Skip to content
Government and ministries Media

Inrikesministeriet utreder målen för Finlands övergripande migrationspolitik

Inrikesministeriet
30.6.2021 15.17
Pressmeddelande 84/2021

Finland behöver en migrationspolitik som samlar olika aktörers ansvarsområden. Den 30 juni tillsatte inrikesministeriet ett projekt med uppgift att fastställa långsiktiga mål för Finlands övergripande migrationspolitik.

Invandringen har blivit en permanent del av Finlands utveckling och den förväntas öka under de kommande åren. Migrationspolitiken påverkar således samhället och dess utveckling. 

I Finland ansvarar inrikesministeriet för migrationspolitiken som helhet. Initiativet till projektet togs av inrikesministeriets migrationsavdelning.

– Det är klart att Finland behöver migration för att förbli livskraftigt. Många undersökningar visar att de arbetstagare, forskare, studerande och deras familjemedlemmar som kommer från utlandet har en allt större betydelse för den ekonomiska tillväxten och framtiden, berättar konsultativa tjänstemannen Harri Sivula.

Migrationen till Finland påverkas också av olika slags kriser och konflikter. Antalet människor som är i behov av skydd förutspås fortsätta att öka, och man kommer också i framtiden att söka asyl i Europa och Finland. Behovet av att ta emot kvotflyktingar och utveckla kompletterande lagliga migrationsvägar ökar.

– Finland måste på bästa möjliga sätt kunna beakta både sina egna och invandrares behov. I detta skede har vi ett bra tillfälle att lära oss mer av andra länders erfarenheter. Genom en övergripande migrationspolitik kan vi maximera fördelarna med migrationen och minimera de problem som marginaliseringen och ojämlikheten orsakar, konstaterar specialsakkunnig Anna Rundgren.

En övergripande migrationspolitik innebär samarbete och olika aktörers delaktighet

Finlands migrationspolitik grundar sig på de riktlinjer som regeringen dragit upp, på EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik och på internationella fördrag. För närvarande har Finland dock inte till exempel något migrationspolitiskt program i vilket olika samhällssektorers gemensamma mål för migration skulle ingå. 

Inom statsförvaltningen har de flesta ministerier uppgifter i anslutning till migration. Också kommuner och organisationer har viktiga ansvar som gäller invandrare och deras integration.

Genom en övergripande migrationspolitik vill inrikesministeriet samla olika aktörers ansvarsområden och ställa upp enhetliga långsiktiga mål för dem. Detta görs genom samarbete och genom att prova nya metoder. Inrikesministeriet har en samordnande roll i projektet.

– Vi utreder nu förväntningarna på invandring, utvecklingsmålen för migrationspolitiken samt både Finlands och invandrarnas behov. Vi vill föra en aktiv dialog med olika berörda grupper och erbjuda dem möjligheter att delta i och påverka arbetet. I utvecklingen av metoder för delaktighet får vi stöd av studerande inom tjänstedesign vid Yrkeshögskolan Laurea, säger inrikesministeriets tjänstedesigner Mariana Salgado.

Utgångspunkten för tjänstedesignen är att förstå människornas behov. Det är till nytta till exempel när man vill engagera olika aktörer i ministeriets verksamhet.

Berörda gruppers åsikter kartlades genom en enkät

Riktlinjer för arbetet skapades genom den omfattande enkät bland berörda grupper som inrikesministeriets migrationsavdelning genomförde våren 2021. I enkäten ombads en bred och mångsidig grupp samhällsaktörer att berätta sina åsikter om till exempel hurdan migrationspolitik Finland behöver, vilka dess prioriteringar bör vara och hurdana konkreta åtgärder som krävs.

Härnäst är avsikten att på ett täckande sätt samla experters, myndigheters och forskares synpunkter för att utveckla Finlands migrationspolitik. På hösten planeras bland annat olika workshoppar och webbinarier.

Projektet är tvåårigt och mandatperioden löper ut den 30 juni 2023. Den närmare tidsplanen för projektet och i vilken form resultaten ska presenteras preciseras i takt med att beredningen framskrider.

Ytterligare information:

Harri Sivula, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 623, [email protected]
Anna Rundgren, specialsakkunnig, tfn 0295 488 324, [email protected]
Mariana Salgado, tjänstedesigner, tfn 0295 488 385, [email protected]