Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Torsdagen den 20 maj 2021 godkände statsrådet redogörelsen för den inre säkerheten och överlämnade den till riksdagen för behandling. Redogörelsen och riksdagens ställningstagande (mars 2022) fastställer Finlands politik för den inre säkerheten för de kommande åren. 

I redogörelsen för den inre säkerheten analyseras nuläget och de nationella och globala förändringskrafterna i fråga om den inre säkerheten i Finland och fastställs målen och den planerade utvecklingsriktningen för den inre säkerheten fram till 2030. 

Målet för redogörelsen är att säkra att den inre säkerheten fortsätter att utvecklas så att Finland i framtiden är ett allt tryggare land för alla människor och människogrupper.

Olika ministerier och myndigheter har deltagit i beredningen av redogörelsen, och även andra aktörer har hörts på bred front. Vid beredningen har man också beaktat den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen samt försvarsredogörelsen, som är under beredning.

Medan riksdagen behandlar redogörelsen, börjar inrikesministeriet bereda genomförandet av och en uppföljningsmodell för redogörelsen. Detta görs i ett omfattande samarbete med berörda grupper, på samma sätt som beredningen av själva redogörelsen. Redogörelsen kommer att påverka uppdateringen av inrikesministeriets koncernstrategi hösten 2021 och allt fortsatt arbete hos aktörerna inom den inre säkerheten inom statsrådet och på annat håll i samhället. De slutliga riktlinjerna för fortsättningen dras upp först efter att riksdagsbehandlingen har avslutats.

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Sammanfattning av redogörelsen på lättläst
Sammanfattning av redogörelsen på finskt teckenspråk