Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Det tillfälliga skyddet är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd i en snabb process som är enklare än asylprocessen.

Det tillfälliga skyddet baserar sig på EU:s direktiv om tillfälligt skydd, som nu används för första gången. Enligt rådets beslut som började gälla den 4 mars 2022 får medlemsländerna själva fatta ett närmare beslut om målgruppen för skyddet. Finlands beslut om att ge skydd omfattar ett större antal fördrivna personer än beslutet på EU-nivå. Statsrådet fattade beslut i frågan den 7 mars 2022.

EU har beslutat att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025.

Vem kan få tillfälligt skydd?

Tillfälligt skydd ges i alla medlemsländer till

  • ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar
  • personer som fått internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar
  • andra som var permanent bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland.

Förutsättningen är att personen ska ha bott i Ukraina och lämnat landet efter Rysslands invasion, det vill säga den 24 februari 2022 eller senare.

I Finland får också följande personer tillfälligt skydd:

  • Ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar som flydde från Ukraina kort före den 24 februari 2022 och som på grund av konflikten inte kan återvända till landet. Kommissionen har uppmanat medlemsländerna till flexibilitet när det gäller dessa personer.
  • andra ukrainska medborgare som redan vistas i eller har anlänt till Finland och deras familjemedlemmar.

Sedan den 19 januari 2023 har Migrationsverket med stöd av en lagändring förlängt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Tillstånden, som ursprungligen beviljades för ett år, förlängs till och med den 4 mars 2024. Förlängningen behöver inte sökas separat.

Det tillfälliga skydd som införts i EU gällde ursprungligen i ett år från ikraftträdandet av rådets beslut, det vill säga fram till den 4 mars 2023, varefter skyddet förlängdes med ett år, fram till den 4 mars 2024. Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) nådde i september samförstånd om förlängningen av det tillfälliga skyddet för ukrainare till 2025. 

Medan beslutet är i kraft är Finland och alla EU-länder skyldiga att bevilja den grupp som anges i beslutet tillfälligt skydd och som intyg på detta uppehållstillstånd. 

Ansökan om tillfälligt skydd och rättigheter för personer som får skydd

Tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten. 

På samma sätt som asylsökande har personer som får tillfälligt skydd rätt att bo på en flyktingförläggning och använda de tjänster som förläggningen ordnar. De får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster, och deras nödvändiga utkomst tryggas. De kan också själva ordna sitt boende om de så önskar. Personer som ansöker om tillfälligt skydd har rätt att börja arbeta direkt.  

Närmare anvisningar om ansökningsförfarandet, giltighetstiden för uppehållstillstånd och rättigheterna för personer som får tillfälligt skydd:
Tillfälligt skydd | Migrationsverket

Polisens kontaktuppgifter för registrering av personer som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av tillfälligt skydd och för ansökan om asyl:  
Polisens kontaktuppgifter för ansökan om asyl | Polisen

Från och med mars 2023 kan de ukrainare som får tillfälligt skydd ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata efter att de har vistats i Finland i ett år. Efter att de har fått en hemkommun omfattas de inte längre av mottagningstjänsterna utan de blir kommuninvånare och kunder i kommunernas och välfärdsområdenas tjänster.

Tillfälligt skydd och hemkommun | Migrationsverket

Jämförelse mellan mottagningstjänster och hemkommunens tjänster | Migrationsverket

Information om ansökan om hemkommun till dig som kommer från Ukraina | Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA