Skip to content
Government and ministries
Media

EU vill ingripa i terrorisminnehåll på internet genom lagstiftning

Inrikesministeriet 15.11.2018 15.02 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 15.24
Pressmeddelande 131/2018

I EU diskuteras metoder för att förbättra möjligheterna att identifiera och avlägsna internetinnehåll som uppmanar till terrordåd. Europeiska kommissionen föreslår lagstiftning som motverkar spridning av terrorisminnehåll online. Kommissionens förslag innehåller skyldigheter för både leverantörer av internettjänster och medlemsländer. Statsrådet lämnade den 15 november en skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning.

Kommissionen föreslår att en behörig myndighet (t.ex. polisen) kan ålägga leverantören av internettjänster att avlägsna terrorisminnehåll på internet. Med leverantör av internettjänster avses till exempel sociala medieplattformar såsom Facebook och Twitter men också mindre aktörer. Tjänsteleverantören ska avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme och informera myndigheten om detta. Det avlägsnade innehållet ska bevaras i sex månader för eventuella utredningsändamål eller besvärsprocess.

Förslaget till förordning ålägger leverantörerna av internettjänster att aktivt skydda sina tjänster mot att utnyttjas för spridning av terrorisminnehåll. Tjänsteleverantörerna måste också redogöra för sin verksamhetspolitik för att bekämpa terrorisminnehåll och årligen publicera en rapport om sin verksamhet. Målet är en tydlig och harmoniserad EU-lagstiftning med hjälp av vilken man kan ingripa i terrorisminnehåll så att man i minsta möjliga mån gör intrång i medborgarnas grundläggande rättigheter. Förordningen gäller endast terrorisminnehåll online; den omfattar inte t.ex. hatretorik.

Hittills har leverantörerna av internettjänster svarat på uppmaningar från myndigheterna genom att ingripa i terrorisminnehåll på frivillig basis. Enligt kommissionen har de frivilliga åtgärderna dock visat sig vara otillräckliga eftersom alla tjänsteleverantörer inte har deltagit i verksamheten. Åtgärderna har inte heller varit tillräckligt omfattande, täckande och snabba.

Enligt kommissionen har de senaste terroristattackerna visat hur terrorister kan utnyttja internet för att planera terroristattacker, rekrytera anhängare, förbereda terroristverksamhet och skapa rädsla. Missbruket av internet framhäver internetplattformarnas samhällsansvar för att skydda sina användare från att utsättas för terrorisminnehåll och andra allvarliga säkerhetsrisker som detta innehåll innebär för samhället i stort.

Ytterligare information:
Johanna Puiro
, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 584, [email protected]