Arbetspaket som ingår i projektet som gäller prestationsförmåga

Att utveckla den nationella processen för omvärldsanalys och ta fram en omvärldsanalys

I arbetspaket 1 gjordes en täckande analys av räddningsväsendets nationella omvärld.

I omvärldsanalysen går man igenom nuläget av räddningsväsendets omvärld och bedömer hur nationella och internationella megatrender och förändringar kommer att påverka räddningsväsendets verksamhet inom den närmaste framtiden.

I en separat rapport om medier som en del av räddningsväsendets omvärld presenteras dessutom synvinklar på hur medierna blir en del av fältoperationer, räddarnas arbete, ledningens beslutsfattande, förtroendet för räddningsväsendet och säkerhetskommunikationen.

Räddningsväsendets och den civila beredskapens omvärldsanalys | fi

Medierna som en del av räddningsväsendets omvärld | fi

Även räddningsväsendet måste förbereda sig på klimatförändringen | pressmeddelande 30.11.2020

Att se över riskmodellerna och olycksprognoserna

Syftet med arbetspaket 2 är att förnya riskmodellerna och olycksprognoserna. Paketet innehåller också en granskning av nätverket av brandstationer.

Arbetspaketet har fem mål. För det första ska det skapas en dynamisk prognosmodell för olyckor. Modellen beaktar olika typer av olyckor, sannolikheter och följder samt spatiotemporala variationer. Ett annat mål är att planera hur prognosmodellen ska användas som en del av systemet för kunskapsbaserad ledning.

Det tredje målet är att skapa en mångsidigare modell för dimensioneringen av servicenivån. Det fjärde målet är att lägga fram ett förslag om hur prognosmodellen ska utnyttjas vid bedömningen och planeringen av nätverket av brandstationer. 

Det femte målet är att utarbeta en plan för upprätthållande av prognosmodellen. I planen fastställs metoderna för uppdatering av prognosmodellen samt ansvarsfördelningen.

Räddningsverksamhetens prestationsförmåga i förhållande till kraven på prestationsförmåga

I arbetspaket 6 granskas hur räddningsväsendets prestationsförmåga och tjänster motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov. I arbetspaket skapas samtidigt planeringsgrunderna och en modell för fastställande av kraven på prestationsförmåga. I paketet beaktas den riksomfattande, regionala och lokala nivån.

Det finns redan en modell för fastställande av de regionala och lokala kraven på prestationsförmåga utifrån vilken kraven på prestationsförmåga fastställs vid räddningsverken. I arbetspaket 6 produceras också de riksomfattande kraven på räddningsverksamhetens prestationsförmåga. Modellen för fastställande av kraven på prestationsförmåga utarbetas så att kraven ligger på samma nivå i samma typer av omvärld. I modellen beaktas också avtalsbrandkårerna. Dessutom ska en arbetsgrupp utarbeta en planeringsgrund för fastställandet av de riksomfattande, regionala och lokala kraven på prestationsförmåga inom räddningsverksamheten.

I arbetspaketet utreds också avvikelserna på nationell nivå mellan räddningsverksamhetens prestationsförmåga och kraven på prestationsförmåga när det gäller centrala scenarier och uppgifter.