Beredskap inför coronaviruset

Inrikesministeriets förvaltningsområde (bl.a. Gränsbevakningsväsendet, polisen, räddningsväsendet, Nödcentralsverket) värnar om människornas säkerhet i vardagen och sörjer för genomförandet av coronarestriktionerna inom sitt ansvarsområde. 

Ministeriet bereder författningar

Inrikesministeriet bereder lagstiftningsändringarna inom sitt ansvarsområde och bereder sig på coronaåtgärder i nära samarbete med förvaltningsområdets ämbetsverk och de andra ministerierna. Ministeriet ansvarar för det internationella samarbete och EU-samarbete som hänför sig till ministeriets uppgifter.

Inresa till Finland begränsas under coronapandemin

Gränsbevakningsväsendet övervakar trafiken över Finlands gränser på flygplatser, i hamnar och vid gränsövergångsställen. På grund av coronaviruset begränsas inresan till Finland från de länder där coronaläget är sämre än i Finland.  Regeringen beslutar med jämna mellanrum om riktlinjer för begränsningarna i gränstrafiken utifrån epidemiläget. 

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för bedömningen av epidemiläget, karantänsanvisningarna och riktlinjerna för testning. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder de myndigheter som svarar för ledarskapet i situationen. De olika transportformerna och begränsningarna i anslutning till dem hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde (flygtrafik, fartygstrafik).

Gränsbevakningsväsendet genomför begränsningarna i gränstrafiken och övervakningen av de inre gränserna i enlighet med statsrådets beslut och Schengenregelverket. Gränskontrollerna utförs i fråga om de länder som omfattas av den inre eller yttre gränskontroll som avses i statsrådets beslut. 

Rätt att resa och återvända till Finland

Begränsningarna i gränstrafiken påverkar inte det att finska medborgare alltid har rätt att återvända till Finland. Var och en har också rätt att lämna landet, förutsatt att det inte finns något hinder för detta enligt lag. Regeringen rekommenderar fortfarande att man undviker icke-nödvändiga resor till de länder där coronaläget är sämre än i Finland. 

Trafikljusmodellen hjälper bedöma smittorisk i samband med utlandsresor | thl.fi

Läs mer: 
Gällande begränsningar i gränstrafiken | raja.fi
Statsrådets principbeslut 11.9.
Frågor och svar om coronavirusets konsekvenser för gränstrafiken
Kontaktuppgifter för medborgarrådgivningen
Information om EU-ländernas reserestriktioner på Europeiska kommissionens webbplats

Samarbete vid gränsövergångsställena

I genomförandet av de begränsningar som gäller resor och gränstrafik deltar flera myndigheter, såsom flera ministerier, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, kommunerna och städerna vid gränsövergångsställena, aktörerna vid gränsövergångsställena (bland annat Finavia), flygbolag, rederier och så vidare. Hälsomyndigheterna ansvarar för hygien- och karantänanvisningar som delas ut till resenärerna.

Läs mer om hälsomyndigheternas åtgärder mot coronaviruset och om myndighetssamarbetet:
Resor och coronaviruspandemin | Institutet för hälsa och välfärd
Samarbetsgruppen för hälsosäkerhet vid gränsövergångsställena
Hälsosäkerheten vid gränserna förbättras genom nya åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset | SHM

Begränsningarna av sammankomster

Polisen ska se till att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ordnas med iakttagande av maximiantalet deltagare och i enlighet med lagen om sammankomster. Polisen övervakar inte att hygienanvisningarna följs, utan arrangörerna svarar för detta i enlighet med regionförvaltningsverkets föreskrifter.

Räddningsväsendet och nödcentralerna tryggar säkerheten i vardagens nödsituationer

Kommunerna ansvarar för att man inom räddningsväsendets tjänster har berett sig på coronavirusets spridning. Räddningsverken har fått anvisningar om att förebygga smittor. Räddningsverken ansvarar för att servicen tryggas i sjukdomsfall bland annat genom personalarrangemang. Brådskande situationer som hotar liv och hälsa samt andra larmuppdrag prioriteras.

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Nödnumret ringer man bara i brådskande nödsituationer när liv eller hälsa äventyras. Samma regel gäller alltid, oavsett om det är fråga om coronaviruset eller annan sjukdom.

Allmän information om coronaviruset fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535 och rådgivning och handledning i hälsofrågor vid den egna hälsocentralen

Förläggningarna har förberett sig 

Migrationsverket har berett sig på eventuell spridning av coronaviruset och samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna. Migrationsverket ser till att också asylsökande får uppdaterade anvisningar om coronaviruset och rekommendationerna. Förläggningarna har beredskap för eventuella smittsamma sjukdomar. Vid förläggningarna arbetar hälso- och sjukvårdspersonal.

Asylsökande genomgår alltid en första hälsoundersökning efter att de har kommit till landet. Vid hälsoundersökningen beaktas om sökanden har vistats i ett epidemiområde och kontrolleras symptom och sjukdomar. 

Mer information om effekterna av coronaviruset på Migrationsverkets verksamhet