Government and ministries Media

Rollspel hjälper myndigheterna att förbereda sig på extrema väderförhållanden och andra nya hot

InrikesministerietMeteorologiska institutet 10.7.2019 8.30
Pressmeddelande 52/2019

Förmågan att förbereda sig på extrema väderförhållanden blir i framtiden allt viktigare. Genom ett rollspel, som tagits fram av forskare, kan myndigheterna bättre än tidigare öva inför extrema väderförhållanden. Spelet testas också under Finlands EU-ordförandeskap i räddningsmyndigheternas workshop där man utöver på väderfenomen fokuserar på kemikalie-, strålnings- och hybridhot.

Många forskningsresultat tyder på att de extrema väderförhållandena kommer att öka i framtiden. Genom rollspelet ANYCaRE, som spelas i grupp, kan myndigheter och sakkunniga inom andra väderutsatta branscher öva beslutsfattande i väderrelaterade krissituationer.

"Spelet har tagits fram utifrån vetenskapliga forskningsresultat och tidigare väderfenom", berättar forskare Ilona Láng vid Meteorologiska institutet. Hon har utarbetat spelet.

Varje spelare spelar spelet utifrån sin egen myndighetsroll. Spelet hjälper deltagarna att till exempel se hur de egna besluten påverkar andra aktörer. Inlärningsmetoden där beredskap för en verklig situation övas genom ett spel kallas nyttospel eller seriösa spel (serious games på engelska).

Spelet spelas vid en workshop under Finlands EU-ordförandeskap

I samband med EU-ordförandeskapet ordnar inrikesministeriet en workshop för EU-ländernas räddningsmyndigheter den 22–23 juli i Helsingfors. Vid workshoppen används spelet ANYCaRE som underlag för en praktisk övning. Cirka 100 personer från olika platser i Europa väntas delta i workshoppen.

"Syftet med rollspelet är att få deltagarna att fundera över samarbetet mellan olika aktörer i en fiktiv krissituation där det förekommer extrema väderförhållanden, farliga kemikalier och hybridhot", berättar Veera Parko, direktör för internationella frågor vid inrikesministeriet.

Syftet med övningen vid workshoppen är att särskilt utveckla det bistånd som ges genom EU:s civilskyddsmekanism och att hjälpa myndigheterna att upptäcka eventuella brister i beredskapen.

Spelet har fått beröm av testarna

År 2018 testades spelet vid utbildningar i Genoble i Frankrike, i Barcelona i Spanien och i S:t Michel i Finland. Vid utbildningarna hade olika aktörer, till exempel räddningsverk, meteorologer från meteorologiska institut och elbolags anställda, samlats vid samma bord för att öva inför farliga situationer orsakade av väderfenomen.

Vid utbildningen vid räddningsverket i S:t Michel övade spelarna beredskap med hjälp av en simulation av ovädret Asta.

"Utbildningsdeltagarna märkte att olika verktyg som förutser följder skulle kunna underlätta deras arbete i en verklig oväderssituation", berättar Ilona Láng.

Att spela hjälpte deltagarna också att upptäcka osäkerhetsfaktorer i beslutsfattandet och att förstå vilka utmaningar andra myndigheter har i krissituationer.

Det scenario som används i rollspelet bygger på resultaten från och verktygen i projektet ANYWHERE, som finansierats av EU:s program H2020.

Mer information:

Ilona Láng, forskare, meteorolog, expert på internationella frågor, Meteorologiska institutet, tfn +358 40 594 0529, [email protected]

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn +358 295 488 227, [email protected]