Lagreform förenklar anordnandet av penninginsamlingar betydligt

Den nya lagen om penninginsamlingar träder i kraft den 1 mars 2020. I och med den nya lagen frångår man de nuvarande tidsbundna tillstånden till penninginsamling som gäller enskilda insamlingar. I fortsättningen beviljas tillstånden till penninginsamling så att de gäller tills vidare. Utöver dem kommer det i fortsättningen att finnas anmälningspliktiga småskaliga medborgarinsamlingar (småskaliga insamlingar). Lagändringen underlättar anordnandet av penninginsamlingar betydligt.

Den nya lagen bereddes i nära samarbete med intressentgrupperna. Under beredningen hörde inrikesministeriet frivilligorganisationer, medborgaraktivister och andra intressentgrupper vid diskussionsmöten och workshoppar som ministeriet arrangerade samt via en webbenkät och remissbehandlingen.

För att anordna en insamling krävs i fortsättningen antingen ett tillstånd till penninginsamling som gäller tills vidare och som beviljas av Polisstyrelsen eller en anmälan om småskalig insamling som görs till polisinrättningen. När det gäller insamlingar som kräver tillstånd är huvudregeln enligt lagen att syftet med verksamheten hos anordnaren av penninginsamlingen och insamlingsändamålet ska vara allmännyttigt. Insamlingar ska kunna anordnas av till exempel föreningar, stiftelser och religionssamfund som är registrerade i Finland samt av partier som är registrerade i partiregistret.

En småskalig insamling får anordnas också för andra än allmännyttiga syften, dock inte för att stödja näringsverksamhet eller för att utöka en juridisk persons förmögenhet. Dessutom kan en småskalig insamling anordnas av en oregistrerad grupp som består av minst tre fysiska personer.

Beredningsfas

Republikens president stadfäste den nya lagen om penninginsamlingar den 5 juli 2019.

Lagstiftningsprojektets mandatperiod var 14.5.2018–30.4.2019.

Mandatperioden för det förstudieprojekt som föregick projektet var 18.8.2016–31.12.2017. Lagförslaget var på remiss 17.1–14.3.2018. Regeringens proposition med förslag till ny lag om penninginsamlingar lämnades till riksdagen den 25 oktober 2018.

Sammandrag av remissrundan 15.5.2018 | fi

Mer information

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586  


Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573