Hoppa till innehåll
Media

Finland effektiviserar bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietjustitieministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2019 11.44
Pressmeddelande 32/2019
seteleitä

Den globala arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Financial Action Task Force (FATF), har publicerat sin utvärderingsrapport om Finland. FATF konstaterar att bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering i sin helhet är på rätt så bra nivå i Finland, men rapporten vittnar också om brister.

– I Finland håller vi på att öka myndigheternas resurser vid bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering. Vi satsar i synnerhet på övervakningen av finanssektorn och effektiviserar verksamheten vid Centralen för utredning av penningtvätt. Skyddspolisens möjligheter att bekämpa terrorism och terrorfinansiering förbättras avsevärt i och med den nya lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning och den personalökning som krävs i samband med den, konstaterar inrikesministeriets kanslichef Ilkka Salmi, som ledde Finlands delegation i FATF:s plenum i februari 2019.

FATF som en internationell aktör i kampen mot penningtvätt och terrorfinansiering

FATF är en mellanstatlig samverkansgrupp som grundades 1989 och som globalt utvecklar standarder för att förhindra penningtvätt samt finansiering av terrorism och av spridning av massförstörelsevapen. Medlemmar i FATF är 36 stater och två regionala organisationer, varav den ena är Europeiska kommissionen. Runt om i världen finns tiotals partnermedlemmar och observatörer, t.ex. Världsbanken och Internationella valutafonden. Finland är medlem sedan 1991.

FATF följer genomförandet av sina rekommendationer

Kärnan i FATF:s verksamhet utgörs av 40 rekommendationer som medlemsländerna har förbundit sig att iaktta. Genom jämförande utvärderingar följer FATF hur medlemsländerna genomför rekommendationerna. I utvärderingen granskas hur rekommendationerna genomförs, samt hur effektiva åtgärderna för att förhindra och bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering är. Utvärderingen av Finland gjordes sommaren 2018 och utvärderingsrapporten godkändes i FATF:s plenum i Paris i februari 2019.

FATF:s utvärdering omfattar 11 olika delområden av bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering. I bedömningen, som omfattar fyra nivåer, fick Finland högsta betyg för det internationella samarbetet vid bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering. Näst högsta betyg i utvärderingen fick Finland för identifiering av riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering, myndighetssamarbete, produktion och utnyttjande av ekonomisk information om penningtvätt och terrorfinansiering samt undersökning och lagföring av penningtvättsbrott.

Mera resurser för att övervaka bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering

Det svagaste delområdet i utvärderingen ansågs för Finlands del vara övervakningen av bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering, där knappa myndighetsresurser har varit en betydande faktor. Detta kommer att åtgärdas genom att tilläggsresurser anvisas för Finansinspektionen, Regionsförvaltningsverket i Södra Finland och tillsynen inom lotteriförvaltningen. I praktiken fördubblar Finansinspektionen och regionförvaltningsverket sina resurser för att övervaka penningtvätt och terrorfinansiering. Också Centralen för utredning av penningtvätt har ökat sina personalresurser. Skyddspolisens ökade befogenheter och personalresurser är likaså en betydande faktor med tanke på bekämpningen av terrorismen och dess finansiering. Det nationella samordningsansvaret för FATF-verksamheten överfördes den 1 mars 2019 från inrikesministeriet till finansministeriet, som också ökar sina resurser inom denna sektor. Ansvaret för översynen av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism överfördes till finansministeriet den 1 januari 2019.

Till andra åtgärder som syftar till att effektivisera bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering hör t.ex. regionförvaltningsverkets register för övervakning av penningtvätt samt ett förmånstagarregister som Patent- och registerstyrelsen ska ansvara för. I regionförvaltningsverkets register för övervakning av penningtvätt ska de rapporteringsskyldiga som står under regionförvaltningsverkets tillsyn föra in sina uppgifter. Avsikten med förmånstagarregistret är att förbättra möjligheterna för i synnerhet myndigheter och de rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen att identifiera verkliga förmånstagare i sammanslutningar, s.k. Beneficial Owners. Registren tas i bruk den 1 juli 2019. Redan år 2018 inrättades en arbetsgrupp för att effektivisera samarbetet mellan myndigheterna. I gruppen utvecklar representanterna för övervakarna, för Centralen för utredning av penningtvätt och för skyddspolisen samarbetet och praxis i fråga om bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering.

Ytterligare information:

Jaakko Christensen, kriminalinspektör, inrikesministeriet, tfn 0295 486 950, jaakko.christensen(at)poliisi.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 399, armi.taipale(at)vm.fi
Nadine Hellberg-Lindqvist, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 023, nadine.hellberg-lindqvist(at)tem.fi
Janne Kanerva, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 176, janne.kanerva(at)om.fi
Juho Keinänen, lagstiftningssekreterare, utrikesministeriet, tfn 0295 351 979, juho.keinanen(at)formin.fi