Kestävä kehitys sisäasiainhallinnossa

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Päätöksenteossa ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välille pyritään löytämään tasapaino.

Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen "Suomi, jonka haluamme 2050". Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030, toteuttamisessa. Yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

Sisäasiainhallinnossa kestävä kehitys kytkeytyy kysymykseen, miten tuotamme turvallisuutta tulevaisuudessakin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ja annamme oman panoksemme ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä kestävämmän Suomen rakentamiseen?

Sisäministeriö antoi lokakuussa 2019 oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa, joka koostuu viidestä erillisestä sitoumuksesta:

  • sisäministeriön hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentäminen
  • kestävän kehityksen painoarvon lisääminen hankinnoissa
  • hälytyspalveluiden yhdenvertaisuuden edistäminen
  • uusintarikollisuuden ja uudelleenuhriutumisen vähentäminen
  • hallinnonalojen virastojen haastaminen tekemään omat toimenpidesitoumuksensa

Sitoumuksen tavoitteena on saada kestävä kehitys vahvemmin hallinnonalan toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi.

Kestävän kehityksen koordinaatioryhmä

Sisäministeriöön perustettiin sitoumuksen antamisen yhteydessä myös hallinnonalan kestävän kehityksen koordinaatioryhmä, jonka tehtävä on edistää ja seurata kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen toimeenpanoa, edistää sisäasiainhallinnon henkilöstön kestävän kehityksen tietoisuutta ja osaamista sekä raportoida hallinnonalan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta vuosittain.

Lisätietoja

Leena Seitovirta, Erityisasiantuntija/specialsakkunnig 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488244