Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets principbeslut styr Finlands verksamhet inom terrorismbekämpning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.41
Pressmeddelande
Bild: Miisa Kaartinen

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism 2022–2025. I strategin stärks de strategiska målen och åtgärderna inom bekämpningen av terrorism och genom strategin stöds det långsiktiga och breda samarbetet mellan alla aktörer som deltar i bekämpningen av terrorism. Det är fråga om en uppdatering av den tidigare strategin. Uppdateringen medför inga betydande nya strategiska riktlinjer.

– Strategin styr Finlands verksamhet inom terrorismbekämpning både nationellt och internationellt. Avsikten är att genom strategin möta de krav som ställs av den föränderliga omvärlden och av terrorhotet, som ständigt växer på lång sikt. En förutsättning för framgång är att de aktörer som deltar i bekämpningen av terrorism har en enhetlig, planerad och långsiktig verksamhet. Dessa stärks genom strategin, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Målet med den nya strategin är att stärka de modeller för samarbete som redan existerar samt att stödja skapandet av nya verksamhetssätt. Det är fråga om det fjärde dokumentet på statsrådsnivå som styr bekämpningen av terrorism. Strategin uppdateras regelbundet vart fjärde år.

Terrorhotet i Finland är enligt Skyddspolisen på nivå två i en skala från ett till fyra, hotnivån är alltså förhöjd. Hotnivån har inte förändrats sedan 2017.

I Finland sker bekämpningen av terrorism i samarbete mellan myndigheterna och olika samhällsaktörer

I Finland är bekämpningen av terrorism baserad på samarbete och partnerskap mellan myndigheterna och olika samhällsaktörer. Förståelsen för olika aktörers verksamhetsmöjligheter och resurser, samarbetet som grundar sig på detta, behörigheterna enligt lagen samt en klar ansvarsfördelning gör terrorismbekämpningen ändamålsenligare som helhet. Utöver myndigheterna producerar även de aktörer som ansvarar för viktiga funktioner och objekt, kommunerna och civilsamhället information som är nödvändig för att bekämpa terrorism.

Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet för att bekämpa terrorism

Bekämpning av terrorism förutsätter ett omfattande internationellt samarbete och samarbete mellan EU-länderna. Finland deltar aktivt i samarbetet inom terrorismbekämpning och i förebyggandet av våldsam radikalisering som leder till terrorism. De viktigaste forumen för samarbete är till exempel FN, EU, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, den internationella koalitionen mot IS samt Europol och Interpol.

Som blivande medlem i Nato har Finland förbundit sig till terrorismbekämpning fullt ut även inom Natos ramar.

Bekämpningen av terrorism och av den våldsbejakande radikaliseringen och extremismen som leder till terrorism tryggar som en del av det internationella säkerhets- och utvecklingssamarbetet Finlands nationella intressen samt främjar Finlands säkerhet och säkerheten för personer bosatta i Finland. Finland fortsätter arbeta för att förebygga våldsam radikalisering och extremism i enlighet med åtgärdsprogrammet 2019–2023.

Strategin för bekämpning av terrorism har nära samband med andra styrdokument

Den nya strategin har, precis som tidigare strategier, ett nära samband med andra styrdokument på strategisk nivå som har att göra med säkerheten. De väsentligaste exemplen på sådana dokument är redogörelsen för den inre säkerheten, den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen, försvarsredogörelsen, säkerhetsstrategin för samhället och Finlands cybersäkerhetsstrategi 2019. Målen med och åtgärderna i strategin för bekämpning av terrorism har harmoniserats så att de motsvarar innehållet i de nämnda strategiernar och det innehåll i åtgärdsprogrammet som utarbetats utifrån strategierna.

Inrikesministeriet ansvarar för att uppdatera den nationella strategin för bekämpning av terrorism, följer upp genomförandet av strategin och utarbetar halvtidsrapporten 2024.

Mer information:
Sami Nevalainen, polisöverinspektör (terrorismbekämpning), tfn 0295 488 545, [email protected]
Hanna Nykänen, ledande sakkunnig (förebyggande av våldsam radikalisering och extremism), tfn 0295 488 534, [email protected]