Utveckling av penninginsamlingsverksamheten

Inom projektet bereds ett förslag till regeringsproposition med förslag till ny lag om penninginsamlingar med utgångspunkt i den förstudie som var på remiss våren 2018.

Genom en ny lag om penninginsamlingar görs tillståndsförfarandet smidigare bl.a. genom att föreskriva om att ett tillstånd till penninginsamling ska gälla tills vidare. Det föreslås att det vid sidan om tillståndsförfarandet införs ett administrativt sett lättare anmälningsförfarande.

Enligt förslaget från arbetsgruppen för förstudien ska en förutsättning för att ordna en penninginsamling således vara antingen att ett tillstånd till penninginsamling söks hos Polisstyrelsen eller att en anmälan om anordnande av en småskalig insamling görs till polisinrättningen. Avsikten är att man i lagen om penninginsamlingar ska bestämma om vissa penninginsamlingar som inte omfattas av lagens tillämpningsområde samt om valinsamlingar som inte kräver tillstånd eller anmälan.

Beredningsfas

Lagstiftningsprojektets mandatperiod är 14.5.2018–30.4.2019. Avsikten är att regeringspropositionen med förslag till ny lagstiftning om penninginsamlingar ska överlämnas till riksdagen i september 2018.

Mandatperioden för det förstudieprojekt som föregick projektet var 18.8.2016–31.12.2017. Lagförslaget var på remiss 17.1–14.3.2018. Regeringspropositionen med förslag till ny lagstiftning om penninginsamlingar överlämnades till riksdagen 25.10.2018.

Sammandrag av remissrundan 15.5.2018 | fi

Mer information

Sini Lahdenperä, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312  


Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573