Projekt för reform av penningspelssystemet

Lagstiftningsprojekt för reform av penningspelssystemet

SM053:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att reformera penningspelssystemet i enlighet med regeringsprogrammet och bereda ett förslag till en rättslig grund för att övergå till ett licenssystem.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM053:00/2023

Ärendenummer VN/27332/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 24.10.2023 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 24.10.2023

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 586
[email protected]

Kontaktperson
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 573
[email protected]

Mål och resultat

Målet för projektet är att reformera penningspelssystemet i enlighet med regeringsprogrammet och bereda ett förslag till en rättslig grund för att övergå till ett licenssystem. Syftet med det nya syste-met är att förebygga och minska de hälsomässiga, ekonomiska och sociala skadeverkningar som spelandet orsakar samt att förbättra penningspelssystemets kanaliseringsgrad.

Projektet har till uppgift att i enlighet med målen i regeringsprogrammet utarbeta ett betänkande som innehåller förslag till behövliga bestämmelser om följande helheter:

1) penningspelsgrupper som ska omfattas av licenssystemet
2) licensförfarande och licensavgifter
3) beskattning
4) Veikkaus Ab:s specialuppgift samt konkurrens- och bolagsrättsliga frågor
5) anordnande av penningspel
6) uppföljning och bedömning av och forskning kring de skadeverkningar som penningspel ger upphov till samt utveckling av förebyggande och vård av skadeverkningarna
7) tillsyn över penningspelsverksamheten, myndigheternas befogenheter och finansiering
8) förhindrande av oegentligheter och brott samt konsumentskydd
9) marknadsföring av penningspel samt sponsring
10) ett centraliserat system för spelspärrar samt andra behövliga verktyg för hantering av penning-spelandet
11) metoder för att bekämpa utbudet och marknadsföringen av penningspel utanför systemet

Enligt regeringsprogrammet ska man också utreda flyttandet av penningautomaterna till separata övervakade lokaler. I projektet utarbetas vid behov förslagen till bestämmelser om detta. Vid behov kan projektet behandla även andra helheter som överensstämmer med projektets mål.

Sammandrag

Syftet med projektet är att reformera penningspelssystemet i enlighet med regeringsprogrammet och bereda ett förslag till en rättslig grund för att övergå till ett licenssystem.

Utgångspunkter

Den 5 januari 2023 tillsatte inrikesministeriet ett förstudieprojekt för att bedöma penningspelssystemets nuläge och utarbeta en kartläggning av alternativa modeller till stöd för det politiska beslutsfattandet (SM001:00/2023). Utredarnas slutrapport överlämnades till inrikesministeriet den 17 april 2023.

De huvudsakliga alternativ som föreslogs i förstudien är a) att bevara det nuvarande systemet med ensamrätt kompletterat med sådana nya restriktioner som på ett effektivare sätt förhindrar spelandet utanför systemet med ensamrätt och stärker Veikkaus förmåga att kanalisera penningspel på nätet eller b) att övergå till ett partiellt licenssystem som gör det möjligt för alla aktörer som uppfyller tillståndsvillkoren att erbjuda kasino- och vadhållningsspel på nätet och där systemet för spel om pengar, liksom det nuvarande systemet, syftar till att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska penningspelssystemet i Finland reformeras och öppnas för konkurrens med en licensmodell senast den 1 januari 2026. Enligt regeringsprogrammet är syftet med reformen att förebygga och minska de hälsomässiga, ekonomiska och sociala skadeverkningar som spelandet orsakar samt att förbättra penningspelssystemets kanaliseringsgrad.

Mer om ämnet

Lagprojekt för översyn av penningspelssystemet inleds

IM Pressmeddelande 24.10.2023 14.27