Arbetspaket som ingår i projektet som gäller prestationsförmågan

I projektet ingår tio arbetspaket. E-postadresserna för kontaktpersonerna för arbetspaketen har formen [email protected], om inte något annat anges.

Arbetspaket 1: Att utveckla den nationella processen för omvärldsanalys och ta fram en omvärldsanalys

I arbetspaket 1 gjordes en omfattande analys av räddningsväsendets nationella omvärld.

I omvärldsanalysen går man igenom nuläget av räddningsväsendets omvärld och bedömer hur nationella och internationella megatrender och förändringar inom den närmaste framtiden kommer att påverka räddningsväsendets verksamhet. I en separat rapport behandlas också hur medierna blir en del av fältoperationer, räddarnas arbete, ledningens beslutsfattande, förtroendet för räddningsväsendet och säkerhetskommunikationen. 

Räddningsväsendets och den civila beredskapens omvärldsanalys | fi
Rapporten om medierna som en del av räddningsväsendets omvärld | fi
Även räddningsväsendet måste förbereda sig på klimatförändringen | pressmeddelanden 20.11.2021

Ytterligare information:

Tuula Kekki, forskningschef, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, tfn 040 157 7706, [email protected] (Räddningsväsendets omvärldsanalys)
Alisa Puustinen, specialforskare, Räddningsinstitutet, tfn 0295 453 533, [email protected] (Räddningsväsendets omvärldsanalys)
Janne Seppänen, professor, tfn 040 737 7320, [email protected] (Medierna som en del av räddningsväsendets omvärld)

Arbetspaket 2: Att se över riskmodellerna och olycksprognoserna

Syftet med arbetspaket 2 är att förnya riskmodellerna och olycksprognoserna.

Arbetspaketet syftar till att

 • skapa en dynamisk prognosmodell för olyckor. Modellen beaktar olika typer av olyckor, sannolikheter och följder samt variationer som grundar sig på tid och geodata.
 • planera hur prognosmodellen ska användas som en del av systemet för kunskapsbaserad ledning
 • som en del av prognosmodellen skapa en mångsidigare modell för dimensionering av servicenivån
 • göra en framställning om hur prognosmodellen ska utnyttjas vid bedömningen och planeringen av servicenätverket (omfattar bland annat brandstationer) 
 • utarbeta en plan för upprätthållande av prognosmodellen.

Ytterligare information:

Esa Kokki, specialsakkunnig, 0295 488 316

Arbetspaket 3: Att uppdatera och revidera kunskapsbasen

Syftet med arbetspaket 3 är att

 • utreda hur man för närvarande mäter och utvärderar verksamheten inom räddningsväsendet
 • utifrån tidigare undersökningar utreda räddningsväsendets framtida informationsbehov och sammanställa informationsbehoven till en helhet
 • utreda möjligheterna att kontinuerligt utnyttja analyser.

I arbetspaketet planeras insamling av statistiska uppgifter om räddningsväsendet och den civila beredskapen till ett och samma system. Dessutom kartläggs tillgången till och användningen av kunduppgifter och de uppgifter som organisationer samlar in. Vid definition av uppgifterna beaktas informationsbehoven inom ledning och planering. Arbetspaketet kompletterar för sin del inrikesministeriets projekt för kunskapsbaserad ledning  och utgör underlag för utarbetandet av räddningsväsendets datastrategi. 

Ytterligare information:

Tiina Etelälahti, specialsakkunnig, 0295 488 393

Arbetspaket 4: Att utreda kundbehoven och bygga upp kundförståelse inom räddningsväsendet

Uppgiften är att kartlägga hurdana kundsegment och kundbehov som har identifierats inom inrikesministeriets förvaltningsområde. I arbetspaketet utreds också hurdan praxis räddningsverken och regionförvaltningsverken redan har när det gäller att fastställa kundbehoven och samla in kundrespons. Syftet med arbetspaketet är att ta fram en modell som kan utnyttjas för att utreda kundbehoven och bygga upp kundförståelse inom räddningsväsendet.

Ytterligare information:

Pauliina Kopra, specialsakkunnig, 0295 488 441

Arbetspaket 5: Nya lösningar för räddningsväsendets serviceproduktion i glesbygdsområden

Syftet med arbetspaketet är att identifiera, utreda och analysera särdragen på landsbygden och i glesbefolkade områden med tanke på säkerheten och ordnandet av räddningsväsendet. I arbetspaketet kartläggs de regionala säkerhetsaktörerna och deras roll, uppgifter och mål. Uppmärksamhet fästs också vid de förväntningar lokalbefolkningen, de multilokala människorna och de som besöker orten har om räddningsväsendets tjänster i områdena.

I arbetspaketet försöker man finna och provar lösningar för att förbättra säkerheten, räddningsväsendet och avtalsbrandkårsverksamheten i glesbefolkade områden i samarbete med de regionala aktörerna.

Skicka ett meddelande till arbetspaket 5

Ytterligare information:

Joel Kauppinen, specialsakkunnig, 0295 488 428

Arbetspaket 6: Räddningsverksamhetens prestanda i förhållande till kraven på prestationsförmåga

I arbetspaket 6 utreds hur räddningsverksamhetens prestationsförmåga och tjänster motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.

I arbetspaketet

 • fastställs kraven på räddningsverksamhetens prestationsförmåga så att kraven är jämförbara i verksamhetsmiljöer av samma typ
 • utreds avvikelserna mellan prestanda och kraven på prestationsförmåga i de viktigaste uppgifterna nationellt 
 • skapas en modell för fastställande av regionala och lokala krav på prestationsförmåga. I modellen beaktas också avtalsbrandkårerna.
 • skapas en modell för utredning av avvikelserna mellan prestanda och kraven på prestationsförmåga på regional och lokal nivå.

Ytterligare information:

Stig Granström, specialsakkunnig, 0295 488 233
Niki Haake, specialsakkunnig, 0295 488 205
Tommi Luhtaniemi, specialsakkunnig, 0295 488 387
Olli Pietikäinen, specialsakkunnig, 0295 488 339
Olli Ryhänen, specialsakkunnig, 0295 488 406

Arbetspaket 7: Prestationsförmåga vid förebyggande av olyckor i förhållande till kraven på prestationsförmåga

Arbetspaketet har till uppgift att fastställa kraven på prestationsförmåga för det olycksförebyggande arbetet. Med det olycksförebyggande arbetet avses säkerhetskommunikation och rådgivning, den handledning som räddningsverken ger och den tillsyn som de utför samt brandutredning och uppföljning av olycksutvecklingen. 

Arbetspaketet har dessutom till uppgift att utreda den nuvarande prestationsförmågan vid förebyggande av olyckor samt eventuella avvikelser mellan kraven på prestationsförmåga och den befintliga prestationsförmågan.

Arbetspaketet ska resultera i en beskrivning av planeringsgrunderna för det olycksförebyggande arbetet med tanke på framtiden. Med planeringsgrunder avses ett enhetligt kunskapsunderlag och arbetsredskap som definierar och stöder planeringen av verksamheten.

Ytterligare information:

Sini Erholtz, specialsakkunnig, 0295 488 439
Tanja Mannila, specialsakkunnig, 0295 488 429

Arbetspaket 8: Beredskap och befolkningsskydd

I arbetspaketet fastställs de nationella prestationsförmågorna inom befolkningsskyddet. För att målet ska nås skapar man scenarier som beskriver användningen av militära maktmedel under undantagsförhållanden och hotet om sådan användning. Med hjälp av scenarierna granskas de prestationsförmågor som behövs för befolkningsskyddet samt nuläget för befolkningsskyddet i förhållande till de prestationsförmågor som behövs.

Dessutom kartlägger man räddningsverkens roll i samarbete av den regionala beredskapen och i att stödja kommunernas beredskapsplanering.

Ytterligare information:

Milla Tuominen, specialsakkunnig, 0295 488 423

Arbetspaket 9: Ekonomi, personal och kostnadsberäkning

I arbetspaket 9

 • utarbetas en analys av nuläget i fråga om ekonomi och personal utifrån räddningsverkens ekonomi- och personaluppgifter för 2019 (inklusive avtalsbrandkårer). Uppgifterna jämförs med situationen 2010 då projektet Pelastustoimen tilinpäätös (Räddningsväsendets bokslut) pågick.
 • granskas synergier hos räddningspersonalen när det gäller uppdrag och kostnader inom prehospital akutsjukvård
 • behandlas de kostnadsposter som gör det svårare att jämföra räddningsverkens uppgifter och främjas förenhetligandet av de ekonomiska uppgifterna med de nationella rapporteringsbehoven
 • granskas de viktigaste grunderna för räddningsväsendets kostnader
 • granskas situationen för, betydelsen av och utvecklingstrenden i fråga om den interna och externa omvärlden för ekonomin och personalen, detta som en del av räddningsväsendets övergripande prognostiseringsprocess
 • utarbetas en prognos för hur stor andel av räddningsväsendets personal som kommer att avgå med pension eller annars fram till 2030. Vid granskningen bedöms också tillgången på personal för avtalsbrandkårsverksamheten.

Ytterligare information:

Jaana Määttälä, specialsakkunnig, 0295 488 386
Esko Hätinen, specialsakkunnig, 013 330 9111, Norra Karelens räddningsverk, [email protected]

Arbetspaket 10: Projektledning och kommunikation

Arbetspaketet 10 har till uppgift att ansvara för den praktiska ledningen av projektet och för projektkommunikationen samt för samordningen mellan arbetspaketen.

Ytterligare information:

Teija Mankkinen, specialsakkunnig, 0295 488 671
Niki Haake, specialsakkunnig, 0295 488 205
Jari Soininen, specialsakkunnig, 0295 488 322