Införande av gränsförfarandet

Lagstiftningsprojekt för införande av gränsförfarandet och utvidgning av grunderna för påskyndat förfarande

SM033:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds behövliga lagstiftningsändringar för att ett gränsförfarande enligt EU:s direktiv om asylförfaranden (2013/32/EU) ska kunna införas i Finland och för att utvidga grunderna för ett påskyndat asylförfarande.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM033:00/2023

Ärendenummer VN/22620/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 28.7.2023 – 30.6.2024

Datum för tillsättande 28.7.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 13 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 23.10.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Behövliga ändringar föreslås i utlänningslagen för att ett gränsförfarande enligt EU:s direktiv om asylförfaranden ska kunna införas i Finland. Det föreslås också sådana bestämmelser om säkringsåtgärder som behövs för att stödja gränsförfarandet på det sätt som EU-bestämmelserna förutsätter. Vid beredningen utnyttjas de utredningar och bedömningar som gjorts under beredningen av regeringens proposition 103/2022 rd, som överlämnades till riksdagen under förra regeringsperioden men som förföll, samt grundlagsutskottets utlåtande GrUU 44/2022 rd om propositionen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

KontaktpersonEeva-Maija Leivo, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Sanna Montin, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 488 314
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att bereda behövliga lagstiftningsändringar för att ett gränsförfarande enligt EU:s direktiv om asylförfaranden ska kunna införas i Finland. I projektet bereds också sådana bestämmelser om säkringsåtgärder som behövs för att stödja gränsförfarandet på det sätt som EU-bestämmelserna förutsätter. Utöver gränsförfarandet är syftet med projektet att bereda de lagändringar som behövs för att utvidga tillämpningen av det påskyndade asylförfarandet till att omfatta alla situationer som tillåts enligt förfarandedirektivet.

Förslagen till lagstiftningsändringar utarbetas i form av en regeringsproposition om ändring av utlänningslagen.

Sammandrag

I projektet bereds behövliga lagstiftningsändringar för att ett gränsförfarande enligt EU:s direktiv om asylförfaranden (2013/32/EU) ska kunna införas i Finland och för att utvidga grunderna för ett påskyndat asylförfarande.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering står det att Finland ska införa ett gränsförfarande. Enligt programmet införs förfarandet genom en modell som fullt ut och på det sätt som situationen kräver utnyttjar handlingsutrymmet i direktivet. Ett påskyndat asylförfarande införs i de situationer där det är tillåtet enligt förfarandedirektivet.

Den förra regeringen föreslog att gränsförfarandet tas in i utlänningslagen som ett sätt att förbättra möjligheterna att hantera den migration som redan riktar sig till finskt territorium, när antalet invandrare på kort tid är exceptionellt stort eller när inresan sker på grund av en främmande stats påverkan. Regeringens proposition 103/2022 rd lämnades till riksdagen i juni 2022. I samband med beredningen av propositionen utreddes och bedömdes i detalj vilka författningsändringar som behövs i utlänningslagen. I det projekt som tillsattes för beredningen bedömdes olika alternativ och deras konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna inom de rättsliga ramar som Finlands grundlag, den nationella lagstiftningen, EU-lagstiftningen och internationella människorättsförpliktelser ställer. I projektet utreddes dessutom hur och i vilken omfattning den nya regleringen de facto påverkar individens ställning och rättigheter, i synnerhet den rättsliga ställningen, förhållandena och rättsskyddet för personer som söker internationellt skydd.

Propositionen behandlades hösten 2022 i riksdagen, då också grundlagsutskottet uttalade sig om ärendet GrUU 44/2022 rd. Propositionen hann inte slutbehandlas i riksdagen, utan den förföll vid riksmötet 2022. I det projekt som nu tillsätts utnyttjas utredningar och bedömningar som gjorts under det tidigare projektet samt grundlagsutskottets utlåtande i ärendet.

När det gäller påskyndat förfarande innehåller utlänningslagen för närvarande endast en del av de situationer som direktivet möjliggör. I utlänningslagen tas åtminstone in en grund enligt vilken man vid påskyndat förfarande kan pröva ansökningar från sökande som kan anses utgöra en fara för den nationella säkerheten och den allmänna ordningen samt en grund för att vid påskyndat förfarande behandla alla nya ansökningar som inte kan avvisas. Grunderna för påskyndat förfarande utvidgas också i fråga om ensamkommande barn inom de gränser som direktivet tillåter. Införandet av nya grunder för påskyndat förfarande förutsätter också en mer omfattande översyn av bestämmelserna om påskyndade förfaranden och uppenbart omotiverade förfaranden.

Mer om ämnet