Hoppa till innehåll
Media

Åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet har uppdaterats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2021 13.55
Pressmeddelande 53/2021

Åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet har i enlighet med regeringsprogrammet uppdaterats för åren 2021–2024. Målet för programmet är att på ett övergripande sätt påverka olaglig inresa, olaglig vistelse i landet och gränsöverskridande brottslighet samt att förhindra att det uppstår ett skuggsamhälle utanför det officiella samhället i Finland.

Det här är det fjärde nationella åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse. I programmet har man på ett heltäckande sätt beaktat de åtgärder som tagits in i tidigare program och de föresatser i regeringsprogrammet som gäller sakkomplexet. I programmet bedöms också ställningen för personer som vistas i landet utan uppehållstillstånd och de fenomen som hänför sig till utnyttjande av dessa personer samt deras utsatthet för människohandel.

– De som vistas i landet utan uppehållstillstånd riskerar att marginaliseras, hamna i brottslighet och själva bli utnyttjade av brottslingar eller till och med falla offer för människohandel. Därför ligger det i både samhällets och individens intresse att vi på ett övergripande sätt kan förebygga uppkomsten av ett skuggsamhälle i Finland, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo

Åtgärder för att på ett heltäckande sätt påverka migrationens olika skeden

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet innehåller sammanlagt 52 åtgärder på både strategisk och operativ nivå. Av åtgärderna har 49 delats upp kronologiskt under fem olika teman: åtgärder i ursprungs- och transitländerna, åtgärder vid gränsen, åtgärder i Finland, åtgärder för att främja återresor och åtgärder som gäller personer som vistas i landet utan uppehållsrätt. En del av åtgärderna förutsätter kompletterande utredningar och eventuella ändringar i lagstiftningen. Ansvaret för åtgärderna ligger hos olika myndigheter.

Till många delar är det fråga om befintlig myndighetsverksamhet och vidareutveckling av den. I synnerhet på nationell nivå har det förvaltningsövergripande samarbetet och informationsutbytet en nyckelroll. Det är också viktigt för Finland att aktivt delta i EU-samarbetet vars resultat ofta är effektivare än de nationella åtgärderna i en liten medlemsstat. 

– Genom programmet fortsätter myndigheternas långsiktiga arbete för att lösa utmaningar som till vissa delar är mycket svåra. Det finns inga enkla patentlösningar, utan fenomenen måste granskas ur många synvinklar. De försvinner inte av sig själva, konstaterar minister Ohisalo.

– Det är viktigt att åtgärderna samtidigt är effektiva och mänskliga. Åtgärdsprogrammets genomgående principer är att se till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses, att arbeta för att avslöja människohandel och att identifiera sårbara personer. Särskild uppmärksamhet måste fästas vid att barnets bästa tillgodoses, säger inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä

Inrikesministeriet och Polisstyrelsen övervakar genomförandet av programmet

Inrikesministeriet ska ordna ett gemensamt seminarium för dem som deltagit i beredningen av programmet. Med hjälp av seminariet och de uppföljningsseminarier som hålls senare säkerställs det att genomförandet av programmet framskrider konsekvent.

Genomförandet av de strategiska åtgärderna och åtgärderna på ministerienivå övervakas av inrikesministeriet. Genomförandet av de operativa åtgärderna övervakas i likhet med de föregående åtgärdsprogrammen av en tjänstemannaarbetsgrupp för bekämpning av olaglig inresa under ledning av Polisstyrelsen. Inrikesministeriet och Polisstyrelsen rapporterar om genomförandet till ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet i mitten och i slutet av programperioden.

Invandringen till Finland sker i huvudsak lagligen på grund av arbete, familj och studier 
Invandringen till EU sker i huvudsak lagligen på grund av arbete och faktorer som hänför sig till familjen. Endast en liten del anländer olagligt. Också till Finland flyttar man i huvudsak lagligen på grund av arbete, familjeband och studier. Olaglig inresa och olaglig vistelse i landet sker fortfarande i mycket liten utsträckning i Finland, jämfört med all migration till Finland. Coronapandemin har minskat rörligheten ytterligare. 

I det föregående åtgärdsprogrammet för åren 2017–2020 fokuserade man på den förändring i omvärlden som följde av den snabba ökningen av antalet asylsökande 2015–2016. När det gäller dessa personer behövs det fortfarande åtgärder. Behovet har identifierats också i regeringsprogrammet där det har ställts som mål att systemet för frivillig återresa ska utvecklas, avtal om återsändande med alla centrala tredjeländer vars medborgare Finland på ett tryggt sätt kan återsända ska ingås samt att olaglig vistelse i landet och anknytande människohandel och utnyttjande ska förebyggas och bekämpas. 

Programmet har utarbetats i brett samarbete

Åtgärdsprogrammet har beretts i en projektarbetsgrupp under tiden 10.9.2020−15.1.2021. Utöver inrikesministeriets migrationsavdelning, polisavdelning, gränsbevakningsavdelning och förvaltnings- och utvecklingsavdelning har företrädare för utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Migrationsverket och Polisstyrelsen deltagit i projektarbetsgruppens arbete. 

Projektarbetsgruppen har hört flera berörda grupper under beredningen av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet har färdigställts vid politisk behandling.

Ytterligare information:

Jutta Gras, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 650, [email protected]
Anna Rundgren, specialsakkunnig, tfn 0295 488 324, [email protected]
Milja Henttonen, specialmedarbetare, tfn 050 599 3094, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)

Tillägg den 5 juli 2021: Länken till den svenska översättningen av programmet