Skip to content
Government and ministries Media

Lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer träder i kraft 1.2.2021

Inrikesministeriet
14.1.2021 14.31
Pressmeddelande 3/2020

Den nya lagen om sprängämnesprekursorer begränsar i större utsträckning än för närvarande konsumenternas tillgång till vissa sprängämnesprekursorer. Statsrådet föreslog torsdagen den 14 januari att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 15 januari.

Lagen innehåller nationella bestämmelser om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och genom den upphävs den gällande lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. De nationella bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning.

Den nya lagen innehåller vissa preciseringar som EU-förordningen förutsätter. Konsumenterna ska till exempel inte längre alls kunna skaffa vissa klorater och perklorater i vissa koncentrationer. Också svavelsyra i en viss koncentration blir nu tillståndspliktig.

I fortsättningen ska dessutom bakgrunden hos den som ansöker om tillstånd kontrolleras allt noggrannare. Bestämmelser om detta fogas till lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt till straffregisterlagen.

Lagarna träder i kraft den 1 februari 2021, då EU-förordningen börjar tillämpas.

Ytterligare information:
Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]