock Finland på många sätt i ett avgörande läge.

Hoten i vår omgivning blir mera komplicerade och förändras i snabb takt. De yttre och inre hoten blir sammankopplade med varandra och det blir allt svårare att förutspå saker.

Inrikesministeriets roll betonas i den nya säkerhetssituationen. Myndigheterna inom inrikesministeriets förvaltningsområde förebygger hot och tryggar tillgången till hjälp vid nödsituationer. Alla myndigheter med ansvar för den inre säkerheten kan agera snabbt och har tydliga ledningssystem, varje dag och dygnet runt.

Värderingar

Ministeriets verksamhet leds utifrån tre värderingar. Dessa är

 • öppet och enkelt
 • rättvist och pålitligt
 • starka tillsammans.

Inrikesministeriet bereder lagar och styr förvaltningsområdet

Inrikesministeriet bereder de lagar och författningar som gäller

 • allmän ordning och säkerhet
 • migration, internationellt skydd och mottagande av asylsökande
 • räddningsväsende och nödcentralsverksamhet
 • gränssäkerhet och sjöräddning
 • beredskap inom civil krishantering i hemlandet
 • finskt medborgarskap och
 • regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar.

Ministeriet svarar också för följande ärenden inom sitt förvaltningsområde:

 • lagberedning
 • strategisk planering
 • styrning och resurser

De strategiska prioriteringarna i verksamheten, lagstiftningsprojekten och andra viktiga projekt vid inrikesministeriet och inom dess förvaltningsområde ingår i verksamhets- och ekonomiplanen som omfattar flera år och i den årliga resultatplanen.