Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om penninginsamling träder i kraft våren 2020

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 14.32 | Publicerad på svenska 4.7.2019 kl. 15.23
Pressmeddelande 51/2019

Den nya lag om penninginsamlingar som träder i kraft nästa vår innebär betydande förbättringar när det gäller penninginsamlingar. Statsrådet föreslog den 4 juli att den nya lagen om penninginsamlingar ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 5 juli och att lagen träder i kraft den 1 mars 2020.

I och med den nya lagen beviljas tillstånd till penninginsamling alltid så att de gäller tills vidare. Den nya lagen möjliggör också anordnandet av anmälningspliktiga småskaliga medborgarinsamlingar (småskalig insamling). En förutsättning för anordnandet av en penninginsamling ska framöver vara antingen att tillstånd till penninginsamling söks hos Polisstyrelsen eller att anmälan om anordnande av en småskalig insamling görs hos en polisinrättning. I lagen om penninginsamlingar ingår bestämmelser om vissa penninginsamlingar som inte omfattas av lagens tillämpningsområde eller som inte kräver tillstånd eller anmälan.

Den nya lagen bereddes i nära samarbete med intressentgrupperna. Under beredningen hörde inrikesministeriet frivilligorganisationer, medborgaraktivister och andra intressentgrupper vid diskussionsmöten och workshoppar som ministeriet arrangerade samt via en webbenkät och remissbehandlingen.

Fortlöpande tillstånd till penningsamling eller småskalig insamling av engångsnatur

Ansökningsprocessen lindras betydligt jämfört med nuläget. För beviljande av tillstånd ska det i regel krävas att syftet med anordnarens verksamhet och insamlingsändamålet är allmännyttigt. Innehavare av tillstånd till penninginsamling ska årligen till Polisstyrelsen göra en anmälan om anordnandet av penninginsamlingar, intäkterna av insamlingarna och användningen av intäkterna samt en årsplan över kommande penninginsamlingar.

När det gäller anordnande av en småskalig insamling av engångsnatur räcker det med en anmälan hos polisinrättningen. Av anordnaren av en småskalig insamling förutsätts inte att verksamheten ska vara allmännyttig, och en småskalig insamling kan ordnas även för andra än allmännyttiga syften, dock inte för att stödja näringsverksamhet eller för att utöka en juridisk persons förmögenhet. Intäkterna av en småskalig insamling får vara högst 10 000 euro och insamlingen får pågå i högst tre månader.

Ytterligare information:
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]