Beredskap inför coronaviruset

De myndigheter som svarar för den inre säkerheten har berett sig på coronavirusets spridning. Man ser till att finländarnas vardag är trygg. 

Gränstrafiken begränsas

Begränsningarna i trafiken över de inre gränserna från och med den 27 juli

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 23 juli att återinföra gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Finland och Österrike, Slovenien och Schweiz. I dessa länder har antalet coronafall ökat sedan den föregående utvärderingen.

Kontrollen vid de inre gränserna fortsätter i trafiken mellan Finland och Spanien, Luxemburg, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige och Tjeckien, med undantag för fritidsbåtstrafiken, där den inre gränskontrollen redan tidigare avskaffats.

Inreserestriktionerna kan avskaffas i trafiken mellan Finland och sådana länder där förekomsten av coronaviruset har varit högst åtta nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. I andra hand kan avskaffandet av den inre gränskontrollen och inreserestriktionerna övervägas från fall till fall i fråga om de länder som haft högst tio nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen. Regeringen har tidigare konstaterat att de avskaffade begränsningarna vid behov kan återställas, om epidemiläget förvärras avsevärt i ett land.

Också i de fall där gränskontrollen vid den inre gränsen fortsätter, är det möjligt att passera gränsen för återresor till Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor. Gränskontroll vid de inre gränserna har avskaffats i trafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Belgien, Italien, Grekland, Liechtenstein, Malta, Tyskland, Slovakien och Ungern.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna från och med den 27 juli

Europeiska unionens råd antog den 30 juni en rekommendation om avskaffande av begränsningar i gränstrafiken mellan EU och länder utanför EU (s.k. tredjeländer). Rådet rekommenderar att medlemsstaterna på ett samordnat sätt stegvis avskaffar begränsningarna vid de yttre gränserna. Trafiken mellan Finland och de länder som finns med i förteckningen öppnas med vissa begränsningar, om antalet nya sjukdomsfall i landet på listan är högst åtta per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen.

Länder som uppfyller kriterierna är Sydkorea, Georgien, Japan, Kina, Rwanda, Thailand, Tunisien, Uruguay och Nya Zeeland. I trafiken mellan Finland och dessa länder tilläts från och med den 13 juli arbetsresor och annan nödvändig trafik för dem som bor i dessa länder, och från och med den 27 juli tillåts trafik mellan Finland och dessa länder utan begränsningar. För Kinas del förutsätts det dock i enlighet med rådets rekommendation att EU-rådet bekräftar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt.

Även för Algeriets och Australiens invånare avvecklades begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna den 13 juli, men utifrån den senaste epidemiologiska bedömningen uppfyller länderna inte längre det kriterium som regeringen fastställt. För Algeriet och Australien kommer därför begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna att skärpas på nytt.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna har tidigare avskaffats i trafiken mellan Finland och Andorra, Cypern, Irland, San Marino och Vatikanen. Trafik mellan Finland och dessa länder utanför Schengenområdet är tillåten utan begränsningar.

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av restriktioner. Den som lämnar Finland ska också beakta mållandets eventuella begränsningar för personer som kommer från Finland.

Statsrådets beslut om begränsningar i gränstrafiken från och med den 27 juli
Gränsbevakningsväsendets anvisningar om gränsövergång under coronaviruspandemin fr.o.m. den 27 juli 2020
Frågor och svar om coronavirusets konsekvenser för gränstrafiken
Kontaktuppgifter för medborgarrådgivningen
Information om EU-ländernas reserestriktioner på Europeiska kommissionens webbplats

Polisen övervakar begränsningarna av sammankomster

Genom ett beslut av regeringen har offentliga sammankomster begränsats till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. 

Begränsningen av antalet personer vid anordnade offentliga tillställningar lindras genom ett beslut av regeringen från tio personer till högst 50 personer från och med den 1 juni 2020 tills vidare. Regeringen rekommenderar att man inte heller ordnar privata tillställningar med över 50 personer.

Statsrådet rekommenderar att inomhus- och utomhustillställningar för över 500 personer kan tillåtas fr.o.m. den 1 augusti 2020, om epidemiläget fortsatt utvecklas utan några betydande ogynnsamma avvikelser. Om epidemiläget fortsatt utvecklas utan betydande avvikelser kan man fr.o.m. den 1 oktober 2020 slopa begränsningarna av sammankomster och tillåta alla tillställningar inomhus och utomhus utan någon begränsning av antalet personer vid tillställningarna. 

Stora offentliga tillställningar och allmänna möten med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna fram till den 31 juli 2020. Tillställningar utomhus för sammanlagt över 500 personer är tillåtna genom arrangemang där olika områden avskiljs från varandra.

Inom ramen för sina resurser övervakar polisen att de begränsningar som gäller anordnade offentliga tillställningar iakttas. Det viktigaste är att undvika alla närkontakter, följa anvisningarna om hygien och hålla fysisk distans till andra människor. 

Räddningsväsendet och nödcentralerna tryggar säkerheten i vardagens nödsituationer

Kommunerna ansvarar för att man inom räddningsväsendets tjänster har berett sig på coronavirusets spridning. Räddningsverken har fått anvisningar om att förebygga smittor. Räddningsverken ansvarar för att servicen tryggas i sjukdomsfall bland annat genom personalarrangemang. Brådskande situationer som hotar liv och hälsa samt andra larmuppdrag prioriteras.

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Nödnumret ringer man bara i brådskande nödsituationer när liv eller hälsa äventyras. Samma regel gäller alltid, oavsett om det är fråga om coronaviruset eller annan sjukdom.

Allmän information om coronaviruset fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535 och rådgivning och handledning i hälsofrågor vid den egna hälsocentralen

Förläggningarna har förberett sig 

Migrationsverket har berett sig på eventuell spridning av coronaviruset och samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna. Förläggningarna har beredskap för eventuella smittsamma sjukdomar. Vid förläggningarna arbetar hälso- och sjukvårdspersonal.

Asylsökande genomgår alltid en första hälsoundersökning efter att de har kommit till landet. Vid hälsoundersökningen beaktas om sökanden har vistats i ett epidemiområde och kontrolleras symptom och sjukdomar. 

Mer information om effekterna av coronaviruset på Migrationsverkets verksamhet