Ändring av förutsättningarna för familjeåterförening

SM003:00/2024 Lagstiftningsprojekt

Enligt punkt 10.3 (Invandrings- och integrationspolitiken) i regeringsprogrammet ändras förutsättningarna för familjeåterförening.

Europeiska unionens domstol har meddelat ett avgörande i C-279/20, mot vilket utlänningslagen strider.
Europeiska kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Finland gällande skyddsgrundsdirektivet.
Utlänningslagen ändras.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM003:00/2024

Ärendenummer VN/1960/2024

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 6.2.2024 – 30.6.2025

Datum för tillsättande 6.2.2024

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 488 658
[email protected]

Mål och resultat

I projektet bereds i enlighet med vad som anges i regeringsprogrammet att ändrade förutsättningar för familjeåterförening förs in i utlänningslagen (301/2004).

I projektet genomförs dessutom de ändringar i utlänningslagen som gäller fastställandet av när barnet ska vara minderårigt och som behövs enligt EU-domstolens avgörande i C-279/20.

I projektet genomförs också de ändringar i utlänningslagen som behövs på grund av kommissionens överträdelseförfarande och som gäller att av folkhälsoskäl inte bevilja en familjemedlem till en person som får internationellt skydd uppehållstillstånd.

Sammandrag

Enligt punkt 10.3 (Invandrings- och integrationspolitiken) i regeringsprogrammet ändras förutsättningarna för familjeåterförening.

Europeiska unionens domstol har meddelat ett avgörande i C-279/20, mot vilket utlänningslagen strider.
Europeiska kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Finland gällande skyddsgrundsdirektivet.
Utlänningslagen ändras.

Utgångspunkter

Enligt punkt 10.3 (Invandrings- och integrationspolitiken) i regeringsprogrammet för statsminister Orpo ändras förutsättningarna för familjeåterförening som följer:
• Möjligheterna utreds att avgränsa den definition av familj som tillämpas vid familjeåterförening så att den i alla situationer omfattar endast maken och barnen.
• Det införs en åldersgräns på 21 år för anknytningspersonen vid familjeåterförening som gäller maken med tillgodoseende av rättigheterna för eventuella minderåriga barn.
• I fråga om minderåriga anknytningspersoner återgår man till det rättsläge som rådde före förra valperioden med beaktande av Europeiska unionens domstols avgöranden.
• Vid familjeåterföreningar för anknytningspersoner som får internationellt skydd införs ett krav på två års boendetid för att säkerställa integrationen och ett faktiskt tillgodoseende av barnens rättigheter.

Europeiska unionens domstol har meddelat ett avgörande i C-279/20, mot vilket utlänningslagens bestämmelser om fastställandet av när barnet ska vara minderårigt strider. I projektet genomförs de ändringar i utlänningslagen som behövs enligt avgörandet.

Europeiska kommissionen har mot Finland inlett ett överträdelseförfarande enligt artikel 258 i EUF-fördraget avseende införlivande av artikel 23.4 i skyddsgrundsdirektivet 2011/95/EU i den nationella lagstiftningen. Kommissionen anser att Finlands lagstiftning inte till denna del är förenlig med direktivet eftersom Finland har införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning felaktigt. I projektet genomförs de ändringar i utlänningslagen som gäller att av folkhälsoskäl inte bevilja en familjemedlem till en person som får internationellt skydd uppehållstillstånd.

Mer om ämnet