Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Det tillfälliga skyddet är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd i en snabb process som är enklare än asylprocessen.

Det tillfälliga skyddet baserar sig på EU:s direktiv om tillfälligt skydd, som nu används för första gången. Enligt rådets beslut som började gälla den 4 mars får medlemsländerna själva fatta ett närmare beslut om målgruppen för skyddet. Finlands beslut om att ge skydd omfattar ett större antal fördrivna personer än beslutet på EU-nivå. Statsrådet fattade beslut i frågan den 7 mars.

Vem kan få tillfälligt skydd?

Tillfälligt skydd ges i alla medlemsländer till

  • ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar
  • personer som fått internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar
  • andra som var permanent bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland.

Förutsättningen är att personen ska ha bott i Ukraina och lämnat landet efter Rysslands invasion, det vill säga den 24 februari eller senare.

I Finland får också följande personer tillfälligt skydd:

  • Ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar som flydde från Ukraina kort före den 24 februari och som på grund av konflikten inte kan återvända till landet. Kommissionen har uppmanat medlemsländerna till flexibilitet när det gäller dessa personer.
  • ndra ukrainska medborgare som redan vistas i eller har anlänt till Finland och deras familjemedlemmar.
  • Medborgare i länder utanför EU som lagligen (också annars än permanent) vistades i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland. Denna grupp är enligt EU-beslutet en valfri grupp för medlemsländerna.

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för högst ett år i sänder.
Statsrådets beslut gäller till och med den 4 mars 2023. Vid behov kan man i EU förlänga giltighetstiden för beslutet om skyddet sex månader åt gången, till sammanlagt högst tre år. Om läget förändras och EU bedömer att det är möjligt för människor att säkert och permanent återvända till Ukraina, kan skyddet genom beslut av rådet avslutas på kortare tid.

Ansökan om tillfälligt skydd och rättigheter för personer som får skydd

Tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten. 

På samma sätt som asylsökande har personer som får tillfälligt skydd rätt att bo på en flyktingförläggning och använda de tjänster som förläggningen ordnar. De får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster, och deras nödvändiga utkomst tryggas. De kan också själva ordna sitt boende om de så önskar. Personer som ansöker om tillfälligt skydd har rätt att börja arbeta direkt.  

Närmare anvisningar om ansökningsförfarandet, giltighetstiden för uppehållstillstånd och rättigheterna för personer som får tillfälligt skydd:
Tillfälligt skydd | Migrationsverket

Polisens kontaktuppgifter för registrering av personer som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av tillfälligt skydd och för ansökan om asyl:  
Polisens kontaktuppgifter för ansökan om asyl | Polisen

Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA | FPA