Lagreform förenklar anordnandet av penninginsamlingar betydligt

Den nya lagen om penninginsamlingar trädde i kraft den 1 mars 2020.

I och med den nya lagen frångick man de tidsbundna tillstånden till penninginsamling som gäller enskilda insamlingar. Ny beviljas tillstånden till penninginsamling så att de gäller tills vidare. Utöver dem kommer det i fortsättningen att finnas anmälningspliktiga småskaliga medborgarinsamlingar (småskaliga insamlingar). Lagändringen underlättar anordnandet av penninginsamlingar betydligt.

Den nya lagen bereddes i nära samarbete med intressentgrupperna. Under beredningen hörde inrikesministeriet frivilligorganisationer, medborgaraktivister och andra intressentgrupper vid diskussionsmöten och workshoppar som ministeriet arrangerade samt via en webbenkät och remissbehandlingen.

Republikens president stadfäste den nya lagen om penninginsamlingar den 5 juli 2019.

Lagstiftningsprojektets mandatperiod var 14.5.2018–30.4.2019.

Mandatperioden för det förstudieprojekt som föregick projektet var 18.8.2016–31.12.2017. Lagförslaget var på remiss 17.1–14.3.2018. Regeringens proposition med förslag till ny lag om penninginsamlingar lämnades till riksdagen den 25 oktober 2018.

Läs mer om penningsinsamlingar

Mer information