Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling: Ändring gällande frivillig utsläppskompensation i lagen om penninginsamlingar

inrikesministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2020 13.13
Pressmeddelande

Den 6 november sände inrikesministeriet ett utkast till regeringens proposition på remiss. Propositionen innehåller ett förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar. De så kallade frivilliga kompensationstjänsterna för utsläpp ska lämnas utanför tillämpningsområdet för lagen om penninginsamlingar. I fortsättningen förutsätter frivillig utsläppskompensation inte något tillstånd till penninginsamling.

Syftet med den frivilliga utsläppskompensationsverksamheten är att göra det möjligt att man genom en avgift kan kompensera växthusgasutsläpp som orsakas av till exempel resor eller tillverkning av en produkt som köps. Verksamheten har ökat i Finland under de senaste åren. Detta har väckt frågor om verksamhetens förhållande till lagen om penninginsamlingar, som i huvudsak reglerar penninginsamlingar som finansierar allmännyttig verksamhet.

I april 2020 inledde inrikesministeriet en bakgrundsutredning där ett stort antal berörda grupper hördes och eventuella lagändringar och deras konsekvenser utreddes. De berörda grupperna fick uttala sig under workshoppar och intervjuer. Utifrån utredningen föreslås det att den frivilliga utsläppskompensationen ska lämnas utanför lagen.

– Klimatkrisen väntar inte, och alla åtgärder för att bekämpa klimatförändringen måste vidtas. En av dessa är frivillig utsläppskompensation, som företagen erbjuder sina kunder. Den frivilliga utsläppskompensationens ställning i förhållande till lagen om penninginsamlingar har varit oklar, och det har varit svårt för till exempel företag att tolka hur de ska agera. Det är fint att läget nu har retts ut och att vi som ett resultat av utredningen håller på att ändra lagen för att underlätta människors och företags möjligheter att kompensera sina klimatutsläpp, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Miljöministeriet utreder regleringen av frivillig utsläppskompensation

I samband med inrikesministeriets utredning identifierades ett behov av att utreda bestämmelserna om frivillig utsläppskompensation för att man bland annat ska kunna försäkra sig om att verksamheten är tillförlitlig.

Miljöministeriet har inlett utredningar om nuläget av reglering av frivillig utsläppskompensation och om de framtida behoven av sådan reglering. Miljöministeriet finansierar Finlands miljöcentrals pågående projekt som syftar till att skapa en överblick av nuläget när det gäller användningen av utsläppskompensationer och att de utsläppsminskningsenheter som erbjuds är godtagbara. Syftet med detta projekt, och ett annat projekt som snart inleds med finansiering av miljöministeriet, är att närmare utreda hurdan reglering av frivilliga utsläppskompensationstjänster som behövs. De viktigaste frågorna gäller hur man kan säkerställa kompensationsprojektens klimateffekter, till exempel deras additionalitet, verifierbarhet och varaktighet.

– Frivillig utsläppskompensation köps för att påskynda klimatinsatserna, och därför måste vi se till att endast tjänster och projekt som verkligen har en effekt säljs som kompensation. Detta är viktigt för både klimatarbetet och konsumentskyddet. För närvarande finns det ett varierande utbud av olika internationella och inhemska kompensationstjänster på marknaden. Också de som erbjuder kompensationer har önskat att spelreglerna ska förtydligas, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ett mål för regeringsprogrammet är ett klimatneutralt Finland

Ett mål i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att Finland är klimatneutralt 2035, och lagändringen hänför sig till detta mål. Syftet är att uppmuntra företagen att utveckla nya frivilliga kompensationstjänster och metoder för att minska, undvika eller avlägsna växthusgasutsläpp från atmosfären.

Remisstiden går ut den 18 december 2020.

Ytterligare information
Anna Kivimäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 331, [email protected] (ändring i lagen om penninginsamlingar)
Sameli Sivonen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 4066 855, [email protected]  
Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, [email protected]