Hoppa till innehåll
Media

Lösningar söks för personer som vistas i landet utan uppehållsrätt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2021 15.47 | Publicerad på svenska 24.5.2021 kl. 17.11
Pressmeddelande 61/2021
En skugga i trappan.

Den 24 maj har inrikesministeriet tillsatt ett projekt där det ska göras en utredning om en lagändring som gör det möjligt att bevilja tillfälligt uppehållstillstånd och främlingspass för en begränsad tid till en asylsökande som fått avslag på sin ansökan och som är sysselsatt. Avsikten med ändringen är att personen ska kunna resa för att skaffa resedokument av myndigheterna i sitt eget land. Dessutom utreds hur man eventuellt kunde lösa situationen för personer som länge varit utan uppehållsrätt i Finland.

Bakom projektet ligger handlingsprogrammet mot olaglig inresa och vistelse i landet, som publicerades tidigare i maj och som i enlighet med regeringsprogrammet har uppdaterats för åren 2021–2024. Programmet innehåller sammanlagt 52 åtgärder, varav 10 gäller i synnerhet personer som vistas i landet utan uppehållsrätt.

– Två av åtgärderna genomförs genom de utredningar som nu görs. Det är fråga om en del av en omfattande helhet som syftar till att förebygga utslagning och uppkomsten av ett så kallat skuggsamhälle, konstaterar lagstiftningsrådet Jutta Gras.

Ett främlingspass skulle underlätta anskaffningen av det egna landets pass för ett arbetsrelaterat tillstånd

Regeringen har i sitt program lovat att utveckla lagstiftningen och tillämpningspraxisen för att sysselsatta personer som har fått avslag på sin asylansökan smidigare ska kunna få uppehållstillstånd på grundval av arbete. Detta innebär att en person som har blivit bofast och sysselsatt i Finland smidigare kan få uppehållstillstånd för arbetstagare även om han eller hon inte har ansetts vara i behov av skydd. 

– En grundläggande förutsättning för uppehållstillstånd är att personen kan styrka sin identitet med ett tillförlitligt resedokument. Det att sökanden inte har haft möjlighet att visa upp ett giltigt resedokument har i vissa fall också varit ett hinder för att få ett arbetsrelaterat tillstånd. Det kan vara svårt att skaffa en handling om personens hemland inte har någon beskickning i Finland, konstaterar ledande sakkunnig Kukka Krüger.

I det projekt som nu inleds utreds om man i sådana här fall kunde få tillfälligt uppehållstillstånd och främlingspass, förutsatt att alla övriga villkor för uppehållstillståndet uppfylls. Då kunde personen fortsätta arbeta i Finland med uppehållstillstånd för arbetstagare och med hjälp av främlingspasset resa för att skaffa sitt eget lands nationella pass.

Genom kompletterande lösningar vill man minska riskerna för dem som vistas i landet utan uppehållsrätt och för samhället

Den andra utredningen som görs inom ramen för projektet gäller eventuella lösningar för de personer som länge har vistats i Finland utan uppehållsrätt.

Utgångspunkten är att en person som inte har uppehållsrätt i Finland ska avlägsna sig ur landet, i första hand frivilligt. I enlighet med regeringsprogrammet ska systemet för assisterad frivillig återresa utvecklas. Dessutom främjar Finland samarbetet med de viktigaste länderna när det gäller återsändanden och också i större utsträckning när det gäller ärenden kring återresor och migration. Arbetet utförs med stöd av EU och tillsammans med andra EU-medlemsländer.

Samarbetet med ursprungsländerna i fråga om de personer som ska återsändas fungerar inte alltid på önskat sätt. Därför behövs det också kompletterande lösningar på situationen för personer som länge varit i landet utan uppehållsrätt.

– Nu är avsikten att utreda under vilka förutsättningar det kunde vara motiverat att legitimera dessa personers vistelse i Finland och hur det ska göras. Eventuella lösningsmodeller ska sökas i andra EU-länder och framför allt i de nordiska länderna, berättar Jutta Gras.

Målet för utvecklingen av såväl återresor som kompletterande lösningar är att minska de risker som ett leverne utan uppehållsrätt medför för människorna själva och samhället.

Beslut om fortsatta åtgärder fattas när utredningarna har slutförts

Inrikesministeriets migrationsavdelning bereder projektet i nära samarbete med polisavdelningen, Migrationsverket och Polisstyrelsen. I projektet hörs dessutom andra centrala myndigheter, sakkunniga och aktörer, såsom frivilligorganisationer.

I projektet beaktas rekommendationerna i den undersökning som genomförts som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, där man behandlar möjligheten för personer som saknar uppehållstillstånd att få uppehållstillstånd på andra grunder än på grund av internationellt skydd, och det föreslås att förutsättningarna för beviljande av främlingspass ska ses över. I en undersökning som blev klar i februari 2021 utreddes hurdana samverkanseffekter ändringarna i utlänningslagen och dess tillämpningspraxis har haft för dem som sökt och fått internationellt skydd.

I projektet utnyttjas dessutom det europeiska migrationsnätverkets jämförande forskning om EU-ländernas utmaningar och praxis i fråga om dem som vistas i länderna utan uppehållsrätt. Undersökningen avses bli klar sommaren 2021.

De utredningar som ska göras inom ramen för projektet blir klara hösten 2021. Det fattas beslut om den fortsatta beredningen utifrån utredningarna. Projektets mandatperiod sträcker sig till utgången av 2022.

Ytterligare information:

Jutta Gras, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 650, [email protected]
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]