Hoppa till innehåll
Media

Regeringen bekämpar grå ekonomi genom ett omfattande åtgärdsprogram

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 14.30
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 11 juni 2020 en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. Bekämpningen av grå ekonomi fokuserar på förebyggande åtgärder, bättre tillgång till information och myndighetssamarbetet.

– En effektivare bekämpning av grå ekonomi är nödvändig om vi vill garantera en sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad. När alla spelar enligt samma regler, är vi alla vinnare i slutändan, säger ordföranden för regeringens styrgrupp för bekämpning av grå ekonomi, arbetsminister Tuula Haatainen.

Åtgärder för att effektivisera kommunikationen och tillsynen

För genomförandet av strategin har det utarbetats ett åtgärdsprogram som innehåller över 20 projekt och över 50 konkreta åtgärder. De genomförs i samarbete mellan olika ministerier, ämbetsverk och berörda grupper.

För genomförandet av åtgärdsprogrammet har regeringen reserverat en finansiering på cirka 15 miljoner euro för 2020–2023. Genom finansieringen tryggas utvecklandet av och verksamhetsförutsättningarna för arbetet hos de myndigheter som bekämpar grå ekonomi samtidigt som samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheterna effektiviseras.

– Genom åtgärdsprogrammet ingriper vi på många sätt i grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Vi utreder till exempel metoder för att ingripa i underavlöning som har upptäckts inom arbetskraftsintensiva branscher, såsom på skeppsvarv, byggarbetsplatser och restauranger. Bekämpningen av korruption effektiviseras vid offentlig upphandling. Det är också nödvändigt att utreda frågor som gäller kontaktytan mellan det arbete som utförs i ett anställningsförhållande och det arbete som utförs av företagare, eftersom det arbete som utförs via plattformsekonomin och digitala plattformar ökar, berättar arbetsminister Haatainen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att intensifiera myndighetssamarbetet och utveckla dess genomslagskraft bland annat i bekämpningen av svartarbete, missbruk av identitet och livsmedelsbedrägerier. Detta sker till exempel genom att man skapar färdiga verksamhetsmodeller som myndigheterna kan utnyttja på olika håll i landet.

– Avsikten är att använda flermyndighetssamarbete bland annat för att förebygga och avslöja utnyttjande av utländsk arbetskraft och arbetsrelaterad människohandel. För att vi ska lyckas är det viktigt att olika myndigheter smidigt kan dela den information som de har med varandra, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

– Många förebyggande metoder, såsom skattenummer inom varvsindustrin, börjar också tillämpas. Dessutom utreds om offentligheten kan ökas i fråga om uppgifter som beskriver hur skatterna och avgifterna skötts för att stödja bekämpningen av grå ekonomi. En kommunikationskampanj för dem som närmar sig arbetslivet och för invandrare syftar i sin tur till att påverka attityder som ansvarsfulla arbetstagare och arbetsgivare ska ha, berättar direktören för Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi Janne Marttinen.

Åtgärder enligt åtgärdsprogrammet: 

 • Skattemyndighetens möjligheter att få information från tredje parter utökas. 
 • Ett datasystem för identifiering av karteller som garanterar en täckande informationstillgång om anbud som getts i konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar skapas. 
 • En riskprofileringsmodell för bekämpning av miljöbrott utvecklas. 
 • Utnyttjandet av förundersöknings- och bevismaterial med hjälp av artificiell intelligens effektiviseras. 
 • Kampen mot grå ekonomi inom transportmarknaden effektiviseras.
 • Det utreds hur den allmänna offentligheten för förvaltarregistrerade börsaktier kan säkerställas och hur skattemyndigheterna får information om genomförd handel med aktier.
 • Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ska ändras så att även de ändringar i beskattningsuppgifterna som gjorts efter att beskattningen slutförts blir offentliga.

Utöver de nationella åtgärderna bekämpas den gränsöverskridande grå ekonomin genom att samarbetet mellan EU:s medlemsländer effektiviseras. Detta arbete stöds också av Europeiska arbetsmyndigheten.

Syftet med strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är att 

 • främja en sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad, 
 • förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, 
 • trygga verksamhetsförutsättningarna för myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
 • utveckla bekämpningen av och myndighetssamarbetet mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi har ledningsansvar 

Styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi, som leds av arbetsminister Tuula Haatainen, ansvarar för genomförandet och uppdateringen av strategin samt för uppföljningen av genomförandet av åtgärdsprogrammet. Strategin och åtgärdsprogrammet kan vid behov uppdateras under dess giltighetstid.  

Genomförandegruppen för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, som består av ministerier och myndigheter, rapporterar till styrgruppen om hur åtgärdsprogrammet framskrider. Genomförandegruppen föreslår vid behov styrgruppen även ändringar i strategin eller åtgärdsprogrammet.   

Ytterligare information: 

Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
Jarno Lappalainen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 040 053 6973
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 938
Juha Tuovinen, polisinspektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 364
Janne Marttinen, direktör, Skatteförvaltningen, tfn 0295 126 066