Koronavirukseen varautuminen

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen. Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta.

Ministeriö valmistelee säädökset

Sisäministeriö valmistelee lainsäädäntömuutokset toimialallaan ja varautuu koronatoimiin tiiviissä yhteistyössä hallinnonalan virastojen ja muiden ministeriöiden kanssa. Ministeriö vastaa tehtäviinsä liittyvästä kansainvälisestä ja EU-yhteistyöstä.

Maahantuloa Suomeen rajoitetaan koronan aikana

Rajavartiolaitos valvoo Suomen rajaliikennettä lentokentillä, satamissa ja rajanylityspaikoilla. Koronan takia maahantuloa Suomeen rajoitetaan niistä maista, joissa koronatilanne on huonompi kuin Suomessa. Hallitus linjaa rajaliikenteen rajoituksista säännöllisin väliajoin epidemiatilanteen perusteella. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos vastaavat epidemiatilanteen arvioinnista, karanteeniohjeista ja testausta koskevista linjauksista. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala tukee tilanteen johdosta vastaavia viranomaisia. Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat eri liikennemuodot ja niihin liittyvät rajoitukset (lentoliikenne, laivaliikenne).

Rajavartiolaitos toimeenpanee rajaliikenteen rajoitukset ja toteuttaa sisärajavalvonnan valtioneuvoston päätösten ja Schengen-säännöstön mukaisesti. Rajatarkastukset tehdään niiden maiden osalta, jotka ovat valtioneuvoston päätösten mukaisen sisä- tai ulkorajavalvonnan piirissä. 

Oikeus matkustaa ja palata Suomeen

Rajaliikenteen rajoitukset eivät vaikuta siihen, että Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen perustuslain 9§ mukaisesti. Jokaisella on myös oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei henkilöllä ole tähän lakiin perustuvaa estettä. Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista maihin, joissa koronatilanne on huonompi kuin Suomessa. 

Liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomaan matkustamiseen liittyviä tartuntariskejä | thl.fi

Lue lisää: 
Voimassaolevat rajaliikenteen rajoitukset | raja.fi
Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajaliikenteeseen | raja.fi
Kansalaisneuvonnan yhteystiedot | raja.fi 
Tietoa EU-maiden matkustusrajoituksista Euroopan komission sivulla

Yhteistyö rajanylityspaikoilla

Matkustamiseen ja rajaliikenteeseen liittyvien rajoitusten toimeenpanoon osallistuu lukuisia viranomaisia, kuten useat ministeriöt, Rajavartiolaitos, Tulli, rajanylityspaikkojen kunnat ja kaupungit, rajanylityspaikkojen operaattorit (mm. Finavia), lentoyhtiöt, laivayhtiöt jne. Terveysviranomaiset vastaavat matkustajille jaettavista hygienia- ja karanteeniohjeista.

Lue lisää terveysviranomaisten koronaviruksen vastaisista toimista ja viranomaisyhteistyöstä:
Matkustaminen ja koronaepidemia | thl.fi  
Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden yhteistyöryhmä | stm.fi
Koronaviruksen torjunta tehdään Helsinki-Vantaan lentoasemalla viranomaisyhteistyönä | stm.fi
Rajojen terveysturvallisuus paranee uusilla toimenpiteillä koronaviruksen leviämisen estämiseksi | stm.fi

Kokoontumisrajoitukset

Poliisin tehtävänä on huolehtia siitä, että yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet järjestetään noudattaen osallistujien enimmäismääriä ja kokoontumislakia. Poliisi ei valvo hygieniaohjeiden noudattamista, vaan siitä vastaa tilaisuuden järjestäjä aluehallintoviraston määräysten mukaisesti.

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvana arjen hätätilanteissa

Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä. Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki tai terveys on vaarassa. Sama sääntö pätee aina, oli kyse koronaviruksesta tai muusta sairastumisesta.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja terveysneuvontaa ja -ohjausta omasta terveyskeskuksesta. 

Vastaanottokeskukset ovat varautuneet 

Maahanmuuttovirasto on varautunut koronaviruksen mahdollisen leviämiseen ja tekee yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa. Maahanmuuttovirasto huolehtii siitä, että myös turvapaikanhakijat saavat ajantasaiset ohjeet koronasta ja suosituksista. Vastaanottokeskukset ovat varautuneet mahdollisiin tartuntatauteihin. Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhuollon henkilökuntaa. 

Turvapaikanhakijoille tehdään aina alkuterveystarkastus maahan saapumisen jälkeen. Terveystarkastuksessa huomioidaan se, onko hakija oleskellut epidemia-alueella sekä tarkastetaan oireet ja sairaudet. 

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksesta Maahanmuuttoviraston toimintaan