Skip to content
Government and ministries Media

Lagen om identitetskort ändras – fingeravtryck tas i fortsättningen av den som ansöker om identitetskort

Inrikesministeriet
29.6.2021 14.26
Pressmeddelande 82/2021
Bild: Polisinrättningen i Helsingfors.

Till lagen om identitetskort fogas en bestämmelse om tagande av fingeravtryck som kompletterar EU:s förordning om identitetskort. Fingeravtryck tas i fortsättningen av alla som ansöker om identitetskort, med undantag av personer under 12 år och personer som det inte är möjligt att ta fingeravtryck av på grund av exempelvis ett fysiskt hinder. Republikens president stadfäste lagändringen den 29 juni. Lagen träder i kraft den 2 augusti 2021.

Lagen om identitetskort har uppdaterats till följd av EU:s förordning om identitetskort. I och med förordningen kommer också identitetskortets datainnehåll och visuella form att ändras. 

Syftet med förordningen är att förbättra tillförlitligheten och säkerheten i fråga om EU-medborgares identitetskort.

Fingeravtryck som tagits för pass kan i fortsättningen användas i samband med ansökan om identitetskort

Ett fingeravtryck är ett så kallat biometriskt kännetecken och utgör en permanent och oförändrad del av varje människa. Sådana biometriska kännetecken ställer särskilda krav på informationssäkerheten för att skyddet för privatlivet ska kunna säkerställas. Därför föreskrivs det särskilt om informationssäkerheten när det gäller identitetskortets chipp i lagen om identitetskort. 

Eftersom fingeravtryck och ansiktsbilder är särskilt känsliga uppgifter, får de avläsas av polisinrättningar och finska beskickningar, polisen och Gränsbevakningsväsendet i egenskap av utfärdande myndigheter samt av Tullen när den är förundersökningsmyndighet eller fullgör uppgifter som gränskontrollmyndighet. 

– I Finland tas fingeravtryck av sökande redan för pass och de förs in i passregistret. Till lagen om identitetskort fogas i fortsättningen en motsvarande bestämmelse om införande av fingeravtryck i identitetskortsregistret. För att underlätta uträttandet av ärenden kan alla som ansöker om identitetskort i fortsättningen utnyttja de fingeravtryck som lämnats in för passet. Också vid ansökan om pass kan man i fortsättningen använda de fingeravtryck som lämnats in för identitetskort, berättar Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig vid inrikesministeriet. 

Om fingeravtryck sparas i identitetskortsregistret, skyddas alltså inte bara rätten för den som lämnar fingeravtryck, utan också andra personers rätt till sina egna personuppgifter och en behörig användning av dem. Genom att föra in fingeravtryck i och jämföra dem med registret strävar man efter att förhindra missbruk av identiteter.

Riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om identitetskort den 4 juni 2021. Republikens president stadfäste lagen tisdagen den 29 juni 2021. 

Lagen träder i kraft den 2 augusti 2021, samtidigt som EU:s förordning om identitetskort börjar tillämpas. 

Ytterligare information:
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected]