EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän uudistus 

Euroopan parlamentti ja neuvosto saavuttivat 20.12.2023 poliittisen yhteisymmärryksen uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta (pakti). 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 14.5.2024 EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen. Uudet säännöt auttavat hallitsemaan maahantuloa järjestelmällisesti sekä ottamaan käyttöön tehokkaat ja yhdenmukaiset menettelyt.
Tiedote 14.5.2024

Jäsenmailla on nyt kaksi vuotta aikaa panna hyväksytyt lait täytäntöön. Euroopan komissio esittää piakkoin yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman auttaakseen jäsenmaita tässä prosessissa.

 • Seulonta-asetus
  Tarkoituksena on laatia yhdenmukaiset säännöt kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseksi heidän saapuessaan EU:n alueelle ja siten lisätä turvallisuutta Schengen-alueella.
   
 • Eurodac-asetus
  Tarkoituksena on uudistaa järjestelmä kattavaksi muuttoliikkeen hallinnan tietokannaksi.
   
 • Turvapaikkamenettelyasetus
  Tarkoituksena on tehdä turvapaikka-, palauttamis- ja rajamenettelyistä nopeampia ja tehokkaampia.
   
 • Turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinta-asetus
  Tarkoituksena on perustaa uusi jäsenmaiden keskinäinen yhteisvastuumekanismi muuttoliikkeen painetilanteisiin tasapainottamaan nykyistä järjestelmää, jossa valtaosa turvapaikkahakemuksista on muutaman maan vastuulla, sekä uudistaa menettely, jossa määritellään hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtiota.
   
 • Kriisi- ja force majeure -tilanteita koskeva asetus
  Tarkoituksena on säätää kriisitilanteen yhteisvastuusta ja varmistaa, että EU on paremmin varautunut muuttoliikkeen häiriö- ja kriisitilanteisiin, myös maahanmuuton välineellistämiseen.

Tavoitteena yhtenäinen järjestelmä

Paktin avulla (turvapaikkamenettelyasetus) varmistetaan koko unionin alueella sovellettava tehokas ja oikeudenmukainen menettely turvapaikkahakemusten käsittelemiseksi. Samojen menettelysääntöjen avulla varmistetaan yhtenäinen järjestelmä, jossa on mahdollisimman vähän heikkoja lenkkejä, joita erityisesti ihmissalakuljettajat pyrkivät käyttämään hyväkseen.

Paktin avulla luodaan myös pakolliset rajamenettelyt, joiden avulla pystytään tehokkaasti ohjaamaan nopeaan menettelyyn ne hakijat, joilla ei lähtökohtaisesti ole tarvetta kansainväliseen suojeluun, ja myös ehkäistään näiden hakijoiden edelleen liikkumista unionissa. Samalla ennalta ehkäistään rikollisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia. Myös nopeutetun menettelyn sekä turvallisten maiden konseptien käyttö tulee nykyistä velvoittavammaksi.

Ei pakollisia sisäisiä siirtoja jäsenmaiden välillä 

Pakti (turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinta-asetus) myös korvaa nykyisen Dublin-asetuksen, joka määrittää, mikä valtio vastaa tietyn hakijan käsittelystä. Uusi sääntely selkeyttää ja nopeuttaa tätä prosessia. Yhteisvastuu on viitannut politiikkoihin, joilla vastuuta unionin alueelle saapuvista henkilöistä pyritään jakamaan tasaisemmin EU:n jäsenvaltioiden kesken.

Nyt paktin osana ehdotetun mekanismin uutuutena on se, että se tarjoaa valtiolle useita tapoja täyttää nämä yhteisvastuuvaatimukset sekä muuttoliikkeen paine- että kriisitilanteissa, jolloin solidaarisuus on velvoittavaa, mutta kukin jäsenmaa voi valita tavan, jolla sitä osoittaa. Järjestelystä ei seuraa pakollisia sisäisiä siirtoja.

Paktikokonaisuuteen kuuluu olennaisesti myös Eurodac-järjestelmän uudistaminen (Eurodac-asetus) muuttoliikkeen hallinnan tietokannaksi, ja Eurodacin yhteentoimivuuden varmistaminen relevanteilta osin erityisesti EU- turvallisuustietokantojen kanssa.

Henkilötietojen lisäksi rekisteristä on mahdollista saada tietoja myös henkilön oleskelusta EU:n alueella ja mahdollisesta poistumisesta alueelta. Se auttaa myös paremman tilannekuvan luomisessa unionin alueelle suuntautuvasta muuttoliikkeestä ja sen määristä sekä luvattomasta edelleen liikkumisesta unionin alueella. 

Tavoitteena nykyistä parempi maahanmuuton hallinta 

Paktikokonaisuuteen sisältyy myös täysin uutta sääntelyä mm. seulonnasta (seulonta-asetus). Seulonnalla tähdätään unionin ulkorajan luvattomasti ylittäneiden henkilöiden tehokkaampaan tunnistamiseen.

Asetuksen tavoitteena on hallita nykyistä paremmin eri perustein tapahtuvaa maahantuloa. Seulonnassa selvitetään ja tallennetaan maahantuloon liittyvät seikat, jotta seulonnan päätyttyä on olemassa perusteet tehdä päätöksiä henkilöä koskevista jatkotoimista.

Kriisiasetus tulee jäsenmaita välineellistetyn maahanmuuton tilanteissa 

Pakti (kriisi- ja force majeure -tilanteita koskeva asetus mukaan lukien välineellistämistilanteet) tukee jäsenmaita paitsi laajamittaisen maahantulon aiheuttamassa kriisitilanteessa myös esimerkiksi mahdollisissa välineellistetyissä laajamuotoisen maahanmuuton tilanteissa.

Näissä tilanteissa olisi esimerkiksi mahdollisuus ohjata kaikki hakijat rajamenettelyyn, jolloin he eivät pääsisi liikkumaan vapaasti Suomen alueella. Tämä helpottaisi tilanteen pitämistä hallinnassa ja antaisi mahdollisuuden käyttää resursseja tehokkaasti. Tarvittaessa Suomi voisi myös pyytää yhteisvastuutoimia. Tällaisessa keskitetyssä toiminnassa olisi helppo hyödyntää myös EU:n turvapaikkaviraston (EUAA) tai Frontexin asiantuntijoita.