Den civila beredskapen förstärks genom internationellt samarbete

Finland deltar i Natos civila beredskapsarbete

Finland deltar i Natos civila beredskapssamarbete och är medlem i Natos kommitté för civil beredskapsplanering (CEPC) samt i planeringsgruppen för civilskyddsfrågor (CPG) som lyder under kommittén. Finland deltar som Natos partnerskapsland i arbetet för att utveckla den civila beredskapen.

Natos civila beredskapsverksamhet | Försörjningsberedskapscentralen
Civil beredskap | en | Nato

Haga-ministermöten effektiviserar det nordiska räddningssamarbetet

Det nordiska Haga-samarbetet är aktivt samarbete mellan räddnings- och beredskapsmyndigheterna. Avsikten med Haga-ministermötena är att stärka säkerheten i de nordiska samhällena och den nordiska beredskapen genom att utveckla nya samarbetsformer för att förbättra de nordiska samhällenas resiliens inför kriser, olyckor och katastrofer. 

Strategin från Sendai förebygger katastrofrisker

FN:s strategi för att minska naturkatastrofer och begränsa skadorna under de kommande femton åren (2015–2030) godkändes 2015 i Sendai i Japan. Strategin förutsätter att alla FN-länder ska utarbeta nationella handlingsprogram för katastrofriskreducering med hjälp av de gemensamt överenskomna indikatorerna. I Finland leds detta arbete av inrikesministeriet.

Katastrofriskreducering | en | FN

Det arktiska samarbetet

Inrikesministeriet deltar i arbetet i arbetsgruppen Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR) som lyder under Arktiska rådet. 

Emergency Prevention, Preparedness and Response | en | Arktiska rådet 

Mer information

Pekka Tiainen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Telefon:0295488227   E-postadress: