Rajamenettelyn käyttöönotto

Rajamenettelyn käyttöönottoa ja nopeutetun menettelyn perusteiden laajentamista koskeva lainsäädäntöhanke

SM033:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin (2013/32/EU) mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa sekä nopeutetun turvapaikkamenettelyn perusteiden laajentamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM033:00/2023

Asianumerot VN/22620/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.7.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 28.7.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lainvalmistelu

HE laeiksi ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta(rajamenettelyn käyttöönotto)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 23.10.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.4.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esitetään tarvittavat ulkomaalaislain muutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa. Esitetään myös tarvittavat turvaamistoimia koskevat säännökset, jotta ne tukisivat rajamenettelyn käyttöä EU-säännösten edellyttämällä tavalla. Valmistelussa hyödynnetään edellisen hallituksen aikana annetun ja eduskunnassa rauenneen hallituksen esityksen 103/2022 vp valmistelun aikana tehtyjä selvityksiä ja arvioita sekä perustuslakivaliokunnan esityksestä antamaa lausuntoa PeVL 44/2022 vp. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

YhteyshenkilöEeva-Maija Leivo, sisäministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sanna Montin, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 314
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat säädösmuutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa. Hankkeessa valmistellaan myös tarvittavat turvaamistoimia koskevat säännökset, jotta ne tukisivat rajamenettelyn käyttöä EU-säännösten edellyttämällä tavalla. Rajamenettelyn lisäksi hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat lainmuutokset nopeutetun turvapaikkamenettelyn soveltamisen laajentamiseksi kaikkiin turvapaikkamenettelydirektiivin sallimiin tilanteisiin.

Säädösmuutoksia koskevat ehdotukset laaditaan hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin (2013/32/EU) mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa sekä nopeutetun turvapaikkamenettelyn perusteiden laajentamiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että Suomi ottaa käyttöön rajamenettelyn. Ohjelman mukaan menettely otetaan käyttöön mallilla, joka hyödyntää täysimääräisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla direktiivin liikkumavaran. Lisäksi Suomi ottaa ohjelman mukaan käyttöön nopeutetun turvapaikkamenettelyn menettelydirektiivin sallimissa tilanteissa.

Edellinen hallitus esitti rajamenettelyn ottamista ulkomaalaislakiin yhdeksi keinoksi, jolla voitaisiin parantaa mahdollisuuksia hallita Suomen alueelle jo suuntautunutta muuttoliikettä, kun maahantulijoiden määrä on lyhyessä ajassa poikkeuksellisen suuri tai kun maahantulo tapahtuu vieraan valtion vaikutuksesta. Hallituksen esitys 103/2022 vp annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2022. Esityksen valmistelun yhteydessä selvitettiin ja arvioitiin yksityiskohtaisesti tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin. Valmistelua varten perustetussa hankkeessa arvioitiin eri vaihtoehtoja ja niiden perus- ja ihmisoikeusoikeusvaikutuksia Suomen perustuslain, kansallisen lainsäädännön, EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden asettamissa oikeudellisissa raameissa. Hankkeessa selvitettiin lisäksi, miten ja missä laajuudessa uusi sääntely vaikuttaisi tosiasiassa yksilön asemaan ja oikeuksiin, erityisesti kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden oikeudelliseen asemaan, olosuhteisiin ja oikeusturvaan.

Esitystä käsiteltiin syksyllä 2022 eduskunnassa, jolloin myös perustuslakivaliokunta lausui asiasta PeVL 44/2022 vp. Esitystä ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaan se raukesi vuoden 2022 valtiopäivillä. Nyt asetettavassa hankkeessa hyödynnetään aiemman hankkeen aikana tehtyjä selvityksiä ja arvioita sekä perustuslakivaliokunnan asiasta antamaa lausuntoa.

Nopeutetun menettelyn osalta ulkomaalaislaissa on tällä hetkellä vain osa direktiivin mahdollistamista tilanteista. Ulkomaalaislakiin sisällytetään ainakin peruste, jonka mukaan nopeutetussa menettelyssä voidaan tutkia kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle vaaraksi katsottavien hakijoiden hakemukset sekä peruste käsitellä nopeutetussa menettelyssä kaikki uusintahakemukset, joita ei voida jättää tutkimatta. Nopeutetun menettelyn perusteita laajennetaan myös ilman huoltajaa olevien alaikäisten osalta direktiivin sallimissa rajoissa. Uusien nopeutetun menettelyn perusteiden lisääminen edellyttää myös laajempaa nopeutettuja menettelyjä ja ilmeisen perusteettomuutta koskevan sääntelyn uudelleen tarkastelua.

Lisää aiheesta