Beredskap inför coronaviruset

Myndigheterna inom inrikesförvaltningen har också under coronapandemin sörjt för tryggheten i vardagen för var och en som bor i Finland.

Ministeriet bereder författningar

Inrikesministeriet bereder lagstiftningsändringarna inom sitt ansvarsområde och förbereder vid behov också i fortsättningen coronaåtgärder i nära samarbete med förvaltningsområdets ämbetsverk och de andra ministerierna. Ministeriet ansvarar för det internationella samarbete och EU-samarbete som hänför sig till ministeriets uppgifter.

Inresa till Finland begränsades på grund av coronaviruset

På grund av coronaviruset begränsades inresa till Finland under 2020–2022 för att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Gränskontrollen vid de inre gränserna på grund av coronapandemin avslutades den 1 januari 2022, och begränsningarna som gällde inresa vid Finlands yttre gränser avslutades den 30 juni 2022.  

Polisen övervakade begränsningarna i mötesfriheten och i rörelsefriheten till följd av coronapandemin 2020–2021.