Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet 

Inrikesministeriets mål är ett tryggt Finland i alla lägen.

Målet är att människor, miljö och egendom är skyddade, och att alla kan känna sig trygga i vardagen, utan brottslighet, olyckor eller andra störningar. För att nå detta mål måste myndigheterna kunna förebygga så många brott och olyckor som möjligt. I nödsituationer måste hjälp kunna ges snabbt och effektivt.

Den inre säkerheten byggs upp av många olika aktörer. Det är inrikesministeriets förvaltningsområde som ansvarar för kärnan av säkerheten under fredstid. Poliser, gränsbevakare, jourhavande vid nödcentralen, räddningspersonal och tjänsteinnehavare inom migrationsförvaltningen garanterar samhällets säkerhet alla dagar om året.

Beredskap för hot mot den nationella säkerheten skapas med alla aktörer inom säkerhetssektorn bland annat genom en effektiv civil underrättelseinhämtning.

Regeringsprogrammet och koncernstrategin styr arbetet vid inrikesministeriet för att målet ska kunna nås.

Inrikesministeriet bereder lagar och styr förvaltningsområdet

Inrikesministeriet har tre huvuduppgifter:

  • bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsbevakningen, sjöräddningen och migrationen
  • resultatstyra de ämbetsverk och inrättningar som lyder under inrikesministeriet samt
  • behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Inrikesministeriet bereder förslagen på de anslag för den inre säkerheten som ska tas in i statsbudgeten. Inrikesministeriet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet, och vid ministeriet finns tjänstemän som sköter laglighetsövervakningen av myndigheter inom förvaltningsområdet. Dessutom behandlar inrikesministeriet de frågor som gäller Finlands flagga och Finlands vapen.

Inrikesministeriet samordnar det tvärsektoriella samarbete i fråga om den inre säkerheten som bedrivs med andra ministerier, frivilligorganisationer och kommuner.

Som ett ministerium för inre säkerhet har inrikesministeriet också många uppgifter som anknyter till den nationella säkerheten, beredskapsplaneringen och beredskapen inför olika störningar och undantagsförhållanden.

Inrikesministeriets värderingar

Tre värderingar styr ministeriets verksamhet. Dessa är

  • öppet och enkelt
  • rättvist och pålitligt
  • starka tillsammans.

Information om inrikesministeriets uppgifter på finlandssvenskt teckenspråk